Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Soáng Ôn Bí Tích Röûa Toäi

1. H. Nhôø bí tích röûa toäi, ta ñöôïc döï phaàn vaøo chöùc vuï naøo cuûa Chuùa Kitoâ?
T.
Ta ñöôïc döï phaàn vaøo caùc chöùc vuï teá leã, rao giaûng lôøi Chuùa vaø saép ñaët moïi söï traàn theá theo aùnh saùng Tin Möøng.

2. H. Ngöôøi ñeán tuoåi khoân muoán laõnh nhaän bí tích röûa toäi thì phaûi laøm gì?
T.
Phaûi tin vaøo Chuùa Kitoâ, phaûi hoïc bieát giaùo lyù, ñoåi môùi ñôøi soáng theo Tin Möøng, vaø tham döï nhöõng nghi thöùc chuaån bò gia nhaäp ñaïo.

3. H. Ngöôøi laõnh nhaän bí tích Röûa Toäi theà höùa nhöõng gì?
T.
Theà höùa töø boû ma quæ, xa laùnh toäi loãi, tin kính Thieân Chuùa Ba Ngoâi vaø soáng xöùng ñaùng laø con caùi Thieân Chuùa trong Hoäi Thaùnh.

4. H. Ngöôøi ñaõ ñaàu röûa toäi coù traùch nhieäm gì?
T.
Coù traùch nhieäm neâu göông saùng vaø daãn daét ngöôøi tín höõu môùi soáng xöùng ñaùng laø ngöôøi coâng giaùo.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page