Veà Beân Meï La Vang

Baûn Tin Coå Ñoäng Höôùng Veà Meï La Vang

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Gia Ñình toâi vôùi Meï Lavang

Löu Nieäm cuûa moät Linh Muïc

Ñöùc Cha Hoà Ngoïc Caãn trong moät baøi giaûng Ñaïi Hoäi ñaõ tröng daãn lôøi Thaùnh Kinh: "Visitasti terram es inelriastic ciam: Meï xuoáng vieáng thaêm ñaát nöôùc naøy vaø laøm cho noù say söa." Ngaøi höùng khôûi khi nhìn thaáy nhöõng gì ñang xaûy ra döôùi taàm maét trong khuoân vieân Ñöùc Meï vaø noùi:

- Khoâng say, sao maø boû cöûa, boû nhaø, tuoân nhau haøng vaïn ngöôøi ñeán choán röøng nuùi xa xoâi naøy?

- Khoâng say, sao maø queân aên, queân nguû, ñoïc kinh caàu nguyeän caû ngaøy thaâu ñeâm?

Phaûi say thaät! Song laø say loøng trìu meán, caäy troâng heát loøng tin töôûng vaøo Meï nhaân laønh." (Tìm hieåu veà Lavang).

Nhöõng lôøi khaåu höùng aáy, Ñöùc Cha Hoà Ngoïc Caån ñaõ dieãn taû moät söï thaät xaûy ra trong moãi kyø Ñaïi Hoäi. Töøng vaïn gia ñình ñaõ boû queâ nhaø leân soáng ba ngaøy trong khuoân vieân thaùnh ñöôøng Ñöùc Meï, moãi khi Ñaïi Hoäi Ñöùc Meï trôû veà. Trong soá aáy, coù gia ñình toâi töø Quaûng Bình ñaùp xe löûa vaøo vaø khoâng coù kyø Ñaïi Hoäi naøo laø khoâng coù maët.

Toâi luùc aáy coøn raát nhoû vaø raát vui möøng phaán khôûi vì ñöôïc ñi "caém traïi" taïi nhaø thôø Ñöùc Meï, soáng nhöõng ngaøy quay quaàn xung quanh Meï. Chuùng toâi taát caû ñeàu naèm ngoaøi trôøi treân neàn coû, aên löông khoâ, uoáng nöôùc gieáng Meï.

Khi tieáng haùt keát thuùc tam nhaät kính Meï coøn vang vang thì ñoaøn ngöôøi nhö thaùc luõ ñoå ra ga xe löûa, hoaëc quoác loä. Nhìn lui laïi khuoân vieân nhaø thôø Meï coû caây xô xaùc, nhöõng thaân caây truïi laù ñöùng chô vô giöõa trôøi xanh. Meï ñaõ höùa: Haõy laáy laù nôi ñaây saéc uoáng, Meï seõ chöõa laønh beänh. Hôn nöõa, treân neàn nhaø thôø cuûa meï khoâng coøn moät cuïc soûi, mieáng gaùch naøo naèm lô löûng.

Toâi coøn nhôù roõ: sau moät cuoäc haønh höông Ñaïi Hoäi veà, meï toâi mang veà ñöôïc moät mieáng gaïch laáy ôû neàn nhaø thôø. Toâi laïi bò moät muït gioït ôû chaân maø bao oâng thaày lang khoâng chöõa khoûi. Meï toâi keâu toâi laïi, baét chaáp tay ñoïc ba kinh kính möøng, roài baø laáy mieáng gaïch maøi ra, nhö oâng thaày ñoà maøi möïc. Baø queät thöù thuoác vaøng ngheä aáy vaøo chaân toâi vôùi taát caû loøng tin caäy. Hai hoâm sau, chaân toâi laønh. Hai meï con toâi daâng lôøi caûm taï Meï Lavang, ngöôøi Meï maø chöa thaáy ai keâu Meï veà khoâng.

Meï ñaõ höôùng daãn toâi treân böôùc ñöôøng laøm linh muïc. Moãi kyø heø, toâi thöôøng gheù Lavang kính vieáng Meï vaø tröôùc khi ñi Haø Noäi vaøo taäp vieän doøng, toâi ñaõ leân Lavang ôû vôùi Meï ba ngaøy trong moät cuoäc tónh taâm giaõ töø tuoåi hoïc sinh ñeå böôùc vaøo tuoåi tu só vaø linh muïc. Xin caûm taï Meï heát tình vaø maõi maõi.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page