Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chuùa Gieâsu Gaëp Gôõ Ta
Nôi Caùc Bí Tích (2)

1. H. Nhöõng bí tích naøo chæ ñöôïc laõnh nhaän moät laàn maø thoâi?
T.
Coù ba bí tích naøy:
- Moät laø Röûa Toäi.
- Hai laø Theâm Söùc.
- Ba laø Truyeàn Chöùc Thaùnh.

2. H. Trong 7 bí tích coù bí tích naøo troïng hôn khoâng?
T.
Coù bí tích Thaùnh theå troïng hôn, vì bí tích naøy ban cho ta chính Chuùa Gieâsu laø nguoàn moïi ôn phuùc.

3. H. Ñeå laõnh nhaän caùc bí tích cho neân thì ta phaûi laøm gì?
T.
Muoán laõnh nhaän bí tích Röûa Toäi vaø Giaûi Toäi, ta phaûi coù loøng thoáng hoái, coøn caùc bí tích khaùc phaûi saïch toäi troïng môùi ñöôïc laõnh nhaän. Ñoàng thôøi ta phaûi coù loøng tin, coù yù ngay laønh, thaønh thaät öôùc muoán vaø giöõ söï nghieâm trang soát saéng.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page