Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chuùa Gieâsu
Töï Nguyeän Cheát Ñeå Ñeàn Toäi Ta

1. H. Vieäc Chuùa Gieâsu bieán hình vinh quang treân nuùi Tabo coù yù nghóa gì?
T.
Coù ba yù nghóa naøy:
- Moät laø: Chuùa Gieâsu muoán baùo tröôùc bieán coá Phuïc sinh, ñeå cuûng coá nieàm tin cuûa caùc toâng ñoà tröôùc cuoäc khoå naïn,
- Hai laø: ñeå cho ta neám tröôùc haïnh phuùc ngaøy Ngaøi laïi ñeán trong vinh quang,
- Ba laø: ñeå daïy ta muoán böôùc vaøo vinh quang phaûi qua thaäp giaù.

2. H. Qua nhöõng laàn baùo tröôùc, Chuùa Gieâsu cho bieát caùi cheát cuûa Ngaøi coù yù nghóa gì?
T.
Chuùa Gieâsu cho bieát Ngaøi cheát ñeå daâng mình laøm cuûa leã hy sinh ñeàn toäi thay cho caû loaøi ngöôøi chuùng ta.

3. H. Vì sao caùi cheát cuûa Chuùa Gieâsu coù söùc cöùu chuoäc ñöôïc loaøi ngöôøi?
T.
Vì Ngaøi laø Con Thieân Chuùa laøm ngöôøi, neân khi haï mình vaâng phuïc cheát treân thaäp giaù, Ngaøi ñaõ taåy xoùa moïi loãi laàm cuûa loaøi ngöôøi ñoàng thôøi giao hoøa ta vôùi Thieân Chuùa.

4. H. Khi chòu ñau khoå vaø cheát vì ta, Chuùa Gieâsu môøi goïi ta ñieàu gì?
T.
Chuùa Gieâsu môøi goïi ta vaùc thaäp giaù theo Ngaøi, töùc laø ñoùn nhaän moïi ñau thöông vôùi loøng yeâu meán, ñeå ñöôïc keát hieäp vôùi Ngaøi maät thieát hôn.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page