Höôùng Veà Ñöùc Kitoâ

Giaùo Lyù Toùm Löôïc Chuaån Bò Naêm Thaùnh 2000

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Caàu Nguyeän
Laø Soáng Vôùi Thieân Chuùa

1. H. Caàu nguyeän laø gì?
T.
Caàu nguyeän laø naâng taâm hoàn leân cuøng Thieân Chuùa ñeå gaëp gôõ Ngaøi moät caùch saâu xa trong tình yeâu thöông.

2. H. Khi caàu nguyeän, ta caàn coù nhöõng taâm tình naøo?
T.
Ta coù theå noùi leân naêm taâm tình sau ñaây:
- Moät laø: Ngôïi khen chuùc tuïng.
- Hai laø: Caûm taï bieát ôn.
- Ba laø: AÊn naên thoáng hoái.
- Boán laø: Hieán daâng phoù thaùc.
- Naêm laø: Tin töôûng caàu xin.

3. H. Ta neân caàu nguyeän chung theá naøo?
T.
Ta neân caàu nguyeän chung ôû gia ñình, trong nhaø thôø hoaëc nhöõng nôi thuaän tieän khaùc. Khi caàu nguyeän chung, ta coù theå laøm nhöõng vieäc sau ñaây:
- Moät laø: Nghe Lôøi Chuùa.
- Hai laø: Thinh laëng.
- Ba laø: Caàu nguyeän töï phaùt.
- Boán laø: Haùt thaùnh ca.
- Naêm laø: Ñoïc Thaùnh Vònh hoaëc caùc kinh khaùc.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page