Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Bí Tích Röûa Toäi

1. H. Bí tích Röûa Toäi laø gì?
T.
Laø daáu chæ Chuùa Gieâsu duøng ñeå ta ñöôïc sinh laïi vaøo ñôøi soáng môùi trong Chuùa Kitoâ, trôû thaønh con Thieân Chuùa vaø con Hoäi Thaùnh.

2. H. Bí tích Röûa Toäi ñöôïc thöïc hieän qua daáu chæ naøo?
T.
Qua vieäc ñoå nöôùc treân ñaàu vaø ñoïc lôøi röûa toäi nhaân danh Thieân Chuùa Ba Ngoâi.

3. H. Bí tích Röûa Toäi ñem laïi cho ta nhöõng ôn naøo?
T.
Ñem laïi cho ta boán ôn naøy:
- Moät laø: ñöôïc khoûi toäi nguyeân toå vaø moïi toäi rieâng ta ñaõ phaïm tröôùc khi röûa toäi.
- Hai laø: ñöôïc sinh laïi vaøo ñôøi soáng môùi trôû thaønh con caùi Chuùa Cha, chi theå Chuùa Kitoâ vaø ñeàn thôø Chuùa Thaùnh Thaàn.
- Ba laø: ñöôïc gia nhaäp vaøo daân Thieân Chuùa töùc laø Hoäi Thaùnh.
- Boán laø: ñöôïc ghi daáu aán thieâng lieâng khoâng heà maát ñeå döï phaàn vaøo chöùc tö teá cuûa Chuùa Kitoâ.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page