Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chuùa Gieâsu Daïy Ta Caàu Nguyeän

1. H. Chuùa Gieâsu daïy ta caàu nguyeän baèng kinh naøo?
T.
Chuùa Gieâsu ñaõ daïy kinh "Laïy Cha" laø maãu möïc cho moïi lôøi kinh cuûa daân Chuùa.

2. H. Khi nguyeän lôøi "Laïy Cha chuùng con", ta caàn nhôù ñieàu gì?
T.
Ta nhôù mình thuoäc veà gia ñình con caùi Thieân Chuùa, coù söù maïng hôïp nhaát heát moïi ngöôøi, neân ta caàn môû roäng taám loøng yeâu thöông vaø loaïi tröø moïi tò hieàm, chia reõ.

3. H. Ba yù nguyeän ñaàu cuûa kinh Laïy Cha noùi leân taâm tình naøo?
T.
Noùi leân taâm tình hieáu thaûo bieát ôn, muoán quy höôùng taát caû veà Chuùa Cha, laø Ñaáng ta haèng yeâu meán treân heát moïi söï, ñoàng thôøi chuùng ta caàu xin cho moïi ngöôøi ñöôïc cöùu ñoä, vaø chính chuùng ta bieát thöïc hieän yù Thieân Chuùa moãi ngaøy.

4. H. Boán yù nguyeän sau cuûa kinh Laïy Cha noùi leân taâm tình naøo?
T.
Noùi leân nieàm tin töôûng phoù thaùc vaøo tình thöông cuûa Thieân Chuùa, vì Ngaøi haèng chaêm lo cho ñôøi soáng cuûa moãi ngöôøi chuùng ta.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page