Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 27 thang 01 nam 2002

Chua Nhat Thng Nien 3 Nam A

 

oc Tin Mng Mt 4,12-23

12 Khi c Giesu nghe tin ong Gioan a b nop, Ngi lanh qua mien Galile. 13 Roi Ngi bo Nadaret, en Caphacnaum, mot thanh ven bien ho Galile, thuoc a hat Dvunlun va Naptali, 14 e ng nghiem li ngon s Isaia noi:

15 Nay at Dvunlun, va at Naptali, hi con ng ven bien, va vung ta ngan song Gioan, hi Galile, mien at cua dan ngoai! 16 oan dan ang ngoi trong canh toi tam a thay mot anh sang huy hoang, nhng ke ang ngoi trong vung bong toi cua t than nay c anh sang bng len chieu roi.

17 T luc o, c Giesu bat au rao giang va noi rang: "Anh em hay sam hoi, v Nc Tri a en gan".

18 Ngi ang i doc theo bien ho Galile, th thay hai anh em kia, la Simon, cung goi la Phero, va ngi anh la ong Anre, ang quang chai xuong bien, v cac ong lam nghe anh ca. 19 Ngi bao cac ong: "Cac anh hay theo toi, toi se lam cho cac anh thanh nhng ke li ngi nh li ca". 20 Lap tc hai ong bo chai li ma i theo Ngi.

21 i mot quang na, Ngi thay hai anh em khac con ong Debee, la ong Giacobe va ngi em la ong Gioan. Hai ong nay ang cung vi cha la ong Debee va li trong thuyen. Ngi goi cac ong. 22 Lap tc, cac ong bo thuyen, bo cha lai ma theo Ngi.

23 The roi c Giesu i khap mien Galile, giang day trong cac hoi ng cua ho, rao giang Tin Mng Nc Tri, va cha het cac benh hoan tat nguyen cua dan.

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Hay sam hoi va tin vao Tin Mng

Bai Tin Mng hom nay gii thieu hai viec lam quan trong cua c Giesu, o la: rao giang ve Nc Thien Chua (cc.12-17) va ket nap nhng mon e au tien (cc.18-22)

Rao giang ve Nc Thien Chua.  - Tin Mng Mattheu cho thay c Giesu c cong khai gii thieu la Con Thien Chua ve cuoi trnh thuat Ngi chu phep ra (3,13-17). Ke en, Ngi a to ra hoan toan gan bo vi y cua Thien Chua qua cac cn cam do ni sa mac (4,1-11). Chnh qua th thach c Giesu to ro Ngi mat thiet vi Thien Chua nh the nao trong t cach la Con Thien Chua.

T Giue, c Giesu xuong Galile e thi hanh tha tac vu cua mnh cach cong khai (4,12-17). S kien ong Gioan Tay Gia b tieu vng Heroe bat bo tu cha phai la ly do chnh yeu e c Giesu thi hanh s vu tai Galile thay v tai Giue. Ly do chnh yeu la y cua Thien Chua, nh c loan bao trong sach ngon s Isaia 9,1-2.
            Cot loi cua li c Giesu rao giang ve Nc Thien Chua c tom gon trong cau 17: Anh em hay sam hoi v Nc Thien Chua a en gan. Gioan Tay gia a tng rao giang nguyen van cung li o (3,2).

Sam hoi (metanoia trong Hy ng) la thay oi nao trang. Khong ch dt bo hanh ong toi loi nhng dt bo tam trang hng ta ti hanh ong o. Can thong hoi e tr ve ng thien, tc la tr lai (epistrephein trong Hy ng).

Nhng tai sao can phai sam hoi? Ly do v Nc Thien Chua a en gan. Nc Thien Chua ch ve quyen lc va cuoc phan xet do Ngai, cung nh ch ve quyen thong tr cua Ngai tren moi tho tao. Ta se thay cuoc chien thang toi hau cua Thien Chua c khai trng ni tac vu cua c Giesu la Con Thien Chua.

Chnh Thay a chon anh em

e anh em i va mang lai nhieu hoa trai

Ket nap nhng mon e au tien.  - Trnh thuat cua Mattheu ve cuoc ket nap nay cung giong nh trong Mc 1,16-20. Theo ke hoach tong quat, Mattheu gii thieu ba mon e tr thanh bo ba than can nhat trong nhom Mi Hai, o la Phero, Giacobe va Gioan. Bo ba nay se co mat khi c Giesu cho mot ngi a chet song lai (Mc 5,37), khi Ngi bien hnh tren nui (Mt 17,1) va khi Ngi cau nguyen tai vn Ghet-se-ma-ni (Mt 26,37).

Cac mon e se la nhng ngi en gan c Giesu khi Ngi giang bai giang tren nui, bai giang nay c ke nh hien chng ve Nc Thien Chua (Mt 5,1). Chnh t nhng ngi c goi la mon e, c Giesu se thiet lap nhom Mi Hai (Mt 10,1-4). Va nhom Mi Hai nay se la nhom c giao s mang i en vi muon dan va lam cho muon dan tr nen mon e cua c Giesu (Mt 28,19).

Gia nhom Mi Hai, noi bat nhat la ong Simon, c c Giesu goi bang danh xng mi la Phero. Khi ong Simon tuyen xng c Giesu la ang Kito, Con Thien Chua hang song. c Giesu lien noi vi Simon: Anh la Phero, ngha la Tang a, tren tang a nay, Thay se xay Hoi Thanh cua Thay va quyen lc t than se khong thang noi. (Mt 16,16-18).

Vay moi Kito hu eu phai tr nen mon e cua c Giesu, mon e theo ngha ho phai tuan gi moi ieu c Giesu a day. Nhng ieu ay nhom Mi Hai co nhiem vu truyen lai cho muon dan (Mt 28,20). Chnh nh gng sang cua cac tong o, la cac mon e au tien, ngi Kito hu nhan ra mnh c mi goi e tien trien nh the nao trong n goi lam mon e Chua Giesu.

Cu c hau nh khong co y niem ve ngi mon e theo cai nhn cua Chua Giesu. Trc thi lu ay Babylon (597-538 B.C), dan t-ra-en con co mot so ngon s vi o e thap tung, nh ngon s Elia co Eliseu la mon e. Sau thi lu ay, tai t-ra-en, ngi ta thay xuat hien cac thay Rapbi thay the cac ngon s. Cac thay nay day ngi ta cac luat phai gi trong Do thai giao da theo cac truyen thong khac nhau. Cac thay rapbi khong chon hoc tro e truyen kien thc; chnh cac hoc tro chon en vi thay rapbi nao ho muon.

Chnh Thay a chon anh em (Ga 15,16).  - Bai Tin Mng hom nay cho thay chnh c Giesu a chon cac moan e au tien (cc.19.21). Sau nay, Ngi con goi ong Levi (Mt 9,9). Ngi cung goi ong Philipphe (Ga 1,43). Tom lai, Ngi goi en vi Ngi nhng ke Ngi muon (Mc 3,13). Trong Tin Mng Gioan, ieu o c c Giesu khang nh rat ro: Khong phai anh em a chon Thay, nhng chnh Thay a chon anh em, va cat c anh em e anh em ra i, sinh c hoa trai va hoa trai anh em ton tai (Ga 15,16).

Vi xa hoi Do thai, chon hoc vi mot thay rapbi la xay dng cho mnh mot nghe, nghe o bao am cho hoc vien cho ng ang c ao trong xa hoi. Vi c Giesu, ieu ha hen khac han. Tr nen mon e cua c Giesu la e lai vi Ngi e chia se cuoc song va s mang cua Ngi. Cot loi cua n goi lam mon e Chua Giesu la cuoc dan than vao s song va vao s mang cua Ngi.

Bc theo c Giesu la

bc tren ng Thap Gia a ti vinh quang

o chnh la ieu Chua Giesu phuc sinh noi vi hai mon e i Emmau: Nao ang Kito chang phai chu au kho roi mi vao trong vinh quang cua Ngi sao? (Lc 24,26). Ai en hoc vi mot thay rapbi ao Do thai, khong bao gi chap nhan ieu kien nh vay. Ngi o khong buoc phai t bo ieu g thuoc ve nghe nghiep va cho ng cua mnh trong xa hoi.

Ngc lai, ngi mon e c Giesu phai nhan lay cai nhn cua c Giesu lam cai nhn cua mnh ve moi s. Ly do v c Giesu la Con Thien Chua en thiet lap Nc cua Ngai tren moi tho tao. Toan the tao thanh phai c ieu khien theo y Ngai va y o chnh c Kito la Con Thien Chua, biet rat ro: Cha toi a giao pho moi s cho toi. Va khong ai biet ro Ngi Con, tr Chua Cha; cung nh khong ai biet ro Chua Cha, tr ngi Con va ke ma ngi Con muon mac khai cho. (Mt 11,27).

c Kito mac khai cho cac mon e y cua Thien Chua khong qua mot bai bao hoac mot cuon sach. Tat ca cac sach Tan c sau nay mi c viet ra. o la khi tron y cua Thien Chua a c chu toan qua li noi va viec lam cua c Giesu la Con Thien Chua. Nh Chua Thanh Linh soi sang, cac mon e la nhng ngi c goi e lai vi c Giesu t khi Ngi cong khai rao giang ve Nc Thien Chua cho ti khi Ngi tat th va c phuc sinh, khi ay mi ro y Thien Chua a tr nen song ong ni cuoc i cua c Giesu la Con Thien Chua.

Nen giao duc ma cac mon e cua c Giesu c hap thu la mot nen giao duc thiet than vi s song, noi chet va s song lai cua c Giesu. Cac ong c khuyen cao am nhan lay nen giao duc o: Anh em hay mang lay ach cua toi, va hay hoc vi toi, v toi co long nhan hau va khiem nhng. Tam hon anh em se c ngh ngi boi dng. V ach cua toi em ai, va ganh toi nhe nhang (Mt 11,28-29).

Luat Cu c xa tr nen ach nang ne cho dan Thien Chua. Nay c Giesu la hien than cua Tnh Yeu Thien Chua, en lam cho moi s tr nen nhe nhang nh sc manh cua yeu thng. Chnh Ngai hy sinh e muon dan c hanh phuc. Ngai mi goi ho tr nen mon e Ngai va i tren cung mot con ng yeu thng chnh Ngai lanh ao.

Mot so cau hoi gi y

 1. Ban hieu the nao ve sam hoi khi noi: Sam hoi oi ta khong ch dt bo hanh ong toi loi ma con phai dt bo nao trang hng ta ti nhng hanh ong o?

 2. Ban hieu the nao khi noi: Bc theo c Giesu la bc tren ng thap gia a ti vinh quang?

 


Back to Home Page