Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Böõa Tieäc Ly

1. H. Böõa tieäc ly laø gì?
T.
Laø böõa aên Vöôït Qua cuoái cuøng cuûa Chuùa Gieâsu vôùi caùc moân ñeä tröôùc khi daâng mình chòu cheát chuoäc toäi cho ta.

2. H. Trong böõa tieäc ly, Chuùa Gieâsu ñaõ laøm nhöõng gì?
T.
Chuùa Gieâsu ñaõ ban leänh truyeàn yeâu thöông, ñoàng thôøi ban Mình vaø Maùu thaùnh Ngaøi laøm cuûa aên nuoâi linh hoàn ta.

3. H. Chuùa Gieâsu ban leänh truyeàn yeâu thöông theá naøo?
T.
Ngaøi röûa chaân cho caùc moân ñeä vaø daïy raèng: "Caùc con haõy yeâu thöông nhau nhö Thaày ñaõ yeâu thöông caùc con".

4. H. Chuùa Gieâsu ban Mình vaø Maùu thaùnh Ngaøi theá naøo?
T.
Ngaøi ñaõ bieán ñoåi baùnh vaø röôïu thaønh Mình vaø Maùu thaùnh Ngaøi, trao cho caùc moân ñeä aên uoáng vaø daïy hoï laøm laïi ñieàu aáy ñeå nhôù ñeán Ngaøi.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page