Veà Beân Meï La Vang

Baûn Tin Coå Ñoäng Höôùng Veà Meï La Vang

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


LÔØI NGOÛ, TAÂM TÌNH

Chuùng toâi moät nhoùm Kitoâ höõu ñaõ nuùp boùng döôùi aùo Meï Töø Bi La Vang... Trong cuoäc soáng, töø khi coù trí khoân, vôùi söï giaûng daïy cuûa Cha Meï, caùc Tu Só, caùc Linh Muïc, caùc vò Chuû Chaên, chuùng toâi ñaõ tìm ñeán Ñöùc Meï ñeå nhôø Ñöùc Meï maø ñeán cuøng Chuùa Gieâsu (Per Mariam ad Jesum).

Ñeå taï ôn Meï ñaõ phuø trì cho cuoäc ñôøi chuùng toâi laém khi ba chìm baûy noåi chín leânh ñeânh haàu nhö thaát voïng nhöng ñaõ vöõng tin vaøo Ñöùc Kitoâ neân chuùng toâi quyeát taâm khi laøm ñöôïc gì ñeå vinh danh Ñöùc Meï thì coá gaéng thöïc hieän. Baûn Tin Veà Beân Ñöùc Meï La Vang ra ñôøi chæ vôùi muïc ñích ñoù.

Laø Giaùo daân, chuùng toâi tuyeät ñoái tuaân theo giaùo huaán cuûa Giaùo Hoäi khi ñöôïc khuyeán caùo nhöõng sai laàm. Theo tinh thaàn Coâng Ñoàng Vatican II, chuùng toâi thaáy coù boån phaän goùp phaàn vaøo coâng vieäc cuûa Giaùo Hoäi.

Baûn Tin Veà Beân Meï La Vang laø moät coâng vieäc nhoû höôûng öùng lôøi keâu goïi trong Toâng Thö: "Tìm Veà Ngaøn Naêm Thöù Ba" cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II, vaø thö cuûa Ñöùc Hoàng Y Phaoloâ Giuse Phaïm Ñình Tuïng, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam keâu goïi höôùng veà Meï La Vang dòp kyû nieäm 200 naêm Meï hieän ra vaøo thaùng 8/1998.

Chuùt loøng thaønh xin quí vò caàm laáy vaø ñoïc (Tolle et Lege)


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page