Veà Beân Meï La Vang

Baûn Tin Coå Ñoäng Höôùng Veà Meï La Vang

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Nhöõng Caûm Nghó
Veà Lavang

"Ñöùc Meï Lavang hieän ra ôû Lavang laø moät nieàm haõnh dieän, moät söï vui möøng lôùn, moät söï troâng caäy khoâng muø quaùng khoâng rieâng gì cho ngöôøi theo ñaïo Chuùa maø coøn chung cho caû daân toäc Vieät Nam nöõa.

Ñöùc Meï Lavang hieän ra khoâng nhöõng chæ laø nieàm töï haøo cuûa nhöõng ngöôøi theo ñaïo Chuùa, maø coøn laø söï quan taâm cuûa nhöõng ngöôøi löông. Chính vì leõ ñoù, toâi, moät ngöôøi ngoaïi ñaïo cuõng muoán hieåu bieát veà söï kieän lòch söû naøy.

Toâi ñaõ ñoïc qua moät soá saùch vieát laïi söï kieän naøy. Ñoàng thôøi baùc Hoùa (Hoùa Baù Ñoã) cuõng ñaõ cho toâi coi qua moät soá tranh aûnh cuõng nhö taøi lieäu veà Ñöùc Meï Lavang. Tuy taát caû nhöõng baèng chöùng ñeå laïi töø truyeàn mieäng daân gian, nhöng töø khi vöøa xuaát hieän Ñöùc Meï Lavang ñaõ mang loøng baùc aùi, töø bi cöùu giuùp ngöôøi ñôøi, nhöõng ngöôøi theo ñaïo Chuùa vaø caû nhöõng ngöôøi löông.

Ñöùc Meï Lavang ñaõ hieän ra ôû ñaát nöôùc Vieät Nam cuûa chuùng ta, moät ñaát nöôùc tuy nhoû beù, ngheøo khoå nhöng coù chieàu daøi 4,000 naêm vaên hieán. Söï kieän naøy khieán cho nhöõng ngöôøi theo ñaïo Chuùa, vaø caû chuùng ta, Con Roàng Chaùu Tieân, haõnh dieän vôùi öôùc mô saùng laïng ôû töông lai. Ñöùc Meï Lavang hieän ra ñaõ gieo raéc trong loøng nhöõng ai theo ñaïo Chuùa moät nieàm tin maõnh lieät vaøo cuoäc soáng, vaøo söï cöùu roãi cuûa Ñöùc Meï.

Tuy söï hieän ra cuûa Ñöùc Meï taïi Lavang haàu nhö caên cöù vaøo söï truyeàn khaåu nhaân gian nhöng nhöõng söï kieän dieãn tieán taïi Lavang trong 200 naêm qua (1798-1998) vôùi bao ôn laønh maø nhieàu ngöôøi ñaõ ñöôïc nhaän laõnh khi hoï chaïy ñeán caàu xin vôùi Meï Lavang ñuû chöùng minh raèng Lavang laø nôi linh ñòa cuûa Meï. Coù leõ vì theá khoâng rieâng gì ngöôøi coù ñaïo Chuùa trong nöôùc maø caû nhöõng ngöôøi ñang tha höông ôû xöù ngöôøi cuõng ñang nao nöùc höôùng veà Meï Lavang. Baèng côù, toâi thaáy gia ñình Ñöùc Meï Lavang nôi ñaây vaãn thöôøng xuyeân hoaït ñoäng ñeå toân vinh Meï Lavang."

"Ñöùc Meï Lavang,
On september 6, 1997, Mr. Hoa Ba Do invited me to share a very special hour of prayer with him and many of his friends from Vietnam. I felt the presence and power of prayer to Our Lady Lavang. Praying the rosary while hearing it sung in Vietnamese was a very moving experience.

I want to thank everyone for making me feel welcomed and part of the prayer group to Our Lady Lavang. I continue to pray to our Lady and for my new Vietnamese partners. And I look forward to praying together with you again."

"Caùm ôn chuù ñaõ gôûi cho chaùu hai soá baùo (9 vaø 10). Qua "Veà Beân Meï Lavang", chaùu ñöôïc hoïc hoûi theâm veà Meï, veà bieán coá troïng ñaïi möøng 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi Lavang, vaø veà Ñaïi Naêm Thaùnh 2000.

Chuù meán, ñaây quaû laø nhöõng moùn aên tinh thaàn khoâng theå thieáu ñoái vôùi chaùu. Noù ñaõ ñaùnh ñoäng taâm hoàn thôø ô laõnh ñaïm cuûa chaùu raát nhieàu, ñaëc bieät veà vai troø cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong ñôøi soáng cuûa chaùu. Trong quaù khöù, Chuùa Thaùnh Thaàn laø Ñaáng chaùu thöôøng xuyeân queân laõng nhaát. Ngaøi khoâng thöôøng hieän dieän trong kinh nguyeän haèng ngaøy cuûa chaùu. Ñoái vôùi Meï Maria cuõng vaäy, tröôùc ñaây chaùu thöôøng ao öôùc phaûi caàu xin vôùi Meï Fatima, hay Loä Ñöùc môùi thieâng. Do ñoù, chaùu queân raèng chuùng ta cuõng coù Meï Lavang, Meï Traø Kieäu, Ngöôøi haèng an uûi hoä phuø cha oâng chuùng ta trong caùc côn thöû thaùch. Vaø cho ñeán nay, baèng caùch naøy hay baèng caùch khaùc, Meï vaãn thöôøng ban ôn cho keû chaïy ñeán cuøng Meï.

Moät laàn nöõa chaùu xin chaân thaønh caûm ôn chuù. Nguyeän xin Chuùa Thaùnh Thaàn vaø Meï Lavang luoân phuø trôï cho coâng vieäc toâng ñoà cuûa chuù vaø ban bình an xuoáng cho toaøn theå moïi ngöôøi trong gia ñình. Xin cho nhieàu ngöôøi qua "Veà Beân Meï Lavang" ñöôïc bieát meán yeâu Meï nhieàu hôn. Vaø trong tinh thaàn hieäp thoâng vôùi Giaùo Hoäi hoaøn vuõ, xin cho moïi ngöôøi bieát ñaøo saâu vaø hoïc hoûi veà Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 saép ñeán."


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page