Veà Beân Meï La Vang

Baûn Tin Coå Ñoäng Höôùng Veà Meï La Vang

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngöôøi Ngoaïi Quoác
Noùi Veà Meï Lavang

Hoâm tröôùc, trong Veà Beân Meï Lavang soá 11, oâng Vuõ Hoàng ñaõ trích dòch moät baøi baùo ngaén ñaêng trong tôø Catholic Sentinelle ra ngaøy 13/02/1998 noùi veà Meï Lavang.

Hoâm nay, "Sôû Vöôøn Raøo Kyû" soá 11, oâng Traàn Vaên Traïng chuû bieân, ôû Madison AL cho bieát: "Theo saùch A Litanny of Mary cuûa Ann, nguyeân taùc baèng tieáng Anh, töø trang 65 ñeán trang 70, baø ñaõ vieát veà Ñöùc Meï lavang (Our LAdy of Lavang). Noùi veà böùc töôïng Ñöùc Meï Lavang baø cho raèng töông töï böùc töôïng "Ñöùc Baø chieán thaéng" ôû Paris, beân Phaùp.

Cuõng theo "Sôû Vöôøn Raøo Kyû" thì trong baùo Song Nguyeät Queen of All Hearts ôû soá thaùng 3 vaø 4 naêm 1995 coù ñaêng hình nhaø thôø Lavang vaø hình Ñöùc Meï giang xuoâi hai tay, treân ñaàu coù voøng ngoâi sao, coù töïa ñeà Vietnamese National Shrine our Lady of Lavang, (Linh ñòa quoác gia cuûa nöôùc Vieät Nam, Ñöùc Meï Lavang) cuûa cha Engene Lynch doøng Mong Pho, baùo ra ôû Myõ. Linh muïc naøy ñaõ qua Vieät Nam tröôùc naêm 1962 trong ñoaøn Cöùu Trôï Coâng Giaùo (Catholic Relief Service). Baøi baùo ñaõ neâu vaán ñeà: Taïi sao Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam daâng Lavang laøm linh ñòa quoác gia?

Cuõng trong tôø baùo noùi treân, taùc giaû Card Noark noùi ñeán loøng toân suøng Ñöùc Meï cuûa ngöôøi Vieät vôùi nhan ñeà: (Queen of Peace, Shrine recreated by the Vietnamese in the USA) Nöõ Vöông Hoøa Bình, linh ñòa taùi laäp cuûa ngöôøi Vieät treân ñaát Hoa Kyø.

OÂng Yres Chiron laø moät giaùo sö lòch söû, oâng vieát veà Ñöùc Meï hieän ra treân theá giôùi. OÂng ñaõ ñeán Vieät Nam vaøo thaùng 7 naêm 1993 ñeå tìm hieåu veà Ñöùc Meï Lavang (1798), Ñöùc Meï Bình Trieäu (1975), Ñöùc Meï Thuû Ñöùc (11-02-1993). Trong quyeån Enqueâtes sur les apparitions de la Vierge trang 112, oâng ñaõ vieát veà Ñöùc Meï Lavang nhö sau:

"Lavang, vaøo cuoái theá kyû XVIII, laø moät thoân xoùm maát huùt trong röøng nhieät ñôùi, caùch Hueá khoaûng 60 caây soá veà phía Baéc. Töø naêm 1773, thôøi kyø Taây Sôn khôûi nghóa, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo bò baét bôù... Vì theá, ngöôøi tín höõu phaûi aån troán trong röøng giaø, veà phía Baéc thaønh phoá Hueá. Toái ñeán hoï tuï taäp trong moät caùi choøi luïp xuïp baèng goã ñeå ñoïc kinh. Hình nhö hoï coù taïc moät böùc töôïng Ñöùc Meï vaø caàu xin Ngöôøi giöõ gìn cho khoûi bò coïp baét, vì chuùng raát nhieàu trong vuøng, khoûi bò thoå taû baáy giôø ñang hoaønh haønh, vaø dó nhieân khoûi nhöõng cuoäc ruoàng baét ñaïo. Moät toái kia, sau khi hoï ñoïc kinh xong, thì moät baø aên maëc toaøn traéng, ñaày haøo quang bao quanh, baát ngôø hieän ra. Coù hai thieân thaàn caàm ñuoác quyø chaàu hai beân. Ai naáy ñeàu nhaän ra chính laø Meï Maria... Roài Meï caát tieáng noùi dòu daøng maø ai naáy ñeàu nghe raát roõ, neân hoï laëp laïi töø theá heä naøy qua theá heä khaùc: "Caùc con cuûa Meï, nhöõng gì caùc con keâu xin Meï, Meï seõ ban cho. Töø nay, taát caû nhöõng ai ñeán ñaây khaån caàu Meï, Meï seõ nhaäm lôøi hoï xin."

Khi heát côn baét ñaïo, ngöôøi ta döïng moät ngoâi nhaø nguyeän, vaøo naêm 1800, ngay nôi Meï hieän ra. Veà sau, ngoâi nhaø nguyeän naøy ñöôïc bieán thaønh nhöõng nôi thôø töï roäng lôùn hôn. Cho ñeán khi heát giaëc Ñoâng Döông, haøng ngaøn ngöôøi haønh höông khoâng nhöõng trong nöôùc tuoân ñeán, maø löõ haønh ñeán töø Ai Lao, Cao Meân nöõa, ñeå tham döï Ñaïi Hoäi Haønh Höông ba naêm moät laàn vaøo ngaøy 15 thaùng 08 döông lòch." (trích trong baøi: Toâi veà döï ñaïi hoäi haønh höông Ñöùc Meï Lavang '96 cuûa Phan Höõu Loäc ôû Phaùp).

Ghi laïi moät vaøi ñieàu maø ngöôøi ngoaïi quoác ñaõ vieát veà linh ñòa Lavang khoâng ngoaøi muïc ñích laø muoán noùi leân danh Meï Lavang ñaõ ñöôïc nhieàu ngöôøi treân theá giôùi bieát ñeán vaø laø ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam, chuùng ta vui möøng haõnh dieän vì Ñöùc Meï ñaõ khaán thöông quoác gia daân toäc chuùng ta neân ñaõ hieän ra treân queâ höông chuùng ta ñeå ban ôn cho daân Vieät ñaõ nhieàu ñau khoå qua bao theá heä.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page