Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chuùa Gieâsu Gaëp Gôõ Ta
Nôi Caùc Bí Tích (1)

1. H. Bí Tích laø gì?
T.
Bí Tích laø nhöõng daáu chæ Chuùa Gieâsu thieát laäp, vaø trao cho Hoäi Thaùnh ñeå ban söï soáng thaàn linh cho ta.

2. H. Trong caùc Bí Tích, Chuùa Gieâsu tieáp tuïc coâng vieäc cöùu chuoäc theá naøo?
T.
Khi Hoäi Thaùnh cöû haønh caùc bí tích, thì chính Chuùa Gieâsu haønh ñoäng vôùi quyeàn naêng Chuùa Thaùnh Thaàn maø ban ôn cöùu chuoäc cho ta.

3. H. Coù maáy bí tích?
T.
Coù 7 bí tích:
- Moät laø bí tích Röûa Toäi.
- Hai laø bí tích Theâm Söùc.
- Ba laø bí tích Thaùnh Theå.
- Boán laø bí tích Giaûi Toäi.
- Naêm laø bí tích Xöùc Daàu Beänh Nhaân.
- Saùu laø bí tích Truyeàn Chöùc Thaùnh.
- Baûy laø bí tích Hoân Phoái.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page