Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Nhaän Bieát Ñöùc Gieâsu
Laø Ñaáng Cöùu Theá

1. H. Ñöùc Gieâsu laø ai?
T.
Ñöùc Gieâsu vöøa laø Thieân Chuùa thaät nhö Chuùa Cha, vöøa laø ngöôøi thaät nhö ta. Ngaøi coù hai baûn tính, vöøa baûn tính Thieân Chuùa vöøa baûn tính loaøi ngöôøi, trong cuøng moät ngoâi vò duy nhaát laø Ngoâi Hai Thieân Chuùa.

2. H. Ñeå nhaän bieát ñuùng veà Chuùa Gieâsu vaø tin vaøo Ngaøi, ta phaûi laøm gì?
T.
Ta phaûi:
- Moät laø: Môû loøng ra tröôùc ôn Chuùa soi saùng vaø mau maén thöïc hieän.
- Hai laø: Ñoïc Kinh Thaùnh ñeå suy gaãm Lôøi Chuùa noùi, chieâm ngöôõng vieäc Chuùa laøm nhö göông caùc toâng ñoà xöa (Mt 13,11; Lc 24, 27; Ga 16, 29-30).


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page