Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chuùa Gieâsu
Böôùc Vaøo Cuoäc Ñôøi Coâng Khai

1. H. Sau khi chòu pheùp röûa taïi soâng Gioñan, Chuùa Gieâsu ñaõ laøm gì?
T.
Chuùa Gieâsu vaøo hoang ñòa aên chay caàu nguyeän, roài ñi khaép nöôùc Dothaùi rao giaûng Tin Möøng veà Nöôùc Thieân Chuùa.

2. H. Vieäc Chuùa Gieâsu chòu ma quyû caùm doã noùi leân ñieàu gì?
T.
Chuùa Gieâsu chòu caùm doã ñeå caûm thoâng vôùi thaân phaän yeáu ñuoái cuûa loaøi ngöôøi, nhöng khaùc vôùi Añam xöa, Ngaøi luoân vaâng phuïc thaùnh yù Chuùa Cha nhö ngöôøi toâi trung.

3. H. Qua caùc ví duï veà Nöôùc Thieân Chuùa, Chuùa Gieâsu daïy ta ñieàu gì?
T.
Chuùa Gieâsu môøi goïi ta ñoùn nhaän loøng thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa, vaø töø boû toäi loãi, tin vaøo Ngaøi vaø laøm theo lôøi Ngaøi daïy ñeå ñöôïc vaøo Nöôùc Trôøi.

4. H. Qua caùc pheùp laï, Chuùa Gieâsu muoán noùi gì vôùi ta?
T.
Chuùa Gieâsu muoán noùi vôùi ta 3 ñieàu naøy:
- Moät laø: Ngaøi ñeán ñeå khai maïc Nöôùc Thieân Chuùa;
- Hai laø: Ngaøi coù quyeàn naêng cao caû, vì Ngaøi laø Con Thieân Chuùa vaø laø Thieân Chuùa thaät nhö Chuùa Cha;
- Ba laø: Ngaøi cöùu chöõa phaàn xaùc ta theá naøo, thì cuõng cöùu chöõa linh hoàn ta nhö vaäy.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page