Veà Beân Meï La Vang

Baûn Tin Coå Ñoäng Höôùng Veà Meï La Vang

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Thænh caàu ñaëc aân Toaøn Xaù
cho coäng ñoàng Vieät Nam Haûi Ngoaïi

VAÊN PHOØNG PHOÁI KEÁT
TOÂNG ÑOÀ MUÏC VUÏ VIEÄT NAM HAÛI NGOAÏI
Via Cardinal Pacca, 22-00165 Roma, Italia, Tel: (6) 660 15 553

Vôùi saéc leänh cuûa Toøa Xaù Giaûi Toái Cao (Paenitentiaria Apostolica) soá Prot. N. 99/97/I, kyù ngaøy 20/10/1997, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ ban ôn toaøn xaù cho con caùi Giaùo Hoäi Vieät Nam trong nöôùc, trong thôøi gian Naêm Thaùnh Lavang keå töø ngaøy 01/01/1998 ñeán ngaøy 15/08/1999 theo lôøi xin cuûa Ñöùc Hoàng Y Phaoloâ Phaïm Ñình Tuïng vaø Ñöùc Cha Steâphanoâ Nguyeãn Nhö Theå.

Vì lôïi ích thieâng lieâng cuûa toaøn theå Coäng Ñoàng Daân Chuùa Vieät Nam Haûi Ngoaïi, Vaên Phoøng Phoái Keát Toâng Ñoà Muïc Vuï Vieät Nam Haûi Ngoaïi ñaõ ñeä trình Ñöùc Thaùnh Cha lôøi thænh caàu ñaëc aân toaøn xaù naøy cho thaønh phaàn Giaùo Hoäi Vieät Nam ôû ngoaøi nöôùc.

Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ nhaän lôøi vaø qua saéc leänh soá Prot. N. 03/98/I Ngöôøi ñaõ chaáp nhaän ban ôn toaøn xaù trong nhöõng tröôøng hôïp sau ñaây:

Neáu coù gì thaéc maéc trong vieäc toå chöùc xin quyù Linh Muïc, Tu Só bieân thö veà Vaên Phoøng Phoái Keát Toâng Ñoà taïi Roma ñeå tìm caùch giaûi ñaùp.

Nguyeän xin Meï Lavang luoân luoân phuø hoä cho chuùng ta, toaøn theå Giaùo Hoäi vaø Daân Toäc Vieät Nam trong Naêm Hoàng AÂn Ñöùc Meï ñaõ daønh rieâng cho chuùng ta.


PAENITENTIARIA APOSTOLICA
Prot. N. 3/98/I

PAENITENTIARIA APOSTOLICA, attentis precibus porrectis a Reverendissimo Domino Philippo Tran Van Hoai, cui ab Apostolica sede commissa est cura Catholicorum Vietnamiensium extra Patriam commorantium, necnon consideratis laudabilibus intentionibus pietatis et ecclesialis communionis ab illo in ipsis precibus expositis, perquam libenter de speciali facultate sibi a Beatissimo Patre tributa extendit in favorem praedictorum christifidelium Plenariam Indulgentiam concessam dioecesibus Vietnamiensibus, vi Rescripti N. 99/97/I (cuius quidem tenor adnectitur praesentibus) sub iisdem condicionibus, pro diebus et locis in petitione subscripta a praefato Rev. mo Domino Tran Van Hoai indicatis, et iuxta modum ibidem signatum quoad notitiam Ordinariis Dioecesanis dandam.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page