Veà Beân Meï La Vang

Baûn Tin Coå Ñoäng Höôùng Veà Meï La Vang

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ñeà cöông toång quaùt
Toå chöùc Ñaïi Leã Lavang

Ñeà cöông toång quaùt Toå Chöùc Ñaïi Leã Kyû Nieäm 200 naêm Ñöùc Meï Lavang 1798-1998.

Phaàn I: Thoáng nhaát caùc nguyeân taéc vaø phöông höôùng toå chöùc

I. Ñaïi Leã cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Vieät Nam

II. YÙ nghóa leã kyû nieäm

III. Muïc ñích leã kyû nieäm

IV. Traùch nhieäm toå chöùc

V. Quy moâ toå chöùc

VI. Thôøi gian

VII. Ñòa ñieåm

VIII. Chöông trình

Phaàn II: Chuaån bò vaø möøng kính thieâng lieâng, caùc vieäc ñaïo ñöùc vaø ñeà taøi hoïc hoûi

I. Chuaån bò thieâng lieâng

II. Ñeà taøi hoïc hoûi veà Ñöùc Meï Lavang

III. Caùc vieäc ñaïo ñöùc toân kính Meï Lavang

Suy Nieäm


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page