Veà Beân Meï La Vang

Baûn Tin Coå Ñoäng Höôùng Veà Meï La Vang

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ñöùc Meï La Vang

Toâma Thieän Voâ Tö

Thaät ra, trong nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo chuùng ta, chæ coù moät Ñöùc Meï laø Ñöùc Meï Maria, Meï cuûa Chuùa Gieâsu, Ngoâi Hai Thieân Chuùa. Nhöng chuùng ta thöôøng ñöôïc nghe nhöõng danh xöng veà Ñöùc Meï nhö Ñöùc Meï Loä Ñöùc, Ñöùc Meï Fatima... vì ôû nhöõng nôi mang danh xöng aáy Ñöùc Meï ñaõ hieän ra.

Cuõng theá, chuùng ta goïi Ñöùc Meï La Vang, vì theo truyeàn thuyeát thì vaøo naêm 1798, döôùi thôøi Vua Caûnh Thònh ra leänh baét bôù nhöõng ngöôøi theo ñaïo Thieân Chuùa, Ñöùc Meï ñaõ hieän ra moät nôi coù teân La Vang.

Vaäy La Vang ôû ñaâu? Ñöùc Meï ñaõ hieän ra trong tröôøng hôïp naøo? Thôøi xa xöa La Vang laø nôi röøng ruù heûo laùnh coù nhieàu caây "Laù Vaèng", vaø thuù döõ, naèm veà phía taây Ñoàn Dinh Caùt veà sau laø tænh lî Quaûng Trò khoaûng 5 caây soá vaø naèm veà phía Baéc cuûa Phuù Xuaân töùc Kinh ñoâ Hueá khoaûng 58 caây soá. Theo ñòa boä cuûa laøng Coå Vöu ñöôïc laäp töø ñôøi nhaø Leâ vaø ñöôïc quaûn tu laïi ñôøi Gia Long coù teân laø Phöôøng LAÙ VAÈNG vì nôi aáy coù nhieàu Laù Vaèng, töø Laù Vaèng ñoïc traïi thaønh La Vang. Cuõng coù ngöôøi cho raèng goïi laø La Vang vì ngaøy xöa nôi röøng ruù naøy coù coïp beo vaø nhieàu thuù döõ khaùc neân moãi laàn caùc toaùn ngöôøi ñi laøm cuûi ngang qua phaûi la vang leân ñeå thuù döõ traùnh ñi.

Coøn vieäc Ñöùc Meï hieän ra taïi La Vang trong tröôøng hôïp naøo thì theo truyeàn thuyeát vaøo naêm 1798 ngaøy 17 thaùng 8, vua Caûnh Thònh, con cuûa Vua Quang Trung ra saéc duï caám Ñaïo töø Phuù Xuaân ñeán Baéc Haø, leänh cho tieâu dieät ñaïo Gia Toâ, trieät haï caùc Ñaïo Ñöôøng, Ñaïo Quaùn vaø troùc naõ caùc Ñaïo Tröôûng. Ñeå traùnh söï baét bôù cuûa quan quaân Taây Sôn, Giaùo Daân xöù Trí Böu (Coå Vöu) xöù Thaïch Haõn v.v... ñaõ troán vaøo aån naùu trong Phöôøng Laù Vaèng. Hoï phaù röøng laøm raãy, coù ngöôøi ñaõ laøm traïi ñeå giöõ hoa maøu. Theo truyeàn thuyeát ñeâm ñeâm giaùo daân thöôøng hoïp nhau laïi ñeå ñoïc kinh laàn chuoãi. Boãng nhieân vaøo moät ñeâm hoï cuøng nhìn thaáy moät ngöôøi ñaøn baø ñeïp, tay boàng chaùu beù xuaát hieän döôùi goác caây ña coå thuï, coù hai vò caàm ñeøn chaàu. Hoï nhaän ra ñoù laø Ñöùc Meï boàng Chuùa Haøi Ñoàng, coù hai thieân thaàn ñöùng chaàu hai beân. Ñöùc Meï ngoõ lôøi an uûi hoï, baûo hoï haùi laù caây xung quanh maø uoáng seõ ñöôïc laønh beänh. Vaø höùa raèng ai ñeán caàu khaån taïi choán naøy Ngaøi seõ ban ôn. Sau ñoù Ñöùc Meï coøn hieän ra vôùi hoï nhieàu laàn nöõa.

Naêm 802, Vua Gia Long thoáng nhaát Sôn Haø. Vieäc Ñaïo taïm yeân. Söï tích Ñöùc Meï hieän ra taïi La Vang ñöôïc truyeàn mieäng khaép caùc xöù Ñaïo vuøng Dinh Caùt (Quaûng Trò). Cuõng theo khaåu truyeàn thì tröôùc naêm 1885, La Vang ñaõ coù moät nhaø thôø tranh kính Ñöùc Meï, nhöng vaøo ngaøy 4 thaùng 8 naêm 1885, cha con oâng Meïo döïa theá Vaên Thaân phoùng hoûa ñoát chaùy.

Töø ñoù, La Vang moät danh xöng baét ñaàu quen thuoäc vaø trìu meán cuûa Giaùo phaän Hueá, roài nhanh choùng vang danh khaép Vieät Nam. Naêm 1886 Ñöùc Cha Gaspar (Loäc) cho xaây ñeàn thôø vaø sau 15 naêm môùi hoaøn taát. Ñaïi Hoäi ñaàu tieân ñöôïc dieãn ra vaøo ngaøy 8 thaùng 8 naêm 1901. Boån maïng cuûa Thaùnh Ñöôøng La Vang laø: "Ñöùc Baø Phuø Hoä Caùc Giaùo Höõu". Ñöùc Giaùm Muïc qui ñònh cöù 3 naêm môû Ñaïi Hoäi moät laàn, ba ngaøy trong tuaàn leã Ñöùc Meï Hoàn Xaùc Leân Trôøi. Tuïc leä naøy vaãn ñöôïc toân troïng vaø thi haønh cho ñeán ngaøy hoâm nay. Ñaïi Hoäi laàn thöù 24 ñaõ dieãn ra thaùng 8 naêm 1996 vaø hieän nay Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Vieät Nam ñang chuaån bò kyû nieäm 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi La Vang (1798-1998).Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page