Veà Beân Meï La Vang

Baûn Tin Coå Ñoäng Höôùng Veà Meï La Vang

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Chuùng toâi tin laø
ôn Ñöùc Meï Lavang ban

OÂng Döông Bænh

OÂng Döông Bænh, naêm nay gaàn 70 tuoåi, laø moät cöïu chuûng sinh cuûa giaùo phaän Hueá, hieän ôû Montreal, Quebec, Canada, gôûi cho chuùng toâi hai maãu chuyeän maø oâng cho laø do Meï Lavang ban ôn.

OÂng keå raèng: "Ngöôøi baïn tuø caûi taïo vôùi toâi coù teân laø Nguyeãn Ñöùc Tin. Thaáy oâng hieàn laønh phuùc haäu, laïi mang teân Ñöùc Tin, neân toâi tìm caùch laøm quen, chuyeän troø, daàn daàn thaønh thaân maät. OÂng ta ñaõ keå cho toâi nghe taïi sao laïi mang teân laø Ñöùc Tin. OÂng ta noùi sôû dó coù caùi teân nhö vaäy laø hoài ñoù song thaân cuûa oâng laäp gia ñình ñaõ 15 naêm maø khoâng coù con. Khoâng rieâng gì oâng baø buoàn maø hoï haøng cuõng buoàn laây, vì thaân phuï cuûa oâng laø con moät cuûa gia ñình, caàn coù con trai noái doøng. Nghe Meï Lavang linh thieâng hay ban ôn neân oâng baø nhaân dòp ñaïi hoäi naêm 1928 ñeå long troïng khaùnh thaønh ñeàn thôø môùi, ñaõ töø Phaùt Dieäm veà Linh Ñòa Lavang thaønh taâm xin Ñöùc Meï ban cho chuùt con muoän. Hôn moät naêm sau, oâng chaøo ñôøi vaø ñöôïc song thaân ñaët teân laø Nguyeãn Ñöùc Tin ñeå caûm taï Meï Lavang vaø nhôù ôn Meï Lavang suoát ñôøi..."

Caâu chuyeän thöù hai maø oâng Bænh keå laø chuyeän Meï lavang ban cho moät ngöôøi laønh beänh nan y: "OÂng Nguyeãn Vaên Thieäu, queâ ôû Cöûa Tuøng, Quaûng Trò, bò bònh coå tröôùng (xô gan), ñaõ ñeán thôøi kyø "phuùc thuûy", buïng coù nöôùc, xöng to, maët hoác haùc, maét loõm saâu. Sau khi chöõa trò theo ñoâng y khoâng thuyeân giaûm, gia ñình chuyeån oâng ñeán beänh vieän Quaûng Trò, nôi ñaây oâng ñöôïc ñieàu trò trong voøng 30 ngaøy, nhöng bònh tình ngaøy caøng theâm traàm troïng, baùc só "chaïy thua", ñaønh cho veà nhaø. Dó nhieân, ñeå chôø cheát!

Nhöng treân ñöôøng veà, oâng baûo thaân nhaân ñöa oâng ñeán Ñeàn Thaùnh Lavang. taïi ñaây, oâng vaø ngöôøi nhaø khaán vaùi caàu xin Meï Lavang. Caàu nguyeän xong, khi ra cöûa nhaø thôø oâng thaáy moät maãu gaïch vuïn döôùi chaân, vôùi loøng tin, oâng nhaët leân, caát giöõ, vaø ñem veà nhaø. Roài haøng ngaøy oâng maøi gaïch hoøa vôùi nöôùc laïnh, ñoâi tay naâng ly caàu khaån Meï Lavang roài uoáng. Chæ vaøi tuaàn sau, bònh thuyeân giaûm vaø sau ñoù laønh haún, oâng tieáp tuïc lao ñoäng nhö tröôùc".


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page