Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Lòch Söû, YÙ Nghóa,
Chuû Ñeà Naêm Thaùnh

1. H. Naêm Thaùnh laø gì?
T.
Naêm Thaùnh laø naêm toaøn xaù, töùc laø thôøi ñieåm ñöôïc qui ñònh ñeå chuùng ta hoaùn caûi, hoøa giaûi, hieäp thoâng haàu ñoùn nhaän ôn cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa moät caùch ñaëc bieät hôn.

2. H. Naêm Thaùnh coù töø khi naøo?
T.
Naêm Thaùnh coù töø thôøi Cöïu Öôùc, ñöôïc tieáp tuïc trong lòch söû Hoäi Thaùnh. Hoäi Thaùnh ñaõ cöû haønh naêm thaùnh ñaàu tieân vaøo naêm 1300, vaø töø naêm 1470, cöù 25 naêm cöû haønh naêm thaùnh moät laàn, goïi laø thöôøng kyø. Ngoaøi ra, coøn coù nhöõng naêm thaùnh ñaëc bieät kyû nieäm nhöõng bieán coá troïng ñaïi trong lòch söû cöùu ñoä.

3. H. Naêm Thaùnh 2000 coù yù nghóa gì?
T.
Naêm Thaùnh 2000 laø naêm thaùnh thöôøng kyø. Nhöng mang yù nghóa quan troïng khaùc thöôøng, vì kyû nieäm ñuùng 2000 naêm Con Thieân Chuùa Xuoáng Theá Laøm Ngöôøi, moät bieán coá trôû thaønh trung taâm lòch söû loaøi ngöôøi.

4. H. Chuùng ta phaûi laøm gì ñeå möøng Naêm Thaùnh 2000?
T.
Chuùng ta phaûi coá gaéng tìm hieåu, hoïc hoûi vaø soáng theo caùc chuû ñeà maø Hoäi Thaùnh ñaõ neâu ra nhö sau:
- Naêm 1997: Veà Chuùa Gieâsu Kitoâ.
- Naêm 1998: Veà Chuùa Thaùnh Thaàn.
- Naêm 1999: Veà Chuùa Cha.
- Naêm 2000: Veà Bí Tích Thaùnh Theå.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page