Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chuùa Gieâsu Cheát Treân Thaùnh Giaù
Laøm Hy Leã Cuûa Giao Öôùc Môùi

1. H. Sau ba naêm giaûng ñaïo, Chuùa Gieâsu laøm gì?
T.
Chuùa Gieâsu vaâng phuïc Chuùa Cha maø chòu ñoùng ñinh cheát treân caây thaùnh giaù, ñeå ñeàn toäi thay cho loaøi ngöôøi chuùng ta.

2. H. Vì sao Chuùa Gieâsu noäp mình chòu cheát vaøo dòp leã Vuôït Qua?
T.
Vì Chuùa Gieâsu muoán raèng: Ngaøi chính laø Chieân Vöôït Qua ñích thaät, ñaõ ñoå maùu mình ñeå cöùu chuoäc ta, laäp neân giao öôùc môùi giöõa Thieân Chuùa vaø con ngöôøi.

3. H. Chuùa Gieâsu cheát ôû ñaâu, vaøo luùc naøo?
T.
Chuùa Gieâsu cheát treân nuùi Soï, ngoaøi thaønh Gieârusalem, döôùi thôøi Phongxioâ Philatoâ, vaøo ngaøy thöù saùu aùp leã Vöôït Qua, khoaûng naêm 30. Xaùc Ngaøi ñöôïc mai taùng trong moà, coøn linh hoàn Ngaøi veà vôùi toå tieân, quen goïi laø xuoáng nguïc toå toâng.

4. H. Lôøi tuyeân xöng Chuùa Gieâsu xuoáng nguïc toå toâng muoán noùi gì?
T.
Lôøi tuyeân xöng aáy muoán noùi raèng:
- Moät laø Chuùa Gieâsu ñaõ cheát thaät,
- Hai laø Chuùa Gieâsu ñem ôn cöùu ñoä cho nhöõng ngöôøi coâng chính ñaõ cheát tröôùc Ngaøi.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page