The Road of Hope
Ñöôøng Hy Voïng

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

(C) Copyright 1981. Taùc giaû giöõ baûn quyeàn.

Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page