Veà Beân Meï La Vang

Baûn Tin Coå Ñoäng Höôùng Veà Meï La Vang

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Vaán Ñeà Caáp Baùch

Lm. Vincent Ñinh Duy Trinh

Ngöôøi ta thuaät laïi raèng, moät hoâm trong buoåi trieàu yeát cuûa caùc vò Hoàng Y, Ñöùc Thaùnh Cha Pioâ X ñöa ra moät caâu hoûi:

- Ngaøy nay, ñeå cöùu roãi nhaân loaïi, ñieàu gì caáp baùch nhaát?

Nhöõng vò Hoàng y ñaõ goùp yù. Coù vò cho raèng caàn xaây nhaø tröôøng, vò khaùc laïi thaáy caàn xaây nhieàu nhaø thôø. Vò thöù ba ñöa ñeà nghò: Phaûi tích cöïc coå ñoäng ñeå coù nhieàu linh muïc...

Ñöùc Thaùnh Cha ñaùp:

- Chöa phaûi vaäy! Vaán ñeà caáp baùch nhaát, ngaøy nay, laø trong moãi xöù ñaïo kieám ñöôïc moät nhoùm ngöôøi giaùo daân khaù hieåu bieát giaùo lyù, cöông quyeát, nhieät thaønh vôùi vieäc Toâng Ñoà.

Thaät vaäy, nhö lôøi Ñöùc Thaùnh Pioâ X nhaén nhuû moät chieán só Coâng Giaùo: "Hy voïng cuûa Giaùo Hoäi laø nhöõng giaùo daân thaùnh thieän". Noùi theá khoâng phaûi laø Giaùo Hoäi phuû nhaän caùc coâng taùc caàn coù giaùo só, nhöng Giaùo Hoäi muoán giaùo daân coäng taùc moät caùch maät thieát vaøo coâng vieäc toâng ñoà cuûa Giaùo Hoäi.

Caùc Ñöùc Giaùo Hoaøng noái tieáp Ñöùc Thaùnh Pioâ X ñaõ nhaéc laïi moät caùch thieát tha hôn veà vai troø toâng ñoà cuûa ngöôøi giaùo daân. Gaàn ñaây, ngaøy 18-11-1965, Ñöùc Phaoloâ VI ñaõ coâng boá: "Saéc leänh veà Toâng Ñoà Giaùo Daân", moät saéc leänh ñaõ ñöôïc thaûo luaän vaø bieåu quyeát trong khoùa hoïp thöù VIII cuûa Coâng Ñoàng Vatican II vôùi ña soá phieáu tuyeät ñoái: 2340 phieáu thuaän vaø 2 phieáu choáng.

Trong lôøi môû ñaàu cuûa Saéc Leänh veà Toâng Ñoà Giaùo daân ñaõ noùi leân vai troø ngöôøi giaùo daân caàn thieát cho söù maïng cuûa Hoäi Thaùnh. Cuõng trong phaàn naøy, saéc leänh nhaán maïnh laø thôøi ñaïi ngaøy nay vieäc Toâng Ñoà Giaùo daân vaãn caàn thieát maø coøn Caáp Baùch.

Thaät söï, moãi giaùo daân ñeàu coù nhieäm vuï: "Nhieäm vuï ñaëc bieät cuûa ngöôøi giaùo daân laø soi saùng vaø xeáp ñaët nhöõng thöïc taïi traàn gian coù lieân heä maät thieát vôùi hoï, ñeå chuùng khoâng ngöøng phaùt trieån vaø baønh tröôùng theo thaùnh yù Chuùa Kitoâ haàu ca tuïng Ñaáng Taïo Hoùa vaø Ñaáng Cöùu Chuoäc." (GH 31b).

Nhö vaäy, vaán ñeà cuûa chuùng ta hoâm nay laø laøm theá naøo trong nhöõng xöù ñaïo coù nhöõng nhoùm ngöôøi giaùo daân nhö Ñöùc Pioâ X öôùc muoán. Phaûi chaêng caùc hoäi ñoaøn, phong traøo ôû trong UÛy Ban Toâng Ñoà Giaùo Daân coù boån phaän goùp phaàn ñaøo taïo nhöõng caùn boä coù khaû naêng vaø nhieät thaønh vôùi vieäc Toâng Ñoà?

Chuùng ta, nhöõng ngöôøi daán thaân, coù töï nguyeän chaáp nhaän hoïc hoûi, töï luyeän... laáy kyû luaät cuûa Hoäi Ñoaøn, Phong Traøo nhö laø moät ñöôøng höôùng huaán luyeän ñeå trôû thaønh "men trong thuùng boät" hay laø chæ soáng moät caùch thôø ô, khoâng caàn moät chuùt öu tö naøo ñoái vôùi vaán ñeà cuûa chuùng ta?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page