Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chuùa Gieâsu Soáng Laïi
Ban Cho Ta Söï Soáng Ñôøi Ñôøi

1. H. Chuùa Gieâsu soáng laïi nhôø quyeàn naêng naøo?
T.
Nhôø quyeàn naêng cuûa caû Ba Ngoâi Thieân Chuùa.

2. H. Vieäc Chuùa Gieâsu soáng laïi chöùng thöïc ñieàu gì?
T.
Vieäc Chuùa Gieâsu soáng laïi chöùng thöïc ba ñieàu naøy:
- Moät laø: Chuùa Gieâsu chính laø Con Thieân Chuùa thaät.
- Hai laø: Nhöõng lôøi Thieân Chuùa höùa trong Cöïu Öôùc nay ñaõ ñöôïc thöïc hieän.
- Ba laø: Moïi ñieàu Chuùa Gieâsu ñaõ noùi vaø ñaõ laøm ñieàu chaân thaät.

3. H. Nhôø söï cheát vaø soáng laïi cuûa Ngaøi, Chuùa Gieâsu laøm gì cho ta?
T.
Chuùa Gieâsu giaûi thoaùt ta khoûi toäi loãi vaø ban cho ta söï soáng môùi, ñoàng thôøi ñem laïi cho ta nieàm hy voïng chaéc chaén, mai ngaøy thaân xaùc ta cuõng seõ ñöôïc soáng laïi nhö Ngaøi.

4. H. Tin vaøo Chuùa Gieâsu phuïc sinh, ta phaûi soáng theá naøo?
T.
Ta luoân soáng laïc quan tin töôûng, duø coù bò thieät thoøi maát maùt ôû ñôøi naøy, vaãn can ñaûm theo ñöôøng loái Chuùa, vì tin raèng ta seõ ñöôïc döï phaàn vinh quang vôùi Ngaøi.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page