Veà Beân Meï La Vang

Baûn Tin Coå Ñoäng Höôùng Veà Meï La Vang

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Höôùng Veà Lavang
NGAØI SAI TOÂI ÑI

Lm. Hoàng Phuùc, DCCT.

Ngaøy 20 thaùng 02 naêm 1998, taïi Doøng Chuùa Cöùu Theá, Hueá, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nguyeãn Nhö Theå vaø cha Toång Ñaïi Dieän cuøng nhieàu Linh Muïc, Tu Só vaø Giaùo Daân ñaõ ñeán döï leã "laøm pheùp moät chieác xe du lòch 25 choã ngoài".

Chieác xe ñöôïc mang teân "Ngaøi sai toâi ñi", theo tinh thaàn loan baùo Tin Möøng. Ñem tin vui cho ngöôøi khaùc. Chieác xe coù muïc ñích phuïc vuï caùc coäng ñoaøn, caùc nhoùm coù nhu caàu ñi laïi maø khoâng phaûi quaù toán keùm, nhö haønh höông, giao löu, tham quan, sinh hoaït giôùi treû, sinh hoaït muïc vuï vaø töø thieän.

Theå thöùc söû duïng ñöôïc moâ taû nhö sau: "Vì chæ coù moät noài côm maø phaûi chia seû cho ñoâng con" neân öu tieân daønh cho söï ñaêng kyù tröôùc ñöôïc traû lôøi: "Xe raûnh", sau khi bieát roõ ñòa ñieåm, giôø giaác, loä trình thôøi gian.

Trong Naêm Thaùnh Ñöùc Meï Lavang, xe daønh öu tieân cho ñoaøn haønh höông veà Ñaát Meï.

Xe "Ngaøi sai toâi ñi", taïm thu goïn giöõa hai tuyeán ñöôøng, laáy Lavang laøm ñieåm chính. Tuyeán cöïc Baéc laø Phong Nha (Quaûng Bình), vaø cöïc Nam laø Traø Kieäu (Quaûng Nam). Tuyeán cöïc Baéc, "Ngaøi sai toâi ñi" (caû ñi laãn veà 400cs), seõ gheù Lavang, coå thaønh Quaûng Trò, laêng Thaùnh Toâma Thieän vaø Phanxicoâ ôû Nhan Bieàu, Ñoàng Haø, caàu Beán Haûi, Cöûa Tuøng, baõi beå vaø ñòa ñaïo Ñoàng Hôùi, baõi beå Lyù Hoøa, Phong Nha.

Tuyeán cöïc Nam (caû ñi laãn veà khoaûng 400cs), "Ngaøi sai toâi ñi" seõ gheù Suoái Coïp, Chaân Maây, Ñeøo Haûi Vaân, Ñaø Naüng, Nguõ Haønh Sôn (Chuøa Non Nöôùc), Hoäi An, Traø Kieäu.

Chi phí reû phaân nöûa trong tinh thaàn: "Loan Tin Möøng, ñem Tin Vui". Ñeå tuaân giöõ luaät giao thoâng, xe khoâng chôû quaù 25 ngöôøi vaø tuaân theo moïi luaät leä khaùc nhö ñaõ ñaêng kyù.

"Ngaøi sai toâi ñi" sau khi ñöôïc Ñöùc Toång Giaùm Muïc laøm pheùp vaø chuùc laønh ñaõ leân ñöôøng. Caùc hoï ñaïo nhö Thaàn Phuø, Ñaù Haøn... laàn löôït ñaêng kyù, "Ngaøi sai toâi ñi" luoân ñem Nieàm Vui ñeán moïi ngöôøi.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page