Veà Beân Meï La Vang

Baûn Tin Coå Ñoäng Höôùng Veà Meï La Vang

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Meï laø Meï Thieân Chuùa

Lm Phan Phaùt Huoàn, CSsR

Khoâng coù töôùc hieäu naøo cuûa Ñöùc Meï noùi leân söï cao sang vaø quyeàn theá cuûa Ñöùc Meï cho baèng töôùc hieäu MEÏ LAØ MEÏ THIEÂN CHUÙA. Vì Meï laø Meï Thieân Chuùa neân Meï laø Meï Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi, Meï Hoàn Xaùc Leân Trôøi, Meï Haèng Cöùu Giuùp, Meï Phuø Hoä caùc Giaùo Höõu...

Thieân Chuùa khoâng bao giôø chaáp nhaän toäi loãi, do ñoù khoâng coù moät tì oá nôi Ngaøi, khoâng coù moät lieân heä gì toäi loãi nôi Ngaøi. Chuùa Gieâsu laø con cuûa Meï Maria nhöng ñoàng thôøi cuõng laø Thieân Chuùa, ngang haøng vôùi Chuùa Cha, Chuùa Thaùnh Thaàn, khoâng lôùn hôn vaø cuõng khoâng thua keùm hôn, nhöng Thieân Chuùa Ngoâi Hai aáy cuõng laø con cuûa Meï Maria vaø vì theá maø Meï ñöôïc aân suûng maø khoâng moät ai ôû traàn theá coù theå coù ñöôïc: Meï Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi.

Sau luùc chuùng ta cheát, xaùc chuùng ta trôû veà vôùi buïi tro vì chuùng ta maéc toäi nguyeân toå nhöng Meï Maria vì moät aân hueä ñaëc bieät cuûa Thieân Chuùa, ñöôïc voâ nhieãm nguyeân toäi, do ñoù xaùc Meï cuõng khoâng bò hö naùt vaø hoàn cuõng nhö xaùc Ngaøi ñöôïc veà trôøi, söï vieäc aáy laø höõu lyù.

Vôùi moät duïng yù, Giaùo Hoäi ñaõ choïn ngaøy moàng moät thaùng Gieâng haèng naêm ñeå kính Meï laø Meï Thieân Chuùa vì Giaùo Hoäi muoán cho chuùng ta hieåu raèng caùc töôùc hieäu cuûa Meï trong naêm ñeàu do töôùc hieäu Meï laø Meï Thieân Chuùa.

Chuùng ta laáy laøm haân haïnh vì ñöôïc thoâng phaàn vôùi Chuùa Gieâsu laøm con cuûa Ñöùc Meï. Söï kieän naøy ñaõ ñöôïc coâng khai hoùa khi bò treo treân Thaùnh Giaù, tröôùc luùc qua ñôøi Chuùa ñaõ troái thaùnh Gioan cho Ñöùc Meï: naøy laø Meï con. Lôøi traên troái cuûa moät ngöôøi tröôùc khi cheát luoân luoân laø moät lôøi quan troïng vaø luoân luoân Lôøi aáy ñöôïc ngöôøi coøn soáng nghe theo vaø ñem ra thi haønh.

Khoâng nhöõng chuùng ta laáy laøm haân haïnh maø chuùng ta coøn laáy laøm an uûi ñöôïc laøm con Ñöùc Meï, chuùng ta thöôøng thöông haïi nhöõng ñöùa beù moà coâi Meï, vì chuùng seõ thieáu thoán moïi söï nhaát laø thieáu tình thöông. Coù Meï Maria, chuùng ta seõ khoâng bao giôø thieáu tình thöông aáy trong cuoäc haønh trình gian khoå cuûa chuùng ta qua bieån caû traàn gian naøy.

Laïy Meï laø Meï Thieân Chuùa, cuõng laø Meï cuûa chuùng con, xin caàu cho chuùng con.Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page