Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chuùa Gieâsu Ñaõ Soáng Laïi

1. H. Ngaøy thöù ba sau khi Chuùa Gieâsu cheát, ñieàu kyø dieäu naøo ñaõ xaûy ra?
T.
Chuùa Gieâsu ñaõ soáng laïi, ñuùng nhö lôøi Ngaøi ñaõ loan baùo tröôùc.

2. H. Nhôø ñaâu ta bieát Chuùa Gieâsu ñaõ soáng laïi thaät?
T.
Nhôø hai ñieàu naøy:
- Moät laø: Ngoâi moä khoâng coøn xaùc Chuùa, maø chæ coøn laïi nhöõng vaûi lieäm xeáp ngay ngaén goïn gaøng.
- Hai laø: Chuùa Gieâsu ñaõ hieän ra nhieàu laàn vôùi caùc moân ñeä, cuøng aên uoáng vaø troø chuyeän thaân maät vôùi hoï.

3. H. Sau khi soáng laïi, thaân xaùc Chuùa Gieâsu ra sao?
T.
Sau khi soáng laïi, thaân xaùc phuïc sinh cuûa Ngaøi vaãn laø thaân xaùc tröôùc ñaây, nhöng nay ñaõ ñöôïc bieán ñoåi neân vinh hieån baát dieät, vaø khoâng coøn leä thuoäc vaøo qui luaät vaät chaát hay hö naùt nöõa.

4. H. Ñöôïc gaëp gôõ Chuùa Phuïc Sinh, caùc toâng ñoà toû ra theá naøo?
T.
Luùc ñaàu hoï sôï haõi khoâng daùm tin, nhöng sau nhieàu laàn gaëp gôõ Chuùa Phuïc Sinh, vaø nhôø söùc maïnh Chuùa Thaùnh Thaàn, neân hoï ñaõ maïnh daïn rao giaûng vaø coøn saün saøng cheát ñeå laøm chöùng cho Ngaøi.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page