Veà Beân Meï La Vang

Baûn Tin Coå Ñoäng Höôùng Veà Meï La Vang

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ñöùc Maria, Meï Thieân Chuùa

Vuõ Hoàng

Trong moät lôùi giaùo lyù taïi Porland, caùc em löùa tuoåi 18-20, moät caâu hoûi ñöôïc ñaët ra: "Ñöùc Maria laø Meï Thieân Chuùa hay laø Meï Ñöùc Gieâsu?" 11/30 hoïc sinh traû lôøi: "Ñöùc Maria laø Meï Thieân Chuùa." 2/30 traû lôøi: "Meï Ñöùc Gieâsu..." Soá coøn laïi, khoâng coù yù kieán. Coøn baïn, coù khi naøo caâu hoûi naøy chôït ñeán trong baïn khoâng?

Bieán coá lòch söû

Ñeå thaáy ñöôïc söï xaùc tín vaø loøng suøng kính ñích thöïc cuûa toaøn theå Hoäi Thaùnh ñoái vôùi Ñöùc Maria, nhaát laø veà tín ñieàu veà Ñöùc Maria Meï Thieân Chuùa, chuùng ta phaûi ñi ngöôïc laïi doøng lòch söû.

Khoaûng ñaàu theá kyû thöù naêm sau Chuùa Giaùng Sinh, Toång Giaùm Muïc thaønh Constantinoâpoâli, teân laø Nestoârioâ, ñaõ töï yù neâu leân moät laïc thuyeát. OÂng tuyeân boá raèng: "Chæ neân goïi Ñöùc Maria laø meï Ñöùc Gieâsu." Bôûi leõ, theo oâng, Ñöùc Maria chæ sinh ra Ñöùc Gieâsu, neân khoâng goïi Ñöùc Maria laø Meï Thieân Chuùa ñöôïc.

Nhaän thaáy laïc thuyeát naøy quaù söùc nguy hieåm, vaø, Hoäi Thaùnh cuõng thaáy ñöôïc raèng, qua Nestoârioâ, Satan muoán taùch Ñöùc Gieâsu Kitoâ ra khoûi Ngoâi Lôøi nhaäp theå, ñoàng thôøi Satan muoán trieät tieâu loøng suøng kính Ñöùc Maria trong loøng caùc keû tin, neân coâng ñoàng EÂpheâsoâ ñöôïc trieäu taäp vaøo naêm 431 AD. Coâng ñoàng tuyeân boá caát chöùc Toång Giaùm Muïc cuûa Nestoârioâ, vaø truyeàn vaï tuyeät thoâng. Vaø toaøn theå coâng ñoàng nhaát trí coâng boá toaøn theå Hoäi Thaùnh tuyeân nhaän Ñöùc Maria laø Meï Thieân Chuùa. (Theotokos).

Nieàm vui lan traøn khaép Hoäi Thaùnh. Taïi EÂpheâsoâ, ngay ñeâm ñoù, 22 thaùng 6 naêm 431, taát caû giaùo daân trong thaønh phoá vaø vuøng phuï caän haân hoan toå chöùc moät cuoäc röôùc vó ñaïi ñeå caùm taï ôn Thieân Chuùa vaø chaøo möøng keát quaû cuûa Coâng Ñoàng. Vaø cuøng ngaøy hoâm ñoù, Ñöùc Thaùnh Cha Celestinoâ (422-432) ñaõ truyeàn ñoïc trong khaép Hoäi Thaùnh kinh: "Thaùnh Maria, Ñöùc Meï Chuùa Trôøi..." sau kinh "Kính möøng Maria ñaày ôn phuùc..."

Nguoàn Thaùnh Kinh

Hoäi Thaùnh ñaõ tìm chaân lyù Ñöùc Maria Meï Thieân Chuùa töø Lôøi Chuùa trong Thaùnh Kinh. Hoäi Thaùnh bieát ñöôïc vaø xaùc tín vöõng chaéc Ñöùc Maria Meï Thieân Chuùa, caên cöù vaøo maëc khaûi cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn qua mieäng cuûa baø Elizabeth. Tin Möøng theo thaùnh Luca vieát:

"Trong nhöõng ngaøy aáy, choãi daäy, Maria ñon ñaû ra ñi leân mieàn sôn cöôùc, ñeán moät thaønh xöù Yuña; baø vaøo nhaø Zacarya vaø chaøo Elizabeth. Nghe lôøi Maria chaøo thì haøi nhi nhaûy möøng trong daï meï. Elizabeth ñöôïc ñaày Thaùnh Thaàn, thoát leân moät tieáng keâu lôùn vaø noùi: "Trong nöõ giôùi, coù ngöôøi laø dieãm phuùc! Vaø ñaùng chuùc tuïng thay hoa quaû loøng ngöôøi! Vaø bôûi ñaâu toâi ñöôïc theá naøy laø: Meï Chuùa ñeán vôùi toâi..." (Lc 1,39-43).


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page