Veà Beân Meï La Vang

Baûn Tin Coå Ñoäng Höôùng Veà Meï La Vang

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Toâi tin laø
ôn cuûa Meï Lavang ban

Antoân Hoaøng Minh Taâm

Thöù Saùu 13-08-1993, luùc 4:30 saùng, anh reå toâi ñaùp chuyeán taøu chôï töø Ñaø Naüng ra Hueá, ñoaïn ñöôøng daøi khoaûng 110 caây soá. Taøu phaûi ñi qua ba caùi ñeøo ì aïch maõi quaù 12 giôø tröa môùi ñeán Hueá. Töø beán xe Phu Vaên Laâu (Hueá) chuùng toâi ñoùn xe ñoø ra Quaûng trò, roài töø ñoù chuùng toâi loäi boä vaøo linh ñòa Lavang, gaàn 5 caây soá.

Anh reå toâi raát yeáu, ñaõ nhieàu laàn ñöa vaøo beänh vieän caáp cöùu nhöng sau moät ngaøy ñöôøng vaát vaû khoâng thaáy anh ñuoái söùc. Khi ñeán saùt ñeàn Meï, ñi qua giöõa ñaùm ñoâng ngöôøi, toâi caûm thaáy anh trôû neân hôùn hôû. Anh baûo toâi quyø xuoáng cuøng nhau ñoïc moät kinh Laïy Cha, ba kinh Kính Möøng, moät kinh Saùng Danh ñeå ngôïi khen Chuùa vaø chaøo möøng Ñöùc Meï sau moät thôøi gian khaù daøi khoâng ñeán ñöôïc linh ñòa.

8 giôø toái, chuùng toâi cuøng vôùi moät röøng ngöôøi tham döï giôø ñeàn taï Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu. ñaõ laâu laém, gaàn nhö laø laàn ñaàu sau nhieàu naêm, toâi ñöôïc nghe laïi nhöõng lôøi suy gaãm veà caùc maàu nhieäm Maân Coâi do caùc linh muïc ñieàu khieån chöông trình gôïi yù raát thaâm traàm aám cuùng. Sau giôø ñeàn taï, chuùng toâi trôû veà choã nguû. Maëc daàu naèm treân ñaát coû vôùi taám "ja" loùt nhöng toâi nguû raát ngon. Maõi ñeán 5 giôø saùng thöù Baûy 14-08-93, toâi giaät mình thöùc daäy. Ñeå yeân cho oâng anh coøn nguû ngon, toâi ñöùng leân caàm caùi bình nhöïa ñi kieám nöôùc röûa maët... Vöøa böôùc ra khoûi choã nghæ ñöôïc vaøi böôùc, toâi boãng caûm thaáy ñau nhoùi trong buïng. Toâi coá ñi tieáp nhöng khoâng sao ñi ñöôïc. Caû ngöôøi toâi choaùng vaùng vaø hai chaân khuîu xuoáng. Toâi ngoài oâm buïng, roài quaèn quaïi ñau ngaát. Hình nhö coù ai la leân neân oâng anh toâi chaïy ñeán roài dìu toâi veà choã nghæ. Toâi meâ man naèm, anh toâi xoa boùp buïng cho toâi. Nhöõng ngöôøi xung quanh xuùm laïi ñöa daàu xöùc ñaàu, buïng, vaø chaân tay toâi.

Ñaõ qua 2 tieáng ñoàng hoà, toâi vaãn coøn ñau. Anh toâi ñi baùo traïm y teá cuûa Ñaïi Hoäi ñeå xin cöùu chöõa. Anh toâi ñònh ñöa toâi ra beänh vieän Quaûng Trò hoaëc veà Ñaø Naüng vì sôï toâi bò ruoät thöøa. Toâi meâ meâ tænh tænh, anh hoûi toâi, toâi hieåu yù anh, nhöng anh coù veû hoay hoay khoâng bieát tính sao.

Vaøo khoaûng 8 giôø, coù hai oâng baø troïng tuoåi ngöôøi mieàn Nam töø Saøigoøn ra vieáng Meï, oâng baø vöøa caàu nguyeän ôû ñeàn Meï ñi ra qua choã toâi naèm, oâng baø döøng laïi nhìn toâi aùi ngaïi. OÂng ngoài xuoáng ñöa tay xoa boùp treân buïng toâi, oâng noùi buïng toâi laïnh laém. OÂng hoûi anh toâi naõy giôø ñaõ cho toâi uoáng thuoác gì chöa? Anh toâi traû lôøi laø khoâng coù thuoác gì caû, chæ coù thoa daàu nhò thieân ñöôøng vaø daàu cuø laø. OÂng beøn baûo baø laáy chai nöôùc vöøa xin ôû ñeàn Ñöùc Meï ra roùt moät ly nhoû ñöa cho oâng. Roài oâng baûo toâi coá ngoài daäy, khaán xin Ñöùc Meï vaø uoáng ly nöôùc. Uoáng xong ly nöôùc, oâng laïi ñôõ toâi naèm nghieâng xuoáng. Toâi nhö nguû ñi ñöôïc moät luùc... Ñeán khi tænh giaác, toâi nghe tieáng loa phoùng thanh vang leân treân ñaøi Meï lôøi vò chuû teá: "Nhaân danh Chuùa Cha, vaø Chuùa Con, vaø Chuùa Thaùnh Thaàn". Toâi baät daäy, höôùng veà ñaøi Ñöùc Meï vaø cuøng chung döï thaùnh leã ñoàng teá kính thaùnh Maximiliano Kolbe vôùi haøng chuïc ngaøn giaùo daân ñang quaây quaàn beân leã ñaøi coù töôïng Meï Lavang. Thaùnh leã baét ñaàu luùc 9 giôø, cho ñeán khi toâi leân röôùc Mình Thaùnh Chuùa veà laïi choã ñöùng, toâi khoâng coøn caûm thaáy ñau buïng nöõa.

Luùc 11 giôø tröa ngaøy 14-8-1993, toâi ñaõ vaøo nhaø cha sôû Lavang trình roõ vôùi ngaøi veà tröôøng hôïp cuûa toâi. Ngaøi ghi teân tuoåi toâi vaø vaøo toái thöù baûy naøy, trong phaàn loan baùo tin töùc caàn thieát, ngaøi ñaõ cho bieát: "Coù moät ngöôøi ñaïp xích loâ, töø Ñaø Naüng ra döï Ñaïi Hoäi, saùng sôùm nay bò ñau buïng naëng luùc 5 giôø cho ñeán 9 giôø, sau khi ñöôïc uoáng Nöôùc Ñöùc Meï Lavang, ñaõ heát ñau vaø trôû laïi bình thöôøng."

Anh toâi vaø toâi haân hoan ôû laïi döï ñaïi hoäi cho ñeán chieàu Chuû Nhaät 15-8-1993. Sau khi hoaøn taát leã beá maïc Ñaïi Hoäi, anh em chuùng toâi ñi boä ra ga Quaûng Trò ñoùn xe löûa vaøo Ñaø Naüng.

Töø tröôùc toâi chöa heà bao giôø bò ñau buïng laâu nhö vaäy vaø ñöôïc khoûi ñau moät caùch baát ngôø nhö vaäy. Nay ñaõ sau ñuùng boán naêm, toâi cuõng chöa thaáy ñau laïi laàn naøo nhö theá. Toâi ghi laïi söï vieäc naøy nhö laø moät "bieán coá" ñaùng nhôù nhaát cuûa ñôøi toâi.

Toâi caûm taï Chuùa vaø Ñöùc Meï Lavang ñaõ thöïc söï ban bình an cho taâm hoàn toâi keå töø nhöõng ngaøy 13, 14 vaø 15-8-1993 ñi döï Ñaïi Hoäi Ñöùc Meï Lavang veà cho ñeán nay. Toâi ao öôùc seõ ñöôïc trôû veà beân Meï vaøo dòp Ñaïi Leã Kyû Nieäm 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra ôû Lavang, ñaát nöôùc thaân yeâu cuûa toâi.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page