Veà Beân Meï La Vang

Baûn Tin Coå Ñoäng Höôùng Veà Meï La Vang

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Vaán ñeà Truyeàn Thoâng

Buøi Vaên Giaûi

Chuùng ta ñang soáng trong moät theá giôùi maø vaán ñeà truyeàn thoâng ñaõ leân ñeán moät möùc ñoä nhanh choùng laï luøng. Nhöõng phaùt minh taân kyø cuûa kyõ thuaät ñaõ laøm cho baùo chí, phim aûnh, truyeàn thanh, truyeàn hình... coù moät aûnh höôûng lôùn trong ñôøi soáng con ngöôøi. Bôûi ñoù, vaán ñeà truyeàn thoâng quaù quan troïng nhöng ñaõ bò laïm duïng, thieáu söï xöû duïng ñuùng ñaén gaây ra bieát bao haäu quaû toäi loãi, ñau thöông cho nhaân loaïi.

Ñöùng tröôùc vaán ñeà truyeàn thoâng ngaøy nay, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ yù thöùc ñoù laø moät vaán ñeà voâ cuøng quan troïng neân Coâng Ñoàng Vatican II ñaõ ñöa vaán ñeà ra thaûo luaän vaø ngaøy 02 thaùng 4 naêm 1964 ñaõ ban haønh: "Saéc leänh truyeàn thoâng xaõ hoäi" (Inter mirifica) noùi leân giaùo huaán cuûa Giaùo Hoäi veà vaán ñeà naøy. Vaø trong chöông II cuûa saéc leänh ñaõ coå ñoäng khuyeán khích moïi thaønh phaàn trong Giaùo Hoäi tích cöïc xöû duïng caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñeå rao giaûng Tin Möøng. "Chôù gì taát caû moïi ngöôøi con Giaùo Hoäi haõy taäp trung nhieät thaønh vaø hieåu bieát vaøo vieäc xöû duïng ngay caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi..." (TTXH 13).

Vaø cuõng trong saéc leänh ñoù, Coâng Ñoàng ñaõ leân tieáng khuyeán caùo söï thôø ô cuûa Giaùo Só, Giaùo Daân ñoái vôùi vaán ñeà truyeàn thoâng:

"Thaät hoå theïn cho con caùi Giaùo Hoäi ñaõ laõnh ñaïm ñeå cho vieäc rao giaûng Lôøi Cöùu Roãi bò trì treä, bò caûn trôû chæ vì nhöõng khoù khaên kyõ thuaät hay thieáu phöông tieän taøi chaùnh, thaät raát to taùt maø nhöõng phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi ñoøi hoûi phaûi coù. Vì theá Coâng Ñoàng nhaéc laïi cho hoï (giaùo só vaø giaùo daân) boån phaän phaûi naâng ñôõ vaø trôï giuùp caùc nhaät baùo Coâng Giaùo, caùc taïp chí, caùc toå chöùc phim aûnh, caùc ñaøi vaø caùc chöông trình phaùt thanh, phaùt hình nhaém muïc ñích chính laø phoå bieán vaø baûo veä söï thaät, cung caáp neàn giaùo duïc Kitoâ Giaùo cho xaõ hoäi loaøi ngöôøi." (Saéc leänh Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi).

Qua söï nhaéc nhôû cuûa Coâng Ñoàng Vatican II, chuùng toâi thieát nghó moãi gia ñình Coâng Giaùo neân coù moät taïp chí Coâng Giaùo nhö: Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp, Traùi Tim Ñöùc Meï, Daân Chuùa, Hieäp Nhaát, Taäp San Ñònh Höôùng, Thôøi Ñieåm, ... Chæ toán maáy chuïc baïc thoâi! Nhöng mua ñeå ñoïc, chöù khoâng phaûi ñeå laøm "coâng quaû"... Quyù vò nghó sao?


Nghó Veà
Vaán ñeà Truyeàn Thoâng

Laõo Nhaân thaát thaäp coù thöøa

Nhaân ñoïc baøi: "Vaán ñeà truyeàn thoâng" trong baûn tin "Veà Beân Meï Lavang" soá 5, laõo naøy naêm nay ñaõ hôn 70 tuoåi cuõng xin vieát ít doøng goïi laø goùp theâm yù kieán.

Laõo ñaây tröôùc naêm 1975, ôû moät xöù ñaïo ngoaïi oâ cuûa moät thaønh phoá coù hôn 100 gia ñình Coâng Giaùo. Vò linh muïc quaûn xöù cuõng ñoä ngoaøi 60. Moãi naêm, ôû toøa giaûng ít nhaát cuõng hai laàn, ngaøi keâu goïi giaùo daân coá gaéng mua saùch baùo toát nhaát maø ñoïc nhaát laø saùch baùo Coâng Giaùo. Ngaøi noùi: Moãi Chuùa nhaät toâi chæ trình baøy vôùi anh chò em Lôøi Chuùa khoaûng toái ña 15 phuùt, khoâng ñuû vaøo ñaâu, neân anh em, nhöõng gia ñình khaù giaû neân mua saùch baùo Coâng Giaùo maø ñoïc, ñoïc xong coù theå taëng nhöõng gia ñình thieáu thoán ñeå hoï cuøng ñoïc. Vaø chính ngaøi ñaõ ñem caùc baùo Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp, Traùi Tim Ñöùc Meï ñeán taän nhöõng gia ñình khaù giaû ñeå coå ñoäng. Bôûi ñoù, trong giaùo xöù coù gaàn 50 gia ñình laø ñoäc giaû cuûa hai tôø nguyeät san ñoù...

Qua Myõ töø 75, laõo naøy thaáy vaán ñeà truyeàn thoâng quaù roäng raõi, aûnh höôûng thaät lôùn lao, dó nhieân toát thì ít maø laêng nhaêng khaù nhieàu. Ñuùng nhö taàm nhìn cuûa Coâng Ñoàng Vatican II, vaán ñeà truyeàn thoâng ngaøy nay quaù quan troïng.

Dó nhieân, khoâng rieâng gì Giaùo Hoäi Coâng Giaùo thaáy roõ taàm quan troïng cuûa vaán ñeà truyeàn thoâng, maø Hoäi Thaùnh Tin Laønh, Giaùo Hoäi Phaät Giaùo ñeàu thaáy roõ vaán ñeà. Bôûi ñoù, Cô Ñoác Phuïc Laâm cuûa muïc sö Saùu môùi coù chöông trình giaûng ñaïo vaøo moãi ngaøy Chuùa nhaät ôû Ñaøi "Viet-time" taïi thaønh phoá Portland OR, Hoäi Thaùnh Tin Laønh coäng ñoàng Vieät Nam bieáu khoâng nhöõng quyeån saùch nho nhoû nhö: "Baïn thaät soáng?", "Toâi ñaõ choïn", "Choïn laïi con ñöôøng", "Tình yeâu naøo?"... Coù nhöõng nhaân só Phaät Giaùo boû tieàn ra in nhöõng quyeån saùch ñeå taëng khoâng nhö "Ñöôøng vaøo aùnh saùng ñaïo Phaät", "Saùch Kinh nhaø Phaät". "Nhöõng nhaân chöùng Gieâhoâva" ñeán thaêm töøng gia ñình noùi hôi nhieàu veà Kinh Thaùnh vaø taëng baùo Thaùp Canh. Nhoùm Phaät Giaùo nuùi Sam Chaâu Ñoác naøo ñoù laïi gôûi qua böu ñieän ñeán nhieàu gia ñình tôø "Kinh keâu goïi nghe lôøi Ñöùc Phaät"...

Ñöùng tröôùc vaán ñeà, xeùt raèng ngöôøi Coâng Giaùo neân xem laïi thaùi ñoä cuûa mình ñoái vôùi lôøi keâu goïi cuûa Coâng Ñoàng Vatican trong "saéc leänh truyeàn thoâng xaõ hoäi", ñeå tìm ra nhöõng haønh ñoäng tích cöïc hôn phoå bieán vaø rao truyeàn Tin Möøng Chaân Lyù cuûa Ñöùc Kitoâ, Ñaáng Cöùu Chuoäc nhaân loaïi.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page