Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 3 thang 02 nam 2002

Chua Nhat Thng Nien 4 Nam A

 

oc Tin Mng Mt 5,1-12a

1 Thay am ong, c Giesu len nui. Ngi ngoi xuong, cac mon e en gan ben. 2 Ngi m mieng day ho rang:

3 "Phuc thay ai co tam hon ngheo kho, v Nc Tri la cua ho. 4 Phuc thay ai hien lanh, v ho se c at Ha lam gia nghiep. 5 Phuc thay ai sau kho, v ho se c Thien Chua ui an. 6 Phuc thay ai khat khao nen ngi cong chnh, v ho se c Thien Chua cho thoa long. 7 Phuc thay ai xot thng ngi, v ho se c Thien Chua xot thng. 8 Phuc thay ai co tam hon trong sach, v ho se c nhn thay Thien Chua. 9 Phuc thay ai xay dng hoa bnh, v ho se c goi la con Thien Chua. 10 Phuc thay ai b bach hai v song cong chnh, v Nc Tri la cua ho. 11 Phuc cho anh em khi v Thay ma b ngi ta s va, bach hai va vu khong u ieu xau xa. 12 Anh em hay vui mng hn h, v phan thng danh cho anh em tren tri that ln lao.

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

c Giesu khong ch day ta ve cac moi phuc.

Chnh Ngai neu gng song hanh phuc.

Bai Tin Mng hom nay la khi au cua Bai Giang Tren Nui. Qua o tac gia Mattheu cho thay c Giesu qua that la v tan lanh ao cua dan mi cua Thien Chua. Nh xa ong Mose t nui Sinai mang mi gii ran cua Thien Chua cong bo cho dan t-ra-en nh the nao, th nay c Giesu cung cong bo luat mi cua Thien Chua nh c kien toan ni ban than Ngi nh vay. Dan mi cua Thien Chua bao gom tat ca nhng ngi c c Giesu mi goi tr nen mon e cua Ngi. Li mi goi ay khong loai tr mot ai nh thay ro qua menh lenh cuoi cung cua c Giesu trc khi ve tri, la: Thay a c trao toan quyen tren tri di at. Vay anh em hay i va lam cho muon dan tr thanh mon e, lam phep ra cho ho nhan danh Chua Cha, Chua Con va Chua Thanh Than, day bao ho tuan gi moi ieu Thay a truyen cho anh em. (Mt 28,18-20).

Ngay vi bai giang au tien nay oi tng a la quang ai quan chung, tuy gan gui nhat ben canh c Giesu la cac mon e (c.1), trong o co bon ngi au tien la cac ong Anre, Simon Phero, Giacobe va Gioan, c c Giesu goi trong khi hanh nghe anh ca ni bien ho Galile (Mt 4,18-22). Vay c Giesu khong oi hoi ngi nghe phai la nhng ngi co trnh o nao ve hoc thc tuy n c tin oi vi Giave Thien Chua phai c hieu ngam. n ay nay phai c ni rong e qui ve c Kito bi le Chua Cha a trao pho moi s ni c Giesu. Va khong ai biet ro ngi Con, tr Chua Cha; cung nh khong ai biet ro Chua Cha tr ngi Con va ke ma ngi Con muon mac khai cho. (x.Mt 11,27).

c Giesu cho biet hoan canh thc s

cua loai ngi di cai nhn cua Thien Chua

Vay da vao tham quyen t tri cao, c Giesu en cho biet hoan canh thc s cua loai ngi di cai nhn cua Thien Chua. Thien Chua la Tnh Yeu (1Ga 4,16). Ngai khong ng trung lap nhng nghieng han ve nhng ke be nho; Ngai khong loai bo ngi giau, nhng buoc ngi giau phai c hoan cai e tham d vao Tnh Yeu Thien Chua la at mnh phuc vu ngi ngheo. Chnh c Giesu neu gng phuc vu suot i ma c ch qu xuong ra chan cho cac mon e (Ga 13,1-17) ch noi len c phan nao ma thoi.

+ Thc ra, chnh cuoc i hy sinh va t ha cho ti cai chet nhuc nha cua c Giesu bieu lo tnh yeu Thien Chua, lam nen Nc cua Thien Chua. Ai on nhan cai ngheo o cua c Giesu thc s la on nhan chnh Tnh Yeu t tri cao nen s hu c Nc Thien Chua.(c.3).

+ Ai chap nhan gng hien hau va khiem nhng cua c Giesu (x.Mt 11,28-29) se c at ha lam gia nghiep (c.4).

+ Ai chap nhan noi sau kho cua c Giesu tai vn Ghet-se-ma-ni (x.Mt 26,36-46) la noi sau kho cu mnh khoi toi, ngi o se c chnh Thien Chua ui an (c.5)

+ Ai c ao gi tron c cong chnh theo gng c Giesu (x.Mt 3,15), ngi o se c Thien Chua cho thoa long (c.6).

+ Ai biet noi gng c Giesu, ang a xin vi Thien Chua Cha tha cho nhng ke ong inh mnh tren thap t, ngi o a c Thien Chua xot thng v c Ngai cho nen giong Con cua Ngai (c.7).

+ Moi phuc c nhn thay Thien Chua phai la moi phuc do chnh c Giesu thong ban theo li Ngi tuyen bo rang: Khong ai biet ro Chua Cha, tr ngi Con va ke ma ngi Con muon mac khai cho (c.8; x.Mt 11,27).

+ Moi phuc lam con Thien Chua (c.9) nhat thiet cung phai do chnh c Giesu la con yeu dau cua Thien Chua (Mt 3,17); chnh nh tham d vao s song, s chet va s song lai cua c Giesu, ta xay dng bnh an ch thc va d phan vao t cach lam Con Thien Chua cua c Giesu.

+ Moi phuc cuoi cung (cc.10-12) ch la viec ta ket hiep mat thiet vi chnh ang thiet lap nen Nc Thien Chua ni ban than Ngai la c Giesu Kito: Nao c Kito chang phai chu au kho roi mi c vinh quang ? (Lc 24,25).

Vay bai giang ve cac moi phuc that ra cung ch qui ve mot moi phuc chnh la tnh yeu Thien Chua hien than ni c Giesu lang Nadaret. Tnh yeu ay khi xuat hien trong boi canh van hoa xa hoi Do thai a chon ng ve phia ngi ngheo.

c Giesu ng ve pha ngi ngheo

Luca cho thay c Giesu nham thang am ngi ngheo o khi noi vi ho: Phuc cho anh em la nhng ke kho ngheo, v Nc Thien Chua la cua anh em. Phuc cho anh em, nhng ngi ang oi khat, v anh em se c no long. Phuc cho anh em, nhng ngi ang phai than khoc, v anh em se c vui ci. Phuc cho anh em, nhng ngi ang b ghet bo, hat hui, s nhuc(x.Lc 6,20-22).

Lien sau o, Luca a ra nhng li bao d oi vi nhng ngi giau co, no ph, nhng ke ang vui sng ci ct, ang c thien ha tan dng (x.Lc 6,24-26).

Nhng c Giesu a khong dng lai loi noi suong. Ngi minh chng bang hanh ong cu the ve noi dung Nc Thien Chua danh cho ngi ngheo, bang cach bay to long u ai ac biet hai thanh phan thi o ang b gat ra ben le xa hoi, o la nhng ngi benh tat va nhng ngi khong co quyen cong dan.

Cac sach Tin Mng neu hai loai ngi benh, o la ke tan tat va ke b qu am. Tan tat gom nhng chng benh co the quan sat c nh mu, que va nhng th benh da lieu, nhat la phong hui. o la nhng ngi het con lao ong c, nen xa hoi ke la thanh phan an hai v song da vao ngi khac.

Con b qu am chu yeu la nhng ngi mac benh tam than, ong kinh, de te xu va c ke la b qu vat. Ngi cam va iec cung c ke la b qu am. Ngi phu n cong lng th c ke la b qu cong am (x.Lc 13,10-15). Chan benh kieu o khien ta nc ci nhng no cho thay nao trang cua ngi thi ay ke benh nhan nam di quyen lc cua ma qu nen thng xuyen b coi la o ue nen khong c tham gia viec th phng ni en Th.

Khi cha benh c Giesu phuc hoi lai pham gia cua benh nhan, cho ho c tham gia Nc Thien Chua. Ho khong con b gat ra ben le na, nhng ngay tam iem cua Tnh Yeu Thien Chua.

Ngoai hang ngi benh tat, nhieu thanh phan khac cung b gat sang mot ben, thi c Giesu.

- Th nhat la an ba, con tre: Hoan canh phu n tai Ap-ga-nit-tang ngay nay ch la hnh anh noi dai cua phu n vung Trung ong xa. Ho phai nhot mnh trong nha. Khi ra ng, ho phai lay khan che mat va khong c m mieng noi vi an ong. V le thuoc chong ti mc co the b chong sa thai v bat c ly do nho be nao, chang han nh nau cm khe.

S kien c Giesu cho mot so phu n thap tung Ngi tren ng i rao giang Tin Mng cung vi nhom Mi Hai, qua la ieu mi me ve Nc Thien Chua. Cung la ieu gay an tng khong nho khi c Giesu oi cac mon e phai hoan cai e tr nen nh tre nho th mi c vao Nc Thien Chua (Mt 18,9).

- Th hai la nhng ngi lam nghe bat lng: Hang ngi nay bao gom khong nhng ngi thu thue nh Levi (Mc 2,14), ma ca nhng ngi chep mn, nhng ngi th det (hai loai nay b ng la bat hao v tiep can vi phu n), ngi oi tien, cam o, anh c, chan suc vat (mang tieng cho suc vat an lan sang at ke khac).

Vay e hng cac moi phuc that nh c Giesu day ta hom nay, ta can nhn thang ban than Ngai nh chnh Ngai the hien cac moi phuc o. Khong co ieu g Ngai day ta ma Ngai lai khong lam gng cho ta. Khong co gia tr nao ve Nc Thien Chua c Ngai neu len, ma chnh Ngai khong tra gia bang viec hy sinh chnh mang song mnh: Khong co tnh yeu nao cao ca hn tnh yeu cua ngi a hy sinh tnh mang v ban hu cua mnh. (Ga 15,13).

 

Mot so cau hoi gi y

1. Ban oc Mt 5,1-12 va Lc 6,20-26 ve cac moi phuc that th nhan thay nhng khac biet nao? Tai sao?

2. c Giesu khong day ta ve bat c moi phuc nao ma chnh Ngai lai khong neu gng cho ta. Ban thay tam gng nao cua Chua Giesu ve cac moi phuc giup ban hn ca?

3. Khi c Giesu noi Phuc cho anh em la nhng ngi ngheo(Lc 6,20), Ngi co y noi ve: Benh nhan? Ngi tan tat? Ke b qu am? an ba va tre con? Ngi thu thue? Ngi chep mn? Ngi th det? Ngi oi tien? v.v tai sao?

 


Back to Home Page