Veà Beân Meï La Vang

Baûn Tin Coå Ñoäng Höôùng Veà Meï La Vang

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Nhaân ñoïc Söù Ñieäp ÑTC Gioan Phaoloâ II
veà vieäc Kyû Nieäm 200 naêm
Ñöùc Meï Hieän Ra taïi Lavang

Lm. Hoàng Phuùc

Nhaân dòp kyû nieäm 200 naêm ngaøy Ñöùc Meï hieän ra taïi Lavang, Ñöùc Thaùnh Cha vöøa gôûi cho haøng Giaùm Muïc Vieät Nam moät söù ñieäp, ñeå nhö lôøi ngaøi noùi: "Nhieät tình chung vui vaø taï ôn Thieân Chuùa vôùi caùc Giaùm Muïc Vieät Nam vaø vôùi caùc tín höõu trong Giaùo Phaän caùc Ngaøi" Ñoàng thôøi, qua Boä Xaù Giaûi, Toøa Thaùnh coâng boá Naêm Toaøn Xaù (1-1-1998 ñeán 15-8-1999) do vaên thuû Prot. N. 99-97-I.

Söù ñieäp ñöôïc kyù ngaøy 16-12-1997 vaø göûi ñi töø Vatican, tröôùc ngaøy khai maïc Naêm Toaøn Xaù.

Söù ñieäp coù theå ñöôïc goàm toùm trong hai phaàn. Trong phaàn nhaäp ñeà, Ñöùc Thaùnh Cha nhaéc laïi ñoâi doøng lòch söû khi Ñöùc Meï hieän ra naêm 1798 "giöõa nhöõng thoáng khoå tinh thaàn vaø theå xaùc, Ñöùc Meï ñaõ mang laïi moät söù ñieäp hy voïng" "caùc con haõy tin töôûng, haõy vui loøng chòu ñöïng ñau khoå. Meï ñaõ nhaän lôøi caùc con caàu xin. Töø nay veà sau, heã ai ñeán caàu xin Meï nôi ñaây, seõ ñöôïc toaïi nguyeän".

Qua phaàn thöù hai, söù ñieäp cuûa Ñöùc Thaùnh Cha quaõng dieãn lôøi höùa cuûa Ñöùc Meï: "Luoân luoân haïp thôøi, ñöôïc soát saéng ñoùn nhaän suoát hai theá kyû nay taïi Lavang". Hai theá kyû ñaõ troâi qua vôùi bao thaêng traàm troâi noåi cuûa lòch söû. Lavang ñaõ trôû neân "Trung Taâm Thaùnh Maãu Toaøn Quoác". Nhö gioøng thaùc luõ, "bao taâm söï thaàm kín cuûa bao nhieâu ngöôøi, ñuû moïi thaønh phaàn, moïi hoaøn caûnh, moïi lo aâu, moïi khaéc khoaûi, ñaõ ñoå veà ñaây". Döôùi boùng caây ña coå thuï, Ñöùc Thaùnh Cha noùi: "Caùc Giaùm Muïc, Linh Muïc, Tu Só nam nöõ vaø Giaùo Daân ñeàu yeâu thích tìm veà nôi ñaây, ñeå tìm söï hieàn dòu cuûa Meï, Ñaáng ban cho hoï ñaày ñuû can ñaûm ñeå laøm chöùng tuyeät vôøi veà ñôøi soáng Kitoâ höõu, trong nhöõng hoaøn caûnh laém luùc thaät khoù khaên."

Ñöùc Thaùnh Cha caàu chuùc cho caùc tín höõu trong Naêm Toaøn Xaù ñaëc bieät naøy, "seõ ñeán caàu nguyeän vôùi Ñöùc Meï taïi ñeàn thaùnh Ñöùc Meï, hoaëc seõ keâu caàu Ngöôøi ôû nhöõng nôi khaùc, ñöôïc tìm thaáy moät söùc maïnh thuùc ñaåy toâng ñoà môùi vaø nhaän laõnh ôn an uûi vaø cöông quyeát ñeå ñöông ñaàu vôùi nhöõng lo aâu trong cuoäc soáng. "Toâi môøi goïi hoï nhìn thaáy nôi Ñöùc Meï, moät ngöôøi Meï maø Chuùa Gieâsu ñaõ ban taëng cho loaøi ngöôøi, moät ngöôøi Meï seõ daãn daét hoï ñeán vôùi Ngöôøi Con Chí Thaùnh cuûa mình".

Ñöùc Thaùnh Cha coøn nhaéc ñeán döõ kieän kyû nieäm, naèm trong khuoân khoå naêm thöù hai chuaån bò naêm Ñaïi Toaøn Xaù 2000, daønh rieâng cho Chuùa Thaùnh Thaàn. Ngaøi thuùc duïc giaùo daân Vieät Nam chieâm ngaém nôi Meï Maria, hình aûnh moät ngöôøi nöõ khieâm toán, ñaõ trung thaønh vaø troïn veïn, vaâng theo lôøi môøi goïi cuûa Chuùa, Ecce Ancilla Domini.

Söù ñieäp môùi ban haønh naøy nhaân kyû nieäm 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi Lavang, phaûi chaêng laø tieáng voïng laïi söù ñieäp ngaøy 19 thaùng 6 naêm 1988 taïi coâng tröôøng thaùnh Pheâroâ, nhaân dòp phong thaùnh cho 117 vò Töû Ñaïo nöôùc nhaø. Ñöùc Thaùnh Cha cuõng noùi ñeán Lavang, ñeán öôùc nguyeän ñöôïc ñeán thaêm Vieät Nam, nôi Ñöùc Meï ñaõ ñeán... Vaû chaêng lôøi môøi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam cuõng ñöôïc chuyeån ñeä leân ngaøi, nhöng thôøi theá khoâng thuaän tieän.

Trong khi moät nöôùc Coäng Saûn khaùc laø Cuba vöøa môøi Ñöùc Thaùnh Cha ñeán vieáng thaêm vaø ngaøi ñaõ ñeán, ñem laïi bao nhieâu hy voïng cho quoác gia naøy, thì cheá ñoä Coäng Saûn Vieät Nam vaãn lôø löõng... Phaûi chaêng vì hoï ñaõ suy nghó vaø thaám nhuaàn veà caâu noùi sau ñaây cuûa Thöôïng Nghò Só Hoa Kyø laø oâng Trent Lott, raèng: "Töø nhìn laïi lòch söû, ngöôøi ta seõ thaáy, nôi naøo Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ñaët chaân ñeán, chuû nghóa Coäng Saûn vaø caùc nhaø ñoäc taøi seõ khoâng coøn toàn taïi ñöôïc bao laâu."

Phaûi chaêng cuõng vì theá, ngaøy 4 thaùng 12 naêm 1997, nhaø nöôùc Coäng Saûn Vieät Nam, qua UÛy Ban Nhaân Daân Quaûng Trò, ñaõ voäi gôûi vaên thö cho pheùp toå chöùc kyû nieäm Lavang, nhöng "caùch nhoû gioït, tieát kieäm, vaø haïn cheá toái ña."

Daàu vaäy, chuùng ta seõ toå chöùc kyû nieäm Meï hieän ra caùch xöùng ñaùng, trong tinh thaàn haønh höông maø söù ñieäp vöøa coâng boá.

Taát caû cho Meï Lavang, trong tinh thaàn ghi ôn, caûm taï, vaø caàu nguyeän vôùi Meï, ngöôøi Meï cuûa con daân Vieät Nam.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page