Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 3 thang 11 nam 2002

Chua Nhat 31 Thng Nien Nam A

 

oc Tin Mng  Mt 23,1-12

1 Bay gi c Giesu noi vi am ong va cac mon e Ngi rang: 2 "Cac kinh s va cac ngi Phariseu ngoi tren toa ong Mose ma giang day. 3 Vay, nhng g ho noi th anh em hay lam, hay gi; nhng ng theo hanh ong cua ho ma lam, v ho noi ma khong lam. 4 Ho bo nhng ganh nang ma chat len vai ngi ta, nhng chnh ho th lai khong buon ong ngon tay vao. 5 Ho lam moi viec cot e cho thien ha thay. Qua vay, ho eo nhng hop kinh that ln, mang nhng tua ao that dai. 6 Ho a ngoi co nhat trong am tiec, chiem hang ghe au trong hoi ng, 7 a c ngi ta chao hoi nhng ni cong cong va c thien ha goi la "rapbi". 8 "Phan anh em, th ng e ai goi mnh la "rapbi", v anh em ch co mot Thay; con tat ca anh em eu la anh em vi nhau. 9 Anh em cung ng goi ai di at nay la cha cua anh em, v anh em ch co mot Cha la Cha tren tri. 10 Anh em cung ng e ai goi mnh la ngi lanh ao, v anh em ch co mot v lanh ao, la c Kito. 11 Trong anh em, ngi lam ln hn ca, phai lam ngi phuc vu anh em. 12 Ai ton mnh len, se b ha xuong; con ai ha mnh xuong, se c ton len.

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Bai Tin Mng hom nay la mot li canh cao gay gat chong lai loi gi ao cua cac luat s va biet phai. o la hai lp ngi co tam anh hng ln oi vi cac tn hu Do thai giao thi c Giesu.

Trong bai giang au tien ve Nc Thien Chua, c Giesu a tuyen bo ro vi am ong rang: Neu anh em khong an cong chnh hn cac kinh s va ngi Phariseu, th se khong c vao Nc Tri (Mt 5,20). Bay gi, ve cuoi sach Tin Mng Mattheu, c Giesu vach ro nhng ieu xau nao ni ho can phai loai bo.

Nhng trc het hai loai ngi o la ai ?

Hnh anh ngi Kinh S

Kinh S, cung c goi la luat s: ban au la nhan vien co trach nhiem ghi chep nhng tai lieu ton giao nham viec s dung rieng t hoac ni cong cong (2V 22,8; Gr 32,12). Sau thi lu ay Babilon cung nh trong thi Tan c, kinh s la ngi chuyen mon nghien cu va day Kinh Thanh (Nk 8,1; x. Er 7,10).

La nhng chuyen gia nghien cu Luat ao, cac Kinh S lo ap dung Luat Mose vi nhng quyet nh co tnh phap ly, nen ho cung chu trach nhiem ve nhng tap tuc cha ong e lai. Ve ho, c Giesu khong ngai trng li ngon s Isaia e noi Chung co th phng Ta th cung vo ch, v giao ly chung giang day ch la gii luat pham nhan (Mt 7,7).

Tuy vay, Kinh S the hien chc nang quan trong trong viec can than duy tr va truyen lai cho the he ke tiep ban van Cu c va ap dung Kinh Thanh vao i song ngi tn hu Do thai. Cac Kinh S giang day luat ao va ao tao nhng ngi tha ke e noi dung cua li giang day c truyen lai qua bai ban cho the he ke tiep.

Mot ban nguy tac cua Sach Giang Vien xuat hien gia thi Cu c va Tan c, a danh nhng li tot ep nhat e ca ngi ngi Kinh S ly tng khi noi: Ngi Kinh S c ay tinh than hieu biet theo y muon cua Thien Chua cao ca, nen se noi nhng li khon ngoan va ta n Chua trong cau nguyen. Ngi se dan a li ch bao va kien thc cua mnh theo chnh lo, ong thi suy niem nhng ieu b nhiem mnh ang eo uoi. Ngi se vach cho thay ieu Ngi ch bao qua giang day, nen se c vinh quang nh Luat cua Thien Chua Giao c! Se co nhieu ke ca ngi s hieu biet cua Ngi va li ca ngi ay khong b xoa i. Ngi se c tng niem mai ch khong b quen, va danh thm Ngi se con mai qua cac the he. Cac dan nc se cong bo c khon ngoan cua Ngi - va cong oan se cao rao li ca tung Ngi (Gv nguy tac 39,6-11).

Nhng am ong khi nghe c Giesu giang bai Tin Mng au tien ve Nc Thien Chua, ho nhan ra ngay Ngi giang nh mot ang co tham quyen, ch khong nh cac kinh s cua ho (Mt 7,29).

Mot Kinh S co the la thanh vien hay khong la thanh vien cua phe phai Phariseu.

Hnh anh ngi Phariseu thi c Giesu

Phariseu co ngha la nhng ngi tach biet theo ngha ch Hipri. o la nhng ngi giao dan Do thai giao cam ket ve hai ieu nay: mot la tuan gi cach khat khe cac qui nh Do thai giao lien quan ti nhng oi hoi ve trong sach theo phung t; hai la chu toan cach t m nhng bon phan trong ao, nh nop thue thap phan cho en Th, thc hien nhng cuoc thanh loc ung nh oi hoi cua nghi le.

Bai Tin Mng hom nay cho thay hnh anh ngi Phariseu oi ch vi c Giesu, nhng cung nen nh rang mot so ngi Phariseu sau nay gia nhap Kito giao, ma noi bat hn ca la Phaolo, v tong o cua dan ngoai.

Vao thi c Giesu, con so ngi Phariseu c c tnh khoang 6,000, theo s gia Giuse (Josephus) goc Do thai. Con so ay khong ong nhng anh hng cua ho van ln nh thay ni cac hoi ng Do thai giao. ay ngi ta oc kinh nguyen va to chc phung vu theo ne nep cua ngi Phariseu, mac dau quyen ba chu tren cac hoi ng nay thuoc phe Xaoc la phe quyen lc ve chnh tr.

Anh hng cua ngi Phariseu phat sinh do hai ly do. Mot la gii bnh dan rat knh trong ho bi le ho cam ket gi ao cach nghiem nhat. Hai la co mot so ngi Phariseu tham d thng hoi ong toi cao Do thai giao, nh chnh c Giesu nhn nhan khi noi Cac kinh s va ngi phariseu ngoi tren toa ong Mose ma giang day (Mt 23,12).

Ve giao ly, ngi Phariseu to ra chnh thong khi ho tin co the gii sieu nhien trong o co cac thien than cua Thien Chua, co s song bat t vi ke lanh song lai se c Thien Chua ban thng. Ho tin vao li chng cua Kinh Thanh cho biet Thien Chua se phai mot v c xc dau tan phong (Mexia) ti e hoi phuc lai t do cho con cai traen.

Ho tin Kinh Thanh Cu c la Li cua Thien Chua noi vi loai ngi; nhng ong thi ho con tin rang nha lanh ao Mose a truyen khau lai cho dan Thien Chua mot bo luat ngang hang vi Kinh Thanh va bo luat ay c lu gi ni truyen thong Phariseu. o la ly do tai sao ngi Phariseu a en chat van c Giesu khi noi: Sao mon e ong vi pham truyen thong cua tien nhan, khong chu ra tay khi dung ba? (Mt 15,2).

ieu trai ngc la trong khi dan chung het mc knh trong ngi Phariseu ve loi song nghiem nhat, th ngi Phariseu lai ra mat khinh re dan chung. Ho dam noi ve am dan tin theo c Giesu rang con bon dan en nay, th ngi khong biet Le Luat, ung la quan b nguyen rua! (Ga 7,49).

c Giesu vi ngi Phariseu

Bai Tin Mng hom nay cho thay s xung khac gia c Giesu va ngi Phariseu. Van e giao thuyet khong c at ra v ve giao ly, ngi Phariseu to ra kha chnh thong nh noi tren. Nhng ve nep song th ngi Phariseu at c s tren truyen thong cua tien nhan, o la ieu c Giesu phu nhan ngay bai giang au theo Tin Mng Mattheu. Ngi tuyen bo ro nhieu lan rang: Luat xa day nh the nay... con bay gi toi day khac ch khong nh vay (x. Mt 5,21-26; 27-30; 31-32; 33-37, 43-48).

The la ngay t au, c Giesu a cong khai oi khang lap trng cua ngi Phariseu. Cuoc oi khang nay tr nen ngay mot tram trong. Lan au tien c Giesu lam phep la e cha ngi b bai tay trong ngay sabat, theo Mattheu, lien b ngi Phariseu chong oi va ban bac e tm cach thu tieu Ngi (x. Mt 12,9-14). Tin Mng Macco cho thay c Giesu vach tran ieu sai lam c ban ni ngi Phariseu khi noi: Cac ong lay truyen thong ma cac ong a truyen lai cho nhau e huy bo Li Thien Chua (Mc 7,13). c Giesu au n noi len rang: Cac ngi nop thue thap phan ve bac ha, th la, rau hung, ma bo nhng ieu quan trong nhat trong Le Luat la cong bnh, long nhan va thanh tn. Phai lam cac ieu nay ma khong c bo cac ieu kia. Quan dan ng mu quang! Cac ngi loc con muoi nhng lai nuot con lac a! (Mt 23,23-24)

Li tuyen bo va neu cua c Giesu, tom tat ieu Ngi ch trch ngi Phariseu, la ho chu trong ve viec can lam theo truyen thong, ma bo quen y ngha ch thc cua Cu c. Thanh thien khong he co gang tuan gi cac luat ve nghi thc trong ao. Thanh thien he chnh ban than ngi tn hu co long thanh tn, c cong bnh va long thng xot.

Gng lanh cua c Giesu

Rieng vi ngi Kito hu, cha khoa e hieu bai Tin Mng hom nay chnh la ban than c Giesu. T mang co, ni Ngi sinh ra, cho ti cay thap t, ni Ngi chet i, li giang day cua c Giesu c tom gon bang gng lanh Ngi neu cho cac mon e: Anh em hay hoc vi toi, v toi co long hien hau va khiem nhng. Tam hon anh em se c ngh ngi boi dng. V ach toi th em ai, va ganh toi nhe nhang (Mt 11,29). c Giesu mi la v lanh ao va la Thay v Ngi la con ng, la s that va la s song. Khong ai en c vi Cha ma khong qua Thay (Ga 14,6). Duy mnh Chua Cha tuyet oi; khong ai la cha mot cach tron hao nh Thien Chua. (GLGHCG, so 239).

 

Mot so cau hoi gi y

1. Ban co thien cam hay ac cam vi hnh anh sau ay ve ngi Phariseu: Ho noi ma khong lam (c.3)?  Ho lam moi viec cot e cho thien ha thay (c.5)?  a ngoi co nhat trong am tiec (c.6)?  a c chao ni cong cong (c.7)?

2. Con ve c Giesu, hnh anh nao oi vi ban hap dan, ngc lai vi hnh anh ngi Phariseu?

 


Back to Home Page