Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 29 thang 09 nam 2002

Chua Nhat 26 Thng Nien Nam A

 

oc Tin Mng  Mt 21,28-32

Khi ay c Giesu noi vi cac thng te va ky muc rang: 28 Cac ong ngh sao: Mot ngi kia co hai con trai. Ong ta en noi vi ngi th nhat: "Nay con, hom nay con hay i lam vn nho". 29 No ap: "Con khong muon au!" Nhng sau o, no hoi han, nen lai i. 30 Ong en gap ngi th hai, va cung bao nh vay. No ap: "Tha ngai, con ay!" nhng roi lai khong i. 31 Trong hai ngi con o, ai a thi hanh y muon cua ngi cha?" Ho tra li: "Ngi th nhat". c Giesu noi vi ho: "Toi bao that cac ong: nhng ngi thu thue va nhng co gai iem vao Nc Thien Chua trc cac ong. 32 V ong Gioan a en ch ng cong chnh cho cac ong, ma cac ong khong tin ong ay; con nhng ngi thu thue va nhng co gai iem lai tin. Phan cac ong, khi a thay vay roi, cac ong van khong chu hoi han ma tin ong ay".

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Mot phu n a thu that ve i song ao cua mnh nh sau:

Giong ngi con th hai hay ngi con th nhat? Hoac giong ca hai?

Toi sinh ra trong mot gia nh ao goc nen von la mot tn hu khong nhng sieng nang gi ao ma con hang say oi vi viec thang tien xa hoi nh ve cong bang va bnh ang. Qua that toi la mot Kito hu tot lanh nh ngi ta van noi. Nhng c tin cua toi t t tan ra: khong thieu ly do e toi de dang bo le Chua Nhat; Thanh The khong lau a tr nen bieu tng ma thoi. Trong khi o toi chong lai tat ca nhng g co hai cho t do, ong thi nhiet thanh bao ve quyen pha thai.
V ngi em dau on a mi toi i d may ngay hop To Am goi la Thanh Pho cua c Maria, toi cung to mo i coi th. Trai qua hai ngay o toi chang thay nhng e tai noi ve c bac ai va tnh yeu co lien quan g en toi ca.

Nhng chieu ngay hom o khi oc cuon sach do ch Lu Bch viet di nhan e Lay c Bac Ai Lam Ly Tng toi bong giat mnh nh do mot cu set anh! Khi ay nh co mot tam man b anh toac ra cho toi thay toi la ai va Thien Chua la ai. Khi ay toi mi hieu c bac ai chnh la Thien Chua, ngha la khac han vi tat ca cach toi tng song. o la luc tam hon toi nh c chieu sang do mot luong sang toa ra tren tat ca nhng g can c oi thay ni toi. Cung luc, toi thoang thay Thien Chua thc s thng toi bang mot tnh yeu bao la ngay trong hoan canh toi van ch la toi t trc ti nay. Trong khi van y thc ve nhng thieu sot va toi loi cua toi, toi thay noi day ni toi long c ao manh liet e noi len vi Chua mot li xin vang lap tc va tan can, kha d quet sach i tat ca va cho toi c nhap vao sc manh toan nang cua tnh yeu Thien Chua. Khi ay Chua cho toi hieu c ieu luat cua Ngi la luat oi toi moi luc phai bay to mot tnh yeu luon phai manh me hn oi vi moi ngi lan can, cung la ieu luat mang lai cho toi sc manh co the song th tnh yeu ay.

Vay toi muon bat au ngay e yeu nh vay. Va ngi lan can gan toi hn ca chnh la chong toi. Khi ay chong toi a muon ly d va t t lau nay hau nh khong con nha na. Nhng v rat gan bo vi cac con nen chong toi thng en tham chung hoac em chung i vi mnh.

Ngay hom sau khi i hop To Am ve, va nghe chong toi bam chuong ngoai ca, toi cam nhan thay co tieng noi trong toi: Thc hanh i nao, hay bat au yeu i. Vay toi a nhoen mot nu ci va a e ngh chong toi thap tung me con i d mot buoi san khau ngoai tri cach o t ba. ieu ngoai thng la chong toi a chap nhan li mi; o la ieu toi chang ng, va o la bc au c ghi nhan ve cuoc song chung tr lai, vi ly do v cac con va cho cac con cua chung toi. o la ieu chang de dang oi vi chong toi cung nh oi vi ban than toi, nhng khi ay toi cam thay moi lan toi that bai tc la cam thay toi khong the yeu chong toi c, th Thien Chua co o e giup toi bat au yeu tr lai. Toi ch can lang nghe tieng Chua noi trong toi va tha xin vang vi Ngi. Khi ay toi cam thay thc s ni toi mot sc manh lam mat i tnh hung hang cung nh s mat kien nhan cua toi. o la sc manh cho toi s them khat e yeu vi a trn trn tru hn. Chnh viec at mnh vao s san sang e yeu, khien toi chu y hn e nghe tieng noi cua Chua vang doi ni toi.

Tron cuoc song cua toi bat au bat sang len va c thong nhat. Toi khong con nhn vi cai nhn phan chia thanh nhng lanh vc danh rieng cho Thien Chua tach ri khoi nhng lanh vc danh rieng cho the gian. Chang co g hien hu ma khong e qui ve Ngi. Trong chon la loai o ma toi phai hnh thanh roi luon phai lap lai moi ngay, o la chon e at Thien Chua len tren het trong i toi. Xem ra toi c thay moi ngay ro net hn rang tat ca nhng ngi Chua giao pho cho toi cung nh tat ca nhng viec toi phai thc hien, eu c cha ng ni Ngi. Chnh khi at mnh lang nghe tieng Chua noi ni toi, toi nghiem c bnh an va niem vui e thong chia cho ngi khac. Trong gia nh toi mot bau kh mi xuat hien.

Can phai xoa mnh i

Vay Chua cho toi hieu rang toi can phai xoa mnh i trong tng quan vi chong toi e co the bay to tnh thng cua toi oi vi mot a con trai nghien ngap nang ne lau nam roi. Co nh vay mi tao c cai mi tch cc giup cho viec cha tr a con ang thng.

Khong lau sau o, con toi c at trc mot la chon ve ni , la chon ay se cho thay ro no co muon thoat ra khoi tnh trang nghien nghap chang. Khi ay toi a tm ngi e tam s ma chang tm c ai. Toi thc a nghiem c chut nao tam trang cua Me Maria mot mnh di chan thanh gia! Qua that, ve phan toi, toi ch con biet pho thac con toi ni vong tay cua Thien Chua la Cha nhan lanh. Toi a khong that vong v chieu hom o toi a nhan c cu ien thoai bao tin mng la con toi a chon ung hng!

The la toi c cung co trong s song hoan toan mi. S song phat xuat do tieng Thien Chua vang doi trong tam hon toi a toi thoat ra khoi nep song cu. Ni tat ca nhng ieu ang song, gia moi kho khan, gia nhng chon la toi phai am nhan, chnh Thien Chua la ang cho toi long khao khat e yeu trong cu the cung nh sc manh e the hien long khao khat o gia nhng kho khan ma khong sn long.

Th hoi ngi phu n va chia se ve n bien oi nang nhan c, co dang dap nh nhan vat ngi con trai th nhat hay ngi con trai th hai cua bai Tin Mng hom nay?

Buoc toi gii lanh ao Do Thai Giao

Tac gia Mattheu at bai Tin Mng hom nay trong boi canh nhng cuoc tranh luan gia c Giesu va gii lanh ao Do Thai Giao tai Gierusalem, ma cuoc tranh luan au tien c neu la Ong lay quyen nao ma lam nhng ieu ay? (Mt 21,23). Ho co y van hoi c Giesu ve quyen bnh da vao o Ngi uoi nhng ngi buon ban ra khoi khu vc en th va ng len giang day dan chung (21,23tt). ap lai, c Giesu van hoi lai cac thng te va ky muc ve chnh niem tin trong long ho: Ho co tin phep ra cua ong Gioan do Tri chang? Neu tin th tai sao ho khong chu phep ra cua Gioan? Thay ho cam lang khong tra li c, c Giesu tuyen bo: Toi cung vay, toi khong noi cho cac ong la toi lay quyen nao ma lam cac ieu ay. (c.27). Ke en, Ngi noi du ngon hai ngi con trong Tin Mng hom nay buoc toi gii lanh ao Do Thai Giao (cc.28-32) trc khi tuyen bo hnh phat danh cho ho (cc.33-43) va cho thay hnh phat o c thi hanh nh the nao (22,1-14).

Du ngon hai ngi con tha nhan cong cuoc rao giang cua c Giesu ve Nc Thien Chua la mau chot cua lch s Do Thai Giao. Cung nh ngi con th nhat ban au t choi lenh truyen cua bo nhng sau a hoi loi va vang lenh (c.29), th nhng ngi thau thue va gai iem a hanh x y nh vay (c.31), bi le hien ho ang oi i theo li day cua c Giesu hau gia nhap Nc Thien Chua. Ngc lai, ngi con th hai ha vang lenh bo, nhng roi lai khong vang theo (c.30). Cac thng te va ky lao a hanh x y nh ngi con th hai nay v ho t choi s iep ve Nc Thien Chua do c Giesu cong bo, mac dau ho tng c dan chung nhn nhan la nhng nha lanh ao ton giao va tng khinh che lp ngi thau thue va gai iem.

Ap dung hom nay

ung ra ngi phu n va chia se cho chung ta biet ve n bien oi nang nhan c chang the giong nhan vat nao trong du ngon nguyen thuy ve hai ngi con, bi le theo li chia se, khong co nhan vat oi choi vi nang. Nhng ban au nang co dang dap la nhan vat ngi con th hai cua bai Tin Mng cho nang thuoc gia nh ao goc, khong nhng sieng nang gi ao ma con hang say hoat ong cho thang tien cong bang. The nhng sau nang a e cho c tin cua mnh suy thoai, giong nh ngi con th hai ban au vang lenh bo, nhng sau lai khong vang lenh. o la luc nang tr nen giong nh ngi thau thue hoac gai iem tc ngi con th nhat trong bai Tin Mng. Va that la hanh phuc cho nang v c Tin Mng c Giesu ung cham ti noi tam va hoan cai nang. o la khi nang oc cuon Lay c Bac Ai Lam Ly Tng do ch Lu Bch viet. Tam hon ngi phu n nay nh c chieu sang do mot luong sang toa ra tren tat ca nhng g can c oi thay ni nang. ieu quan trong la nang a muon bat au ngay e yeu, tc la nhap vao sc manh toan nang cua tnh yeu Thien Chua. Nh vay nang khong nhng a nhap Nc Thien Chua nhng con at c nhieu tien bo, anh hng ti hanh phuc cua cac con va ca ngi chong trc kia a muon ly d nang.

Mot so cau hoi gi y

1. Ban ngh ngi phu n chia se tren co dang dap giong nh ngi con th nhat iem nao va giong ngi con th hai iem nao theo bai Tin Mng hom nay?

2. Ban hieu the nao ve nhng ieu ngi phu n ay chia se sau ay: Khi ay toi mi hieu c Bac Ai la chnh Thien Chua, ngha la khac han vi tat ca cach toi tng song? Toi thay noi day ni toi c ao manh liet e noi len vi Chua mot li xin vang lap tc va tan can kha d quet sach i tat ca va cho toi c nhap vao sc manh toan nang cua Tnh Yeu Thien Chua? Ban co y kien khac?

 


Back to Home Page