Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chuùa Gieâsu Bò Choáng Ñoái

1. H. Vì sao Chuùa Gieâsu bò moät soá laõnh ñaïo Dothaùi choáng ñoái vaø tìm caùch gieát cheát?
T.
Vì hoï cho raèng Chuùa Gieâsu choáng laïi luaät Moâseâ, coi thöôøng ñeàn thôø Gieârusalem, vaø nhaát laø ñaõ phaïm thöôïng, daùm töï coi mình laø Thieân Chuùa.

2. H. Chuùa Gieâsu coù thaùi ñoä naøo vôùi luaät Moâseâ?
T.
Ngaøi khoâng huûy boû nhöng ñaõ tuaân giöõ troïn veïn vaø laøm cho noù neân hoaøn haûo hôn.

3. H. Chuùa Gieâsu coù thaùi ñoä naøo ñoái vôùi ñeàn thôø Gieârusalem?
T.
Ngaøi luoân yeâu meán ñeàn thôø, vì ñoù laø choã daønh rieâng ñeå caàu nguyeän vaø gaëp gôõ Thieân Chuùa. Ngaøi coøn duøng hình aûnh ñeàn thôø ñeå baùo tröôùc cuoäc töû naïn vaø phuïc sinh cuûa Ngaøi.

4. H. Nhöõng ai chòu traùch nhieäm veà caùi cheát cuûa Chuùa Gieâsu?
T.
Moät soá ngöôøi laõnh ñaïo Dothaùi thôøi aáy ñaõ chuû möu gieát Chuùa Gieâsu, nhöng thaät ra taát caû nhöõng ai phaïm toäi, duø ôû baát cöù thôøi ñaïi naøo, ñeàu laø nhöõng ngöôøi ñaõ gaây neân caùi cheát cuûa Chuùa Gieâsu.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page