Veà Beân Meï La Vang

Baûn Tin Coå Ñoäng Höôùng Veà Meï La Vang

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chuùng toâi tin laø
ôn Ñöùc Meï Lavang ban

Löu nieäm cuûa moät Linh Muïc

OÂng Leâ Ngoïc Traân, moät cöïu chuûng sinh ngöôøi Hueá, naêm nay gaàn 70 tuoåi, hieän ôû Walmet, California, keå laïi vôùi toâi caâu chuyeän nhö sau:

"Toâi coù baø chò con oâng caäu cuûa vôï toâi, coù thai, saép ñeán ngaøy sinh, khoâng hieåu taïi sao khoâng nghe thai nhi cöïa quaäy! Chò lieàn noùi chuyeän vôùi ba chò. OÂng laø moät thaày thuoác Baéc, noùi ñöôïc laø danh y. OÂng baét maïch vaø bieát laø thai nhi ñaõ cheát. OÂng ñaõ duøng heát khaû naêng, ñeå ñem thai nhi ra ngoaøi nhöng voâ hieäu. Hai cha con heát söùc lo laéng, vì thai nhi khoâng ra ñöôïc thì meï phaûi cheát theo. OÂng lieàn nghó ñeán vieäc khaán Ñöùc Meï Lavang. Töø laøng toâi ra ñeán linh ñòa Lavang ñi xe ñaïp, tröôùc naêm 1960, maát 2 tieáng ñoàng hoà. OÂng ñaõ ñi lavang baèng xe ñaïp töø luùc saùng sôùm. Tröôùc khi ñi oâng daën con gaùi chung lôøi caàu xin. Khoaûng hôn 10 giôø saùng chò ta ñaõ sinh ra moät beù trai ñaõ cheát, chò vaãn baèng yeân. Caû gia ñình tin raèng do ôn cuûa Meï Lavang ban".

OÂng Traân cuõng keå theâm, moät chuyeän cho raèng do ôn Meï Lavang maø coù:

"Boá Meï vôï toâi sinh ñöôïc 3 ngöôøi con: Hueä, Höôøng, Giang. Höôøng, Giang cheát khi môùi leân 4, leân 5, chæ coøn Hueä laø vôï toâi sau naøy. Chuùng toâi laøm leã cöôùi ngaøy 22-5-1954 theo söï giao keát giöõa hai gia ñình, toâi ôû reå, töùc laø ôû nhaø cuûa cha meï vôï. Luùc ñoù chuùng toâi ôû trong khuoân vieân tröôøng Thieân Höõu (Providence), Hueá. Thaùng 8, naêm 1955, ñaïi hoäi tam nieân Lavang, laàn thöù 13. Gia ñình chuùng toâi söûa soaïn ñi haønh höông. Cha meï vôï toâi noùi: "Laàn naøy ra Lavang, khaán xin Meï ban cho moät ñöùa con trai noái doøng". Chuùng toâi phuï hoïa: "Ñeå chuùng con cuõng hieäp yù caàu xin". Vaøi thaùng sau ñaïi hoäi, meï vôï toâi coù thai. Moät soá ngöôøi cho raèng lôùn tuoåi maø coù thai thì sinh ñeû nguy hieåm ñeán tính maïng laém. Caû gia ñình chuùng toâi haèng ngaøy caàu xin Meï Lavang ban baèng an.

Vaøi naêm sau, 1956, baø ñaõ sinh moät caäu trai khaùu khænh nhö con lai (cuõng may, Taây veà nöôùc, Myõ chöa qua), meï troøn con vuoâng. Caäu con trai ñoù hieän giôø ôû Ñaø Naüng, coù vôï vaø 4 ngöôøi con".

Toâi keå 2 chuyeän treân ñeå caûm taï Meï Lavang. Toâi tin raèng nhöõng ôn ñoù do Meï ban cho.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page