Veà Beân Meï La Vang

Baûn Tin Coå Ñoäng Höôùng Veà Meï La Vang

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Nhöõng laàn veà
beân Meï Lavang

Moät ngöôøi con cuûa Meï

Toâi naêm nay ñaõ 70 hôn. Toâi goác ngöôøi Quaûng Trò, nhöng gia ñình theo cha, moät coâng chöùc hoài Phaùp thuoäc, ra Haø Noäi laøm vieäc. Thôøi ñoù toâi môùi 12 tuoåi.

Naêm 1938, coù ñaïi hoäi Meï Lavang ba naêm, toå chöùc vaøo thaùng 8, cha toâi xin nghæ pheùp veà döï ñaïi hoäi, luoân theå thaêm baø con haøng xoùm. Toâi nhôù ñaïi hoäi dieãn ra ba ngaøy, nhöng gia ñình toâi chæ ñeán döï vaøo toái thöù hai vaø saùng thöù ba, leã beá maïc.

Quang caûnh taïi ñeàn Meï Lavang naêm ñoù khoâng laøm sao toâi queân ñöôïc. Ngöôøi oâi laø ngöôøi! Cha toâi noùi coù ñeán treân 50 ngaøn. Trong ñeâm toái, ngöôøi naèm, ngoài la lieät, tuy ñoâng ñuùc theá nhöng khoâng roän raøng, coù nhöõng cuïm gia ñình ñoïc kinh laàn haït nho nhoû, toâi caûm thaáy moät caùi gì linh thieâng ñang bao truøm chuùng toâi.

Buoåi saùng, ngaøy cuoái cuûa ñaïi hoäi, moät cuoäc röôùc kieäu chung quanh thaùnh ñöôøng ñoâng ñuùc nhöng trang nghieâm. Tieáng kinh, tieáng haùt vang leân, tuy toâi coøn nhoû, nhöng nghe caûm ñoäng, loøng trí nhö ñi vaøo moät theá giôùi thaàn tieân.

Thaùnh leã beá maïc luùc 12 giôø tröa, toâi thaáy coù 2 vò ngöôøi Phaùp maø cha toâi cho bieát ñoù laø Ñöùc Khaâm Söù Toøa Thaùnh vaø Ñöùc Giaùm Muïc Ñòa Phaän Hueá. Leã xong, ñoaøn ngöôøi rôøi ñeàn Meï nhö doøng thaùc, maët haân hoan, coù nhöõng ngöôøi tay caàm boù laù, hoaëc chai nöôùc maø hoï ñaõ haùi ôû chung quanh ñeàn Meï vaø muùc nöôùc ôû gieáng Meï. Hoï ña soá ñi boä veà phía tænh lî Quaûng Trò hoaëc ñeán ga xe löûa caùch ñeàn Meï treân 4 km. Phaàn gia ñình toâi theo baø con xöù ñaïo mieàn queâ coøn phaûi ñi boä treân 10 caây soá nöõa môùi ñeán laøng, nôi chuùng toâi sinh ra.

Chuùng toâi trôû laïi Haø Noäi, hai hoâm sau. Ngoài treân xe löûa toâi nhôù quang caûnh ñoâng ñuùc maø linh thieâng cuûa Lavang. Theá roài, ñeä nhò theá chieán buøng noå, keùo daøi 6 naêm (1939-1945), tieáp ñeán laø phong traøo Vieät Minh cöôùp chính quyeàn vaø Phaùp trôû laïi treân ñaát nöôùc Vieät Nam, luùc ñoù toâi ñaõ hoïc xong ban trung hoïc vaø ñaõ coù vieäc laøm. Chieán tranh Vieät Phaùp buøng noå, gia ñình toâi boû Haø Noäi, taïm cö, roài ñi theo khaùng chieán.

Thôøi gian troâi qua trong chieán tranh keùo daøi hôn phaàn tö theá kyû. Naêm 1975 toâi töø Haø Noäi veà thaêm queâ Quaûng Trò. Ñaõ 30 naêm xa caùch, ñuùng laø caûnh bieån ñoåi thay dôøi. Toâi ñeán Lavang. Thaät ñieâu taøn! Khoâng coøn ngoâi ñeàn thôø naêm xöa khi toâi vaø gia ñình veà döï ñaïi hoäi naêm 1938; taát caû ñeàu tan naùt. Nhöng ñieàu toâi ngaïc nhieân vaø coøn thaáy laï luøng laø nôi ba caây ña nhaân taïo coù baøn thôø, coù töôïng Ñöùc Meï vaãn khoâng heà haán gì. Toâi thaáy coù vaøi ngöôøi, hình nhö moät gia ñình, ñang quyø caàu nguyeän. Toâi cuõng ñeán vaø nhö coù moät söùc thieâng naøo ñoù ñang choãi daäy trong taâm hoàn toâi, töï nhieân toâi cuõng quyø xuoáng caàu nguyeän. Naêm 1990, coù ñaïi hoäi, toâi töø Haø Noäi vaøo döï. Trong caûnh hoang taøn cuûa haäu chieán tranh, coù treân 20 ngaøn ngöôøi tham döï. Ñuùng laø moät Nieàm Tin khoù lay chuyeån. Caùi muõ coái treân ñaàu toâi khieán nhieàu ngöôøi nhìn toâi nhö thaàm baûo: "OÂng aáy CS maø cuõng ñeán vôùi Meï Lavang!" Toâi coù phaàn nghó ngôïi.

Naêm sau, gia ñình toâi veà Saøigoøn laäp nghieäp. Ñaïi hoäi naêm 1993 dieãn ra ñoâng ñuùc hôn, caû gia ñình toâi, vôï choàng vaø hai con boán chaùu ñeàu veà döï. Toâi thaáy Nieàm Tin cuûa toâi trôû veà trong toâi vaø lôùn daàn trong gia ñình mình, toâi caûm taï Ñöùc Meï.

Vôï toâi ngöôøi Baéc, vaøo Nam môùi theo ñaïo, cheát chöa ñaày moät naêm trong Nieàm Tin vaøo Chuùa, vaøo Meï, neân ñaïi hoäi 1996 maëc daàu toâi ñaõ 70 hôn, söùc khoûe coù phaàn keùm nhöng vaãn veà Lavang ñeå caûm taï Meï. Toâi thaáy Meï Lavang ñaõ thöông gia ñình toâi, ñaõ hieän dieän giöõa Giaùo Hoäi Vieät Nam.

Saép ñeán kyû nieäm 200 naêm Meï hieån linh taïi Lavang, nhaân ñöôïc ñoïc baûn tin "Veà Beân Meï Lavang", toâi vieát nhöõng doøng naøy nhôø ngöôøi quen chuyeån ñeán ñeå con caùi Meï khaép nôi bieát raèng khoâng theå coù moät theá löïc naøo ngaên caûn ñöôïc Nieàm Tin vaøo Chuùa Trôøi do Meï ban cho.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page