Veà Beân Meï La Vang

Baûn Tin Coå Ñoäng Höôùng Veà Meï La Vang

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ñöùc Meï Lavang
ñaõ giuùp toâi laøm Linh Muïc

Lm Giuse Ngoâ Vaên Troïng, Garden Grove, California

Khi coøn ôû Tieåu Chuûng Vieän An Ninh, Cöûa Tuøng, Quaûng Trò, toâi raát meâ ñaù boùng. Vaøo khoaûng 19 tuoåi, trong moät traän tuùc caàu buoåi chieàu treân "noång" An Ninh, khi toâi saép "suùt" vaøo goân, cha Viry haäu veä (Arrieøre) ñöa doø ra ñaù caûn toâi, cha cao ñeán 1m85! Theá laø toâi nhaøo ba ngoai, traëc xöông soáng... Toâi ñöôïc ñöa vaøo beänh vieän Hueá chöõa maát hôn 2 thaùng!

Vaøo Ñaïi Chuûng Vieän Phuù Xuaân 1940, trong moät traän ñaáu volleyball giöõa Hueá vaø Quaûng Trò, toâi laïi bò teù naëng... Sau ñoù, toâi bò baùn thaân baát toaïi. Beänh vieän Hueá chöõa khoâng khoûi. Toâi phaûi ngoài xe laên laâu ngaøy. Ñi leã, ñi hoïc, ñi ñaâu trong nhaø cuõng baèng xe laên! Moät hoâm baø Nam Phöông Hoaøng Haäu ñeán thaêm Ñaïi Chuûng Vieän, cha Giaùm Ñoác laø cha JB Roux (Coá Ngoân) môøi baø Nam Phöông ñi xem nhaø. Khi ñi ngang phoøng lieät, cha Giaùm Ñoác cho baø Nam Phöông bieát trong phoøng lieät coù moät thaày bò baùn thaân baát toaïi. Sau ñoù, baø Nam Phöông ñaõ giuùp phöông tieän ñeå toâi vaøo Saøigoøn chöõa bònh taïi phoøng maïch baùc só Quan, 210 Catinat. Chöõa baèng quang tuyeán X vaø acupuncture lieân tieáp 4, 5 thaùng. Keát quaû, khoâng khoûi chuùt naøo!

Cha Giaùm Ñoác goïi veà. Trôû laïi Hueá, gaëp kyø nghæ heø 1994, chæ coøn moät tuaàn thì "töïu tröôøng", toâi vaø baø con toâi thaát voïng hoaøn toaøn!

Theá nhöng, thaân nhaân toâi cuõng thöû moät phen cuoái cuøng. Hoï voõng toâi ñeán ñeàn thôø Ñöùc Meï Lavang. Hoïa may Ñöùc Meï thöông nöõa! Toâi xin cha sôû Lavang cho pheùp toâi vaø baø con ôû laïi suoát ñeâm trong ñeàn thôø. Toâi ñaõ soát saéng caàu nguyeän, ñoàng thôøi cuõng thaùch ñoá Ñöùc Meï: "Laïy Meï, neáu Meï muoán con laøm Linh Muïc, thì xin Meï chöõa laønh con. Baèng khoâng thì..." Nhöng chaúng thaáy gì heát! Thaát voïng vaø hoaøn toaøn tuyeät voïng.

Mang taâm traïng tuyeät voïng, toâi trôû veà Hueá. Toâi gaëp cha linh höôùng (Cha Audigou) ñeå coù yù quyeát ñònh döùt khoaùt. Cha linh höôùng ñoàng yù vôùi toâi. Nhöng phaûi ñôïi quyeát ñònh toái haäu cuûa cha Giaùm Ñoác. Ngaøy töïu tröôøng ñaõ ñeán. Toâi ñeán gaëp Cha Giaùm Ñoác. Vöøa nhìn thaáy toâi, Ngaøi noùi: "A, thaày Troïng, môøi thaày ngoài. Toâi bieát thaày muoán noùi gì roài..." Ngaøi noùi tieáp: "Neáu thaày ñau ñaàu ñau naõo, thì daàu thaày khoâng xin toâi cuõng cho thaày veà. Coøn ñau löng nhöùc xöông... thì thaày haõy vaâng lôøi toâi maø ôû laïi. Toâi khoâng ñoøi thaày phaûi laøm gì quaù söùc ñaâu... Ñi leã, ñi ñeán lôùp hoïc ö? Seõ coù ngöôøi ñaåy xe ñöa thaày ñi." Khoâng ñöôïc nhö yù, toâi laïi thaát voïng!

Toâi phaûi vaâng lôøi maø ôû laïi. Roài ngaøy qua ngaøy, ñeán thaùng 11 naêm 1944, toâi caûm thaáy beänh traïng thuyeân giaûm daàn daàn. Baét ñaàu böôùc ñöôïc moät böôùc, roài 2 böôùc. Roài boû xe laên, quaúng gaäy. Ñeán ñaàu thaùng gieâng naêm 1945 toâi ñi boä moät mình veà Kim Long, sinh quaùn cuûa toâi, xa khoaûng 2 km. Roài töø ñoù moãi ngaøy khaû quan hôn. Cho ñeán ngaøy 1-2-1946, toâi ñaõ laõnh chöùc Linh Muïc, taïi traïi giam caùc cha thöøa sai Phaùp, qua söï ñaët tay cuûa Ñöùc Cha FX Leã (Lemasle).

Toâi tin chaéc Meï Lavang ñaõ soi saùng cho cha Giaùm Ñoác JB Roux (Coá Ngoân) khieán ngaøi cöông quyeát giöõ toâi ôû laïi chuûng vieän. Vaø toâi ñaõ ñöôïc Chuùa goïi laøm thôï gaët trong caùnh ñoàng luùa chín cuûa Ngaøi tính ñeán nay ñaõ 52 naêm. Suoát ñôøi Linh Muïc toâi khoâng queân ôn Meï Lavang.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page