Veà Beân Meï La Vang

Baûn Tin Coå Ñoäng Höôùng Veà Meï La Vang

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Giôùi Treû Töï Kieåm

1. Baïn coù nhôù laø baïn ñaõ ñöôïc chòu pheùp Röûa Toäi, ñaõ laø moät thaønh phaàn trong chi theå maàu nhieäm cuûa Ñöùc Kitoâ ñeå coá gaéng soáng xöùng ñaùng moät Kitoâ höõu khoâng?

2. Moãi buoåi saùng vöøa thöùc daäy baïn coù nhôù laøm daáu Thaùnh Giaù daâng ngaøy cho Chuùa, moãi toái tröôùc khi ñi nguû, baïn coù daønh ra ít phuùt ñeå caûm taï Chuùa ñaõ ban cho baïn moät ngaøy soáng an laønh. Trong coâng vieäc haøng ngaøy ôû haõng, ôû sôû, thænh thoaûng baïn coù nhôù ñeán Chuùa khoâng?

3. Thaùi ñoä cuûa baïn ñoái vôùi leã Chuùa Nhaät nhö theá naøo? Deã daøng boû qua khoâng laáy laøm ñieàu? - Ñi treã veà sôùm, chaët ñaàu chaët ñuoâi? Döï leã cho coù leä, thieáu loøng tin, khoâng ích chi cho vieäc caûi hoùa con ngöôøi, chia trí ngoù quanh, khoâng nhôù laø coù Chuùa Gieâsu hieän dieän, khoâng laøm vieäc laønh?

4. Haøng tuaàn baïn coù ñeå daønh ra chuùt ít thì giôø ñeå ñoïc saùch baùo Coâng Giaùo ñeå hieåu bieát theâm leõ soáng cuûa ngöôøi con Chuùa, nhaát laø ñoïc Thaùnh Kinh?

5. Baïn coù bieát tieát ñoä trong cuoäc soáng hay meâ aên uoáng, öa nhaäu nheït, ruû reâ ngöôøi khaùc theo mình ñeå roài gaây ra nhöõng haäu quaû tai haïi cho mình hay cho ngöôøi vì say röôïu? Khoâng giöõ chay trong muøa chay vaø kieâng aên thòt theo luaät ñònh?

6. Baïn coù chòu khoù töï taäp cho mình ñöùc tính leã ñoä, khieâm toán, hay laø soáng buoâng thaû, töï cao töï ñaïi, khoe khoang khoaùc laùc, noùi naêng thoâ tuïc, thaùi ñoä veânh vaùo khinh ngöôøi; haï keû khaùc xuoáng ñeå giaùn tieáp toân mình leân. Böïc mình, khoù chòu hay ganh tò vôùi moät keû ñöôïc moïi ngöôøi khen taëng - hay töï aùi noùi veà mình nhieàu quaù, öa chæ trích cheâ bai thieân haï, töï cho mình luoân luoân hôn keû khaùc?


Thöû Tìm Hieåu
Trình Ñoä Hieåu Bieát Cuûa Chuùng Ta

1. Haõy lieät keâ danh saùch caùc Toâng Ñoà neàn moùng Hoäi Thaùnh? (Neáu khoâng nhôù heát, haõy tìm ñoïc Phuùc AÂm Thaùnh Maùttheâu 10,2-4).

2. Töø Phuïc Sinh ñeán Thaêng Thieân, Chuùa Gieâsu ñaõ hieän ra maáy laàn? (Chòu khoù ñoïc laïi Taân Öôùc).

3. Danh xöng Kitoâ höõu baét nguoàn töø ñaâu? Khi naøo?

4. Vì sao Roma ñöôïc choïn laøm trung taâm Giaùo Hoäi?

5. Naêm 2000 ñöôïc tính nhö theá naøo?

6. Coâng Ñoàng chung laø gì? Ñaõ coù bao nhieâu Coâng Ñoàng chung?

7. Coâng cuoäc truyeàn giaùo ôû Vieät Nam baét ñaàu töø bao giôø? ÔÛ ñaâu vaø do ai?

8. Chuû chaên tieân khôûi cho Giaùo Hoäi Vieät Nam thôøi ñoù laø nhöõng ai? Khi naøo?

9. Haøng Giaùo Phaåm Vieät Nam ñöôïc thaønh laäp khi naøo?

10. Hieän nay Giaùo Hoäi Vieät Nam coù bao nhieâu Toång Giaùo Phaän, Giaùo phaän vaø Giaùo daân? Vò Hoàng Y tieân khôûi cuûa Giaùo Hoäi Vieät Nam laø ai?Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page