Veà Beân Meï La Vang

Baûn Tin Coå Ñoäng Höôùng Veà Meï La Vang

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Nghó veà Ôn Laønh
cuûa Ñöùc Meï ban

Baùch Hôïp

Khoâng ai choái caûi ñöôïc vieäc Ñöùc Meï ñaõ ban nhöõng "ôn laï" coâng khai cho moät soá con caùi cuûa Ngaøi maø chuùng ta thöôøng goïi laø "Pheùp Laï" cuûa Meï.

ÔÛ Loä Ñöùc (Lourdes, Phaùp) nôi Meï hieän ra vôùi coâ beù Bernadette vaøo naêm 1858 ñaõ ghi laïi bieát bao ôn laønh cuûa Meï ban vaø ít nhaát coù treân 50 söï kieän ñaõ ñöôïc Toøa Thaùnh xaùc nhaän laø "pheùp laï", coù nghóa laø nhöõng söï kieän xaûy ra moät caùch laï luøng cho nhöõng ngöôøi beänh thaät maø y hoïc traàn gian khoâng theå naøo cöùu chöõa ñöôïc. Chuùng ta cuõng töøng nghe nhieàu "ôn laï" xaûy ra ôû Fatima (Boà Ñaøo Nha) hoaëc moät soá nôi khaùc treân theá giôùi.

Ngay ôû taïi Vieät Nam, chuùng ta ñaõ töøng nghe Meï Lavang ñaõ ban nhieàu ôn laønh cho nhöõng ngöôøi tin vaøo Meï chaïy ñeán keâu caàu vôùi Meï. Haøng ngaøn, haøng vaïn, haøng bao ngöôøi ñaõ noùi leân nhöõng ôn laønh hoï ñaõ ñöôïc. Coá linh muïc Philippheâ Leâ Thieän Baù, nguyeân laø giaùo sö Ñaïi Chuûng Vieän Hueá vaøo thaäp nieân 40-50 ñaõ vieát moät quyeån saùch ghi laïi nhöõng ôn laï cuûa Meï Lavang ban, do nhöõng ngöôøi ñöôïc ôn keå laïi. Nguyeät san Ñöùc Meï Lavang trong nhöõng naêm 1961-1964 cuõng ñaõ ñaêng laïi nhöõng tröôøng hôïp cuûa nhöõng ngöôøi ñöôïc ôn ñeå taï ôn Meï vaø cao rao danh Meï. Ngoaøi ra, coøn coù "Meï Traø Kieäu", "Meï Bình Trieäu" cuõng ñaõ ban ôn.

Dó nhieân, Thieân Chuùa laø Ñaáng ban moïi ôn cho loaøi ngöôøi, nhöng Thieân Chuùa ñaõ daønh caùch rieâng cho Meï Maria ban phaùt ôn laønh cho con caùi traàn gian qua lôøi caàu baøu cuûa Meï. Bôûi ñoù chuùng ta chaïy ñeán Ñöùc Meï khoâng phaûi ñeå queân Chuùa, ñeå trôû thaønh con ngöôøi meâ tín dò ñoan, con ngöôøi vuï lôïi, nhöng ñeå nhôø Meï maø ñeán cuøng Chuùa, ñeå xin Meï caàu baøu.

Chuùng ta ñaõ ñoïc Tin Möøng thaùnh Gioan ñoaïn 2,1-5 noùi veà tieäc cöôùi Cana. Nôi ñoù, Ñöùc Meï ñaõ noùi vôùi Ñöùc Gieâsu: "Hoï heát röôïu roài". Maëc daàu xem ra Chuùa Gieâsu khoâng muoán ban ôn: "Thöa Meï, chuyeän ñoù can gì ñeán Meï vaø Con", tuy theá Chuùa ñaõ laøm cho nöôùc trôû thaønh röôïu ngon maø thaùnh Gioan goïi laø pheùp laï ñaàu tieân. Phaûi chaêng, Chuùa khoâng theå töø choái lôøi caàu baøu cuûa Ñöùc Meï.

Chuùng ta chaïy ñeán cuøng Meï vì Ngaøi laø Meï cuûa chuùng ta vaø cuõng laø Meï cuûa Thieân Chuùa.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page