Manna
Suy Niem Li Chua - Chua Nhat Nam A

Nhom Muc Vu Gii Tre phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Le Chua Thanh Than Hien Xuong

Hay Nhan Lay Thanh Than

 

X Li Chua: (Ga 20,19-23)

19 Vao chieu ngay ay, ngay th nhat trong tuan, ni cac mon e , cac ca eu ong kn, v cac ong s ngi Do thai. c Giesu en, ng gia cac ong va noi: Bnh an cho anh em! 20 Noi xong, ngi cho cac ong xem tay va canh sn. Cac mon e vui mng v c thay Chua. 21 Ngi lai noi vi cac ong: Bnh an cho anh em! Nh Chua Cha a sai Thay, th Thay cung sai anh em. 22 Noi xong, Ngi thoi hi vao cac ong va bao: Anh em hay nhan lay Thanh Than. 23 Anh em tha toi cho ai, th ngi ay c tha; anh em cam gi ai, th ngi ay b cam gi.

 

X Suy Niem

Luc en Epheso, Phaolo hoi mot so mon e o:
Khi vao ao, cac ong a nhan lanh Thanh Than cha?
Ho tra li: Ngay ca viec co Thanh Than,
chung toi cung cha he c nghe noi ti (Cv 19,1-2).
Chung ta a c nghe noi va a lanh nhan Thanh Than,
nhng co the Ngai van la ang xa la vi ta.
B tch Them sc ch con la mot ky niem ep,
nhng no khong lam ta y thc ve s hien dien cua Thanh Than,
ang ang trong ta va sai ta i lam chng.

Khi c Giesu phuc sinh hien ra vi cac mon e,
Ngai a lam mot viec quan trong,
o la mi ho tiep tuc s mang ma Ngai a bat au.
Hay i va lam cho muon dan tr thanh mon e (Mt 28,19).
Hay i loan bao Tin Mng cho moi loai tho tao (Mc 16,15).
Trong Tin Mng hom nay, ang phuc sinh noi vi cac mon e:
Nh Cha a sai Thay, Thay cung sai anh em (Ga 20,21)
c Giesu cho cac mon e c tham d vao s mang cua mnh.
Ch co mot s mang duy nhat
la s mang Chua Giesu nhan c t Chua Cha.
S mang cua cac mon e noi dai s mang duy nhat ay.
Ai se giup cac ong thc hien s mang nay?
Ai se cho cac ong sc song e dam m toang canh ca
ma len ng loan bao Tin Mng phuc sinh?
Sc song ni hi th.
c Giesu phuc sinh a trao hi th cua mnh,
hi th cua sc song than linh cho cac mon e.
Khi c trao ban Thanh Than,
ho tr thanh con ngi mi, san sang len ng.

Thanh Than chang xa moi ngi chung ta.
Ngai co mat khi ta rung ong trc mot oan Li Chua,
va muon song Li Chua trong i thng.
Ngai co mat khi ta goi ten Chua Giesu tren moi (1Cr 12,3),
va goi Thien Chua la Cha ay long t ai (Rm 8,15).
Ngai co mat khi ta muon tien mot bc mi
trong i song cau nguyen, trong i song thieng lieng.
Thanh Than chang xa Giao Hoi.
Ngai lam cho Giao Hoi c hiep nhat
bang cach ban nhng ac sung khac nhau cho nhieu ngi
e ho phuc vu li ch chung.
Ngai hien dien ni cac v lanh ao Giao Hoi,
nhng Ngai cung co mat ni cac nhom giao dan.
Ngai hien dien trong cac b tch, trong moi thanh le.
Ngai thanh hoa banh ru e chung tr nen Mnh va Mau c Kito.
Thanh Than la linh hon cua Giao Hoi;
khong co Ngai, Giao Hoi ch la mot c cau ang ng.

Neu chung ta mem mai hn e cho Ngai dan dat,
neu chung ta bt cng coi e cho Ngai canh tan,
neu chung ta ng dap tat tieng cua Ngai,
th chung ta se thay nhng bien oi ky dieu.

 

X Gi Y Chia Se

1. Ban co thay Chua Thanh Than soi sang va nang ban trong cuoc song hang ngay khong?  Ngai co hoat ong trong nhom cua ban khong?

2. Trong the gii hom nay, the gii gom co lung va luau, ban co thay hoat ong am tham nhng hieu qua cua Chua Thanh Than khong?

X Cau Nguyen

Lay Chua Thanh Than,
xin Ngai hay en nh cn gio mat
thoi vao i con,
thoi vao Giao Hoi,
thoi vao the gii,
e em lai cho chung con
s ti mi nhe nhang, s t do thanh thoat.

Xin Ngai hay en nh dong nc trong
chay vao i con,
chay vao Giao Hoi,
chay vao the gii,
e cuon troi i moi nh nhp, kho can, cng coi,
va lam bat day nhng mam xanh s song ni chung con.

Xin Ngai hay en nh ngon la hong
chieu sang i con
chieu sang Giao Hoi,
chieu sang the gii,
e chung con khong con ong loa vi toi tam,
nhng mang trong tim mot c m nong bong,
o la lam cho vu tru nay rc sang Tnh yeu.

 


Back to Home Page