Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 20 thang 01 nam 2002

Chua Nhat Thng Nien 2 Nam A

 

oc Tin Mng Ga 1,29-34

29 Hom sau, ong Gioan thay c Giesu tien ve pha mnh, lien noi: "ay la Chien Thien Chua, ay ang xoa bo toi tran gian. 30 Chnh Ngi la ang toi a noi ti khi bao rang: Co ngi en sau toi, nhng troi hn toi, v co trc toi. 31 Toi a khong biet Ngi, nhng e Ngi c to ra cho dan traen, toi en lam phep ra trong nc." 32 Ong Gioan con lam chng: "Toi a thay Than Kh ta chim bo cau t tri xuong va ng tren Ngi. 33 Toi a khong biet Ngi. Nhng chnh ang sai toi i lam phep ra trong nc a bao toi: "Ngi thay Than Kh xuong va ng tren ai, th ngi o chnh la ang lam phep ra trong Thanh Than". 34 Toi a thay, nen xin chng thc rang Ngi la ang Thien Chua tuyen chon".

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Nh Tuan le cuoc sang tao mi

Trong bai Tin Mng hom nay c Giesu c ong Gioan Tay gia lam chng la Chien Thien Chua va la Chien en e xoa toi tran gian. (c,29).

Li chng cua Gioan Tay gia la mot trong bay li chng c lan lt neu len trong bay ngay lien tiep, co dang dap nh tuan le cua cuoc sang tao mi, ma chop nh la cuoc mac khai vinh quang cua c Giesu qua phep la hoa nc la thanh ru ngon, khien cac mon e bat au tin vao Ngai (2,11).

Ngay th nhat (cc.19-28)

Chng nhan Gioan Tay gia ngo li cung cac thng te va cac thay Levi.

Chng t ong Gioan Tay gia neu e khang nh ong khong phai la c Kito, nhng ch la tieng ngi keu trong hoang a va ban than ong chang xng ang ci day giay cho ang en sau. Ong cung khong phai la ngon s Elia theo Mal 3,23, nh ngi ta van ch mong, va cung khong phai la v ngon s nao o c noi ti trong sach e Nh Luat.

Ngay th hai (ngay hom sau trong cc.29-34)

Chng nhan la ong Gioan lan au tien gap c Giesu.

Chng t: c Giesu la Chien cua Thien Chua, ang xoa toi tran gian. Ngai a v cao hn ong Gioan. Ngai la ang ma Than Kh se au tren, la ang se lam phep ra nh Than Kh. Ngai chnh la ang Thien Chua tuyen chon.

Ngay th ba (cung ngay hom sau trong cc.35-39).

Chng nhan Gioan Tay gia ngo li cung hai mon e cua ong, la nhng ngi en vi c Giesu vao luc 4 gi chieu va a lai vi Ngai.

Chng t: ay la Chien cua Thien Chua. Li nay co the ch ve chien Vt Qua hoac ch ve ngi toi t chu au kho nh chien b xen long ma khong keu la nh c mo ta trong Isaia 53,7.

Ngay th t (?) (cc.40-42)

Chng nhan Anre oi vi em la Simon.

Chng t: Chung toi a c thay v Cu Tinh Mesia.

Ngay th nam (ngay hom sau trong cc. 43-51)

Chng nhan Philp oi vi Nathanaen

Chng t: ang ma Mose a ghi nhan trong sach Luat va cac ngon s cung ghi nhan.

Ngay th sau

Chng nhan Nathanaen

Chng t: Thay la Con Thien Chua; Thay la vua cua t-ra-en.

Ngay th bay (tc ngay th ba trong 2,1-11)

Chng nhan c Giesu lam phep la tai Cana.

Chng t: o la cach c Giesu bay to vinh quang cua Ngai, va cac mon e bat au tin vao Ngai (2,11).

c Kito a tng c v nh con chien, nhat la trong sach Khai Huyen cung nh trong Tin Mng Gioan, Cong Vu Tong o va th th nhat cua Phero. Hnh anh c Giesu nh mot con chien phat xuat t Cu c theo hai vien tng sau ay.

Toi ta cua Giave

Mot la hnh anh Toi Ta cua Giave  - Hnh anh ay c ngon s Gieremia ap dung vi ban than ong. o la luc ong b ke thu bach hai nen v mnh nh con chien b giong ti lo sat sinh (Gr 11,19). Cung hnh anh ay c gan cho Ngi Toi Ta Giave chu chet e en bu cac toi cua dan, giong nh con chien b giong ti lo sat sinh hoac nh con chien ang c xen long van lang khong h moi (Is 53,7). ieu c nhan manh ay la c tnh khiem nhng va nhan nai cua Ngi Toi Ta Giave. ieu nhan manh ay rat la thch hp e loan bao ve ban than c Kito, ang a tng lang trc Thng Hoi ong Do thai giao (Mt 26,63). Ngai cung t choi khong tra li tong tran Philato (Ga 19,9). Rat co the o chnh la ieu ong Gioan Tay gia muon loan bao khi nhn nhan c Giesu la Chien cua Thien Chua, ang xoa bo toi tran gian (1,29; x.Is 53,7-12; Dt 9,28)

Chien Vt Qua

Hai la hnh anh Chien Vt Qua  - Giave Thien Chua a truyen cho moi gia nh ngi Do thai phai giet mot con chien c mot tuoi, khong mang t vet (x.Xh 12,5). Ho se an tht chien o ban chieu roi lay mau chien boi tren khung ca. Chnh nh dau ch o, ngi cua gia nh Do thai c Thien Than en sat phat cac con au long Ai cap, se tha khong sat hai ho. Truyen thong Do thai con danh cho mau chien Vt Qua gia tr cu chuoc khi noi: Nh mau cua Giao c do cat b va nh mau cua chien Vt Qua, Ta a giai thoat ngi khoi Ai cap (Pirqe R. Eliezer 29). Chnh nh mau cua chien Vt Qua nen ngi Hipri a c cu chuoc khoi Ai cap va co the tr nen dan toc c thanh hien, tr nen vng quoc cua cac t te (Xh 19,6). Ho c gan lien vi Thien Chua nh Giao c va c cai tr do Luat Mose.

Truyen thong Kito giao

Rieng truyen thong Kito giao van m net vi hnh anh c Kito la Chien Vt Qua: Khi Ngi t hien te lam chien Vt Qua cua chung con, Ngi huy diet toi loi xa e oi mi muon loai sa nga, va hoan lai s song nguyen tuyen cho chung con (Kinh Tien Tung Phuc Sinh IV)

+ Qua that, c Giesu la Chien (1P 1,19; Ga 1,29; Kh 5,6) khong t vet (Xh 12,5) c hieu la vo toi (1P 1,19; Ga 8,48; 1Ga 3,5; Dt 9,14). Chnh c Kito a dung gia mau mnh e cu chuoc nhan loai (1P 1,18tt; Kh 5,9; Dt 9,12-15). Ngai a cu ho khoi bui tran (Kh 14,3) khoi cai the gii buong theo gian ta phat sinh do ao th ngau tng (1P 1,14.18; 4,2tt), nh o t nay ho co the tranh toi (1P 1,15tt; Ga 1,29; 1Ga 3,5-9). Co the hnh thanh nen vng quoc t te mi, nen dan toc c thanh hien cho Thien Chua (1P 2,9; Kh 5,9tt; x.Xh 19,6). Ho se dang len Thien Chua cuoc th phng thieng lieng bang mot i song khong co g che trach c (1P 2,5; Dt 9,14). Ho bo lai ang sau bau kh tam toi cua the gian e nhan lay anh sang cua Nc Thien Chua (1P 2,9): o chnh la cuoc xuat hanh thieng lieng. Chnh nh mau Con Chien la c Kito (Kh 12,11), ho thang c Satan ng ang sau Pharaon, nen ho co the cat tieng hat bai thanh ca Mose va Con Chien (Kh 15,3.7.9tt.14-17) e tan dng va mng ho c giai thoat.

+ Truyen thong Kito giao nhn nhan c Kito la Chien Vt Qua ch thc, a co rat sm. Tong o Phaolo khuyen tn hu Corinto song tinh tuyen va chan that nh banh khong men v c Kito a chu hien te lam chien le Vt Qua cua chung ta (1Co 5,7). Phaolo viet th th nhat cho tn hu Corinto vao nhng nam 55-57; truyen thong noi tren phai co trc o lau roi. C s cua truyen thong nay c thay ni Tin Mng cua Gioan. Theo Gioan, c Giesu chu chet trc le an banh khong men (Ga 18,28; 19,14.31), tc vao buoi chieu le Vt Qua (19,14), chnh la thi iem ngi ta sat te chien lam cua le. Sau khi c Giesu tat thou, ngi ta khong anh gay ong chan Ngi, o la ieu ngi ta thc hien vi hai ngi cung chu ong inh vi c Giesu (19,33); tac gia Tin Mng Gioan ghi nhan ieu ac sac nay ap dung vi chien Vt Qua la c Giesu (19,36; x.Xh 12,46).

+ T hnh anh c Kito Chien Vt Qua mi, ta co hnh anh c Kito Chien thien quoc (Kh 5,9tt). Sach Khai Huyen gay an tng ot xuat khi oi chieu s yeu uoi cua chien hien te vi quyen lc ma chien nhan c khi at ti vinh quang tren tri. Mot ang ta co hnh anh chien hy sinh chu chet e cu chuoc chung sinh; ang khac ta co hnh anh c Kito dung manh ta s t at chien thang trong cong trnh giai phong dan Thien Chua khoi quyen lc s d (5,5tt; 12,11). Ta thay c Kito Chien Vt Qua nay cung ngoi ben ngai bau cua Thien Chua (22,1.3), cung c cac quyen than tren tri th lay (5,8.13; 7,10). Ngai mang uy quyen cua Thien Chua. Chnh c Kito la Chien Thien Chua thi hanh cac sac lenh cua Thien Chua chong lai nhng ke nghch ao (6,1tt); chnh cn thnh no cua c Kito nhan chm chung trong kinh hai (6,16); c Kito ng ra ieu khien cuoc chien cuoi cung chong lai lc lng toa rap cua s ac, va roi cuoc chien thang at c se vnh vien hoa tc hieu cua Ngai la Vua tren cac vua va Chua tren cac chua (17,14; 19,16). T cach de thng tien khi cua c Kito la Chien Thien Chua c bieu lo ro nhat trong hon le vi Gierusalem tren tri la Giao Hoi (19,7-9; 21,9). c Kito Chien Thien Chua se am nhan viec dan a cac tn hu ti nguon nc dat dao cua cac moi phuc ni thien quoc (17,17; x.14,4).

 

Mot so cau hoi gi y

 1. Ban ngh g ve hnh anh c Kito Chien Vt Qua nh Toi Ta cua Giave? Nh Chien Vt Qua? Co phai ieu quan trong la chnh ban nghiem thay c Kito cu ban khoi the gii toi loi? Va ban ang tren ng tien ve at Ha cua coi phuc?

 2. Xa ong Gioan Tay Gia lam chng rang c Kito la Chien Thien Chua, ang en xoa bo toi tran gian. Nay ban c mi goi e lam chng ieu g ve c Kito trong vien tng cua Nam Thanh 2000? Chang han ve cac moi phuc: Sieu thoat? Hien lanh? Thng ngi? Xay dng hoa bnh trong gia nh va ni xa hoi?

 


Back to Home Page