Veà Beân Meï La Vang

Baûn Tin Coå Ñoäng Höôùng Veà Meï La Vang

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


ÑTC Gioan Phaoloâ II
vôùi Ñöùc Meï Lavang

Buøi Vaên Giaûi

Linh ñòa Lavang, theo truyeàn thuyeát trong Giaùo Daân, thì Ñöùc Meï ñaõ hieän ra taïi ñoù döôùi thôøi vua Caûnh Thònh caám ñaïo, vaøo khoaûng naêm 1798. Vaø töø ñaïi hoäi laàn thöù nhaát 1901 döôùi thôøi Ñöùc Giaùm Muïc Gaspar (Loäc), Giaùm Muïc Giaùo Phaän Hueá, thì danh Meï Lavang caøng ngaøy caøng lan roäng treân toaøn coõi Vieät Nam vaø caû Ñoâng Döông nöõa, ít ai trong Giaùo Daân maø khoâng bieát ñeán Meï Lavang.

Trong dòp ñaïi hoäi thöù 15 ngaøy 22-8-1961, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc mieàn Nam Vieät Nam ñaõ long troïng coâng boá taïi Lavang laø choïn ñeàn thôø Ñöùc Meï Lavang laøm "Ñeàn Thôø toaøn quoác daâng kính Traùi Tim Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi Ñöùc Meï", vaø nhaän linh ñòa Lavang laøm "Trung Taâm Thaùnh Maãu Toaøn Quoác".

Ngaøy 1-5-1980, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam ba mieàn Baéc, Trung, Nam cuûa ba Giaùo tænh Haø Noäi, Hueá, Saøigoøn, hoïp taïi Haø Noäi, luùc 9 giôø 30 ñaõ ñoàng thanh bieåu quyeát chaáp nhaän Trung Taâm Thaùnh Maãu Lavang laø Trung Taâm Thaùnh Maãu Toaøn Quoác. Sau khi ñoàng thanh bieåu quyeát naøy, toaøn theå Giaùm Muïc ñöùng leân cuøng haùt kinh "Salve Regina" raát caûm ñoäng.

Vieäc suøng kính Meï Lavang cuûa giaùo daân vaø cuûa Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ ñeán möùc ñoä ñaïo ñöùc, soát saéng nhieät tình meï con khieán cho caùc Ñöùc Giaùo Hoaøng löu taâm. Ñöùc Gioan 23 ñaõ ban saéc chæ naâng ñeàn thôø Lavang leân "Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng" vaøo naêm 1961. Ñöùc Thaùnh Cha Phaoloâ Ñeä Luïc ñaõ raát laáy laøm caûm ñoäng khi nhaän ñöôïc baûn kieán nghò cuûa treân 1000 hoäi vieân cuûa Legio Mariae (Ñaïo Binh Ñöùc Meï) thuoäc tænh Quaûng Trò hoïp taïi Trung Taâm Thaùnh Maãu lavang (1968). Ñaëc bieät ñoái vôùi Ñöùc Gioan Phaoloâ II, Ngaøi thöôøng nhaéc nhôû ñeán Ñöùc Meï Lavang. Phaûi noùi raèng Ngaøi laø moät vò Giaùo Hoaøng raát quan taâm ñeán Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø Daân Toäc Vieät Nam. Trong leã Phong Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam (19-6-1988) ôû Roâma, vaøo phaàn keát thuùc huaán töø, Ñöùc Giaùo Hoaøng Gioan Phaoloâ II ñaõ noùi: "Ngoâi Ñeàn Thaùnh naøy (Ñeàn Thôø Meï Lavang) coù theå bieåu loä moïi sinh hoaït thieâng lieâng... coøn giuùp cho söï hoøa hôïp ñaát nöôùc vaø nhôø ñoù ñôøi soáng coâng coäng cuõng nhö chaân lyù cuûa Toå Quoác seõ ñöôïc taêng trieån". Sau buoåi leã Phong Thaùnh, khoaûng 12 giôø tröa, Ñöùc Gioan Phaoloâ II xuaát hieän nôi cöûa soå laàu 4 cuûa Ñieän Vatican, Ngaøi nguyeän kinh Truyeàn Tin vaø ñaõ ngoû lôøi vôùi Giaùo Hoäi toaøn caàu veà söï hieän ra cuûa Ñöùc Meï taïi Lavang naêm 1798, veà Trung Taâm Thaùnh Maãu Lavang vaø Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Ñöùc Meï Lavang naêm 1961, Ngaøi noùi: "Anh chò em thaân meán, nhö thöôøng leä, hoâm nay chuùng ta ñi vieáng caùc ñeàn thaùnh Ñöùc Meï treân khaép theá giôùi. Cuoäc haønh höông naøy khoâng theå khoâng döøng laïi taïi Vieät Nam, giaûi ñaát ñöôïc theâm phì nhieâu vì nhôø maùu cuûa 117 vò Töû Ñaïo vöøa ñöôïc phong leân baäc Hieån Thaùnh. Chuùng ta döøng laïi ñeå töôûng nhôù Ñeàn Thaùnh Lavang, thuoäc Giaùo Tænh mieàn Trung Vieät nam".

Vaøo ngaøy 28-11-1992, trong buoåi trieàu yeát chung cho caùc phaùi ñoaøn Coâng Giaùo khaép nôi veà Roâma, laïi moät laàn nöõa, Ñöùc Giaùo Hoaøng Gioan Phaoloâ II ñeà caäp ñeán Ñeàn Thôø Ñöùc Meï Lavang thuoäc Toång Giaùo Phaän Hueá. Ñaëc bieät, trong Ñaïi Hoäi Giôùi Treû Theá Giôùi taïi Denver thuoäc tieåu bang Colorado Hoa Kyø vaøo naêm 1993, Ngaøi ñaõ öu aùi daønh moät giôø ñeå tieáp xuùc rieâng vôùi khoaûng 20,000 baïn treû vaø ngöôøi Vieät Nam Haûi Ngoaïi. trong dòp naøy, Ngaøi ñaõ göûi ñeán toaøn theå giôùi treû, Giaùo Hoäi vaø Daân Toäc Vieät Nam moät thoâng ñieäp. ÔÛ phaàn cuoái thoâng ñieäp, Ngaøi ñaõ noùi ñeán Ñöùc Meï Lavang: "Toâi xin phoù thaùc toaøn theå Coäng Ñoàng Coâng Giaùo Vieät Nam döôùi söï baûo trôï cuûa Ñöùc Meï Lavang, Ngaøi laø Meï yeâu thöông ñaõ hieän ra vaøo naêm 1798... Giôø ñaây, saép söûa ñeán ngaøy kyû nieäm Hai Traêm Naêm (200) bieán coá noùi treân; öôùc gì thôøi gian chuaån bò leã Ñeä Nhò Baùch Chu Nieân naøy cuõng laø thôøi gian taêng cöôøng Ñöùc Tin soát saéng vaø haêng say soáng ñôøi Coâng Giaùo, laø thôøi gian lieân keát vôùi Giaùo Hoäi beân queâ nhaø."

Vaøo dòp ñaïi hoäi ba naêm laàn thöù 24 thaùng 8-97, Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ uûy quyeàn cho Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh gôûi thoâng ñieäp chaøo möøng: "Nhaân dòp Ñaïi Hoäi haønh höông ba naêm moät laàn taïi ñeàn Ñöùc Meï Lavang, Ñöùc Thaùnh Cha chia seû nieàm vui hieäp thoâng lôøi caàu nguyeän cuûa coäng ñoàng daân Chuùa taïi Toång Giaùo Phaän Hueá vaø trong caû nöôùc Vieät Nam, chia seû lôøi caàu nguyeän vaø nieàm vui cuûa caùc vò chuû chaên, cuøng ñi vôùi hoï tôùi Lavang toân kính vaø ngôïi khen Ñöùc Trinh Nöõ Raát Thaùnh, Ñaáng an uûi vaø naâng ñôõ hoï trong thôøi kyø gian nan thöû thaùch. Ñöùc Thaùnh Cha cuõng khuyeán khích caùc tín höõu soáng Ñöùc Tin caùch kieân cöôøng vaø can ñaûm, trong tinh thaàn hieäp thoâng saâu ñaäm vôùi Giaùo Hoäi. Nhö theá, caùc tín höõu seõ xaây döïng Giaùo Hoäi laø thaân theå soáng ñoäng cuûa Chuùa Kitoâ".

"Ñöùc Thaùnh Cha keâu xin söï chuyeån caàu cuûa Ñöùc Meï Lavang, Ñaáng Baûo Trôï Giaùo Hoäi Vieät Nam, ñoàng thôøi Ngaøi môû roäng tay ban pheùp laønh Toøa Thaùnh cho caùc Giaùm Muïc, Linh Muïc, nam nöõ Tu Só vaø toaøn theå Giaùo Daân coù maët trong dòp troïng ñaïi nay.

Vaø gaàn ñaây nhaát, trong dòp tieáp kieán 14 vò Giaùm Muïc Vieät nam veà Roâma (14-12-1996), Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ñaõ göûi ñeán caùc Giaùm Muïc Vieät Nam: "Toâi xin phuù daâng anh em nôi söï che chôû hieàn maãu cuûa Meï Chuùa Kitoâ, Ñöùc Meï Lavang, Ñaáng maø caùc anh em saép möøng kyû nieäm 200 naêm vaøo thaùng 8-1998. Chôù gì Meï laø vò Höôùng Ñaïo cho anh em vaø cho caùc tín höõu cuûa anh em treân con ñöôøng daãn tôùi Chuùa Gieâsu, con cuûa Meï..."

Laø ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam, chuùng ta phaûi soáng theá naøo ñeå chuaån bò toân vinh Meï Lavang trong dòp kyû nieäm troïng ñaïi naøy? Vaø hieäp thoâng caàu nguyeän xin cho daân toäc vaø queâ höông Vieät Nam ñöôïc soáng trong caûnh an bình.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page