Veà Beân Meï La Vang

Baûn Tin Coå Ñoäng Höôùng Veà Meï La Vang

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Höôùng Veà Meï La Vang
Kyû Nieäm 200 Naêm

Vieät Haûi

Ngaøy 14 thaùng 12 naêm 1996, Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II tieáp kieán 14 Giaùm Muïc Vieät Nam, nhaân dòp caùc Ngaøi veà Roma vieáng thaêm Toøa Thaùnh theo qui ñònh cuûa Giaùo Luaät (Visite ad Limina) trong baøi dieãn vaên cuûa Ngaøi, ôû phaàn keát, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ göûi gaém Giaùo Hoäi cho Meï La Vang. Ngaøi noùi: "Toâi phoù thaùc Anh Em nôi moïi söï che chôû hieàn maãu cuûa meï Chuùa Kitoâ, Ñöùc Meï La Vang, maø anh em saép möøng vaøo ngaøy 15 thaùng 8 tôùi, kyû nieäm 200 naêm caùc cuoäc hieän ra taïi ñoù. Xin Meï neân ngöôøi chæ ñaïo cho anh em vaø cho caùc tín höõu cuûa anh em treân con ñöôøng daãn tôùi Chuùa Gieâsu, con cuûa meï".

Qua lôøi phoù thaùc cuûa vò laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo hoaøn caàu vaø ñeå thoâng hieäp vôùi Giaùo Hoäi ôû queâ nhaø ñöông chuaån bò möøng kyû nieäm 200 naêm Meï hieän ra taïi La Vang Quaûng Trò, chuùng toâi tha thieát kính môøi goïi toaøn theå giaùo höõu Vieät Nam Haûi Ngoaïi höôûng öùng lôøi keâu goïi cuûa caùc vò Chuû Chieân maø höôùng loøng veà Meï La Vang hieàn maãu cuûa chuùng ta.

Ñeå hôïp loøng hôïp trí chung lôøi caàu nguyeän, xin quí vò ghi danh (Teân Thaùnh, hoï vaø teân, cuøng nôi mình ñang ñònh cö - neáu khoâng muoán ñeà roõ ñòa chæ thì chæ caàn ghi teân thaønh phoá, tieåu bang, hoaëc teân quoác gia mình ñang ôû nhö Phaùp, Ñöùc, YÙ, UÙc...) vaøo ÑAÏI GIA ÑÌNH MEÏ LA VANG vôùi ñieàu kieän haøng ngaøy ñoïc moät Kinh Laïy Cha, moät Kinh Kính Möøng vôùi caâu nguyeän: "Laïy Ñöùc Meï, caàu cho chuùng con" Vaø coá gaéng soáng ñeïp loøng Chuùa.

Neáu quí vò ñoàng yù vaøo Ñaïi Gia Ñình Meï La Vang xin göûi danh saùch veà ñòa chæ:

Chuùng toâi seõ laàn löôït göûi danh saùch con caùi Meï veà Cha quaûn nhieäm Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng La Vang, nhôø Ngaøi ñaët nôi chaân töôïng Meï coù ba caây ña coøn nguyeân veïn sau cuoäc chieán taøn khoác Muøa Heø ñoû löûa 1972.

Xin Meï La vang ban nhieàu ôn laønh cho taát caû chuùng ta.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page