Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 13 thang 01 nam 2002

Chua Nhat Le Chua Chu Phep Ra Nam A

 

oc Tin Mng Mt 3,13-17

13 Bay gi, c Giesu t mien Galile en song Gioan, gap ong Gioan e xin ong lam phep ra cho mnh. 14 Nhng ong mot mc can Ngi va noi: "Chnh toi mi can c Ngai lam phep ra, the ma Ngai lai en vi toi!" 15 Nhng c Giesu tra li: "Bay gi c the a, V chung ta nen lam nh vay e gi tron c cong chnh". Bay gi ong Gioan mi chieu theo y Ngi.

16 Khi c Giesu chu phep ra xong, va di nc len, th ka cac tang tri m ra. Ngi thay Than Kh Thien Chua ap xuong nh chim bo cau va ng tren Ngi. 17 Va ka co tieng t tri phan rang: "ay la Con yeu dau cua Ta, Ta hai long ve Ngi".

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Phep Ra trong boi canh van hoa

Li au tien cua c Giesu trong Tin Mng Mattheu la li yeu cau ong Gioan Tay gia lam phep ra cho Ngai; ly do c neu len la e lam tron y cua Thien Chua (c.15). Phep ra ma Ngai muon lanh nhan khong phai la ieu xa la oi vi boi canh van hoa c Giesu a nhan lam boi canh van hoa cua mnh. Nhng y ngha cua phep ra ay so vi phep ra c Giesu truyen cho cac mon e thc hien cho muon dan (Mt 28,19), y ngha ay co nhng ac sac nao?

Trc thi c Kito.  - Phep ra bang nc kha thnh hanh tai Ai cap, Babilon, An o va trong mot so ton giao goc Hy lap. Phep ra ay tng c thc hien tai b song Nilo, song An Phat (Euphrate), song Giang t (Gange) cua An o nham muc ch thanh tay ngi khoi nhng bat xng ve luan ly hoac ve nghi le, oi khi e tang sinh lc va mang lai tnh bat t.

Rieng trong ton giao t-ra-en.  - Dm mnh trong nc la phng tien thanh tay theo luat day oi vi ngi phong hui (Lv 14,8), oi vi o ue ve gii tnh (Lv 15,16-18). Cac o vat phai c ra trc khi dung (Lv 11,32-40). Ngoai nhng bo buoc theo Luat, cac thay thong luat con a ra mot so ieu buoc khac nh ra tay, ra chen bat, ray nc tren nhng o mua ch ve v.v(x.Mc 7,1-5).

ieu ang lu y la cac thay Phariseu con thiet lap mot so nghi thc ve trong sach, trong o co nghi thc lam phep ra cho ngi tan tong muon nhap ao Do thai. Nghi thc nay nham muc ch thanh tay ngi tan tong mi tr lai, ly do v ngi o xuat x t the gii ngoai ao la the gii ma ngi Do thai ke la o ue (Ga 18,28; Cv 10,28).

Phep ra do ong Gioan Tay gia c thc hien trong nc song Gioan oi vi nhng ngi nh nghe ong giang nen thong hoi an nan va xng thu cac toi cua mnh.

Phep ra nay an khp vi boi canh Do thai a co san nhng cuoc thanh tay c thc hien, tuy vi nhng ac sac rieng cua ong Gioan. o la phep ra to long thong hoi nham ti n tha toi (Mc 1,4; Lc 3,3) nen khac han cac nghi thc thanh tay ch nham ap ng nhng ieu luat buoc ma thoi, khong dien ta mot bien chuyen noi tam (metanoia).

Nhng phep ra cua ong Gioan ch mi loan bao Nc Thien Chua ang en, con phep ra cua c Kito cho thay Nc o a c khai trng nh Chua Thanh Linh (Cv 19,1-6). Cac sach Tin Mng va sach Cong Vu Tong o phan biet phep ra cua Gioan la phep ra trong nc; con phep ra Kito giao la phep ra trong Thanh Than (Mt 3,11; Mc 1,8; Lc 3,16; Ga 1,33; Cv 1,5;11,16).

Phep ra Kito giao bat au t c Kito

Phep ra Kito giao bat au t c Kito, ang a khiem nhng xin ong Gioan Tay gia lam phep ra cho mnh tai song Gioan. Tin Mng Mattheu (3,13-17) va Macco (1,9-11) eu thuat lai bien co nay. Tin Mng Luca (3,21-22) ch nhac ti bien co cach thoang qua nhng nhan manh ieu xay ra trc va sau bien co ay. Luca cho thay khi toan dan a chu phep ra, c Giesu cung chu phep ra (3,21). Lien sau o, ang khi Ngi cau nguyen, th t tri m ra, va Thanh Than ng xuong tren Ngi. Lai co tieng t tri phan rang: Con la Con cua Cha, ngay hom nay, Cha a sinh ra Con. (c.22). Nh vay, c Giesu hien dien ngay trong hanh vi to long thong hoi cua toan dan nham ti n tha toi. Mot ang, Ngai khong tach ri khoi dan trong hanh vi quan trong nay; ang khac, chnh Ngai cu dan Ngai khoi toi loi cua ho. (Mt 1,21). Bang cach nao? Bang cach chu ong inh tren thap gia ma van cau nguyen Lay Cha, xin tha cho ho, v ho khong biet viec ho lam. (Lc 23,34).

Tai sao c Giesu la ang vo toi tuyet vi lai co the chu phep ra do ong Gioan Tay gia la phep ra e xin n tha toi? Mt 3,15 giai ap khi noi rang c Giesu lam the la e gi tron c cong chnh, ngha la e chu toan y Thien Chua. Con Luca cho thay c Giesu hien dien trong hanh vi o e cau nguyen nham ti s can thiep cua Thien Chua la ang duy nhat co the tha toi cho loai ngi. Con Gioan (1,29) cho thay c Giesu chnh la Chien Thien Chua, ang xoa bo toi tran gian.

S hien dien va hanh ong cu o cua c Giesu vt han c ch cua ong Gioan Tay gia. Ong ch loan bao ang se en tha toi cho loai ngi ma thoi.

ieu quan trong la man than hiep tiep noi bien co c Giesu chu phep ra. Ca ba Tin Mng Mt, Mc va Lc eu tng thuat man than hien nay (Mt 13,16-17; Mc 1,10-11; Lc 3,21-22). c Giesu c gii thieu la mot ngon s qua trung gian bieu tng chim bo cau hien dien trong man than hien. ieu c dien ta la viec khai trng thi ai mi vi cac tang tri m ra. T nay chnh Thien Chua, Con cua Ngai trong vai ngon s va Chua Thanh Linh, se hanh ong cach mi me. Ni c Giesu chu phep ra, ta co mau goc cua b tch ra toi theo ngha la ngi chu b tch nay se tr nen con Thien Chua va cung nhan c Chua Thanh Linh vi.

Thien Chua a muon en vi chung ta cach rat nhan loai

Thien Chua a muon en vi chung ta cach rat nhan loai va hu hnh. Chung ta cam nghiem c Ngai qua nhan tnh cua c Kito, qua Hoi Thanh la dau ch cua Chua Kito. Nh o Ngai thong ban Thanh Than la tnh yeu va sc manh cua Thien Chua cho ta. o la y ngha cua cac b tch, ta gap g Chua Kito va co the noi rang ta ung cham ti Ngai.

Nh c Kito, Li Thien Chua vang len trong Hot Thanh va mi goi con ngi tin. Li o mac khai cho tn hu mot ke hoach cu o. Toan the tao thanh bao gom moi tho tao va loai ngi, cung vi lch s qua kh, hien tai va tng lai, eu c a vao ke hoach nay, e a ti s hoan thanh cua chung ta. Vay Nc Thien Chua c Li Chua loan bao, c tiep nhan trong c tin, tr nen hien dien cach hu hnh, cu the qua cac b tch.

Phep ra la bc gia nhap i song Kito hu va Nc Thien Chua, chnh la b tch th nhat cua Tan c.

e ta co c s song mi

Chua Kito a thiet lap b tch nay e tat ca chung ta co c s song mi. Ngai giao b tch thanh tay cho Hoi Thanh cua Ngai cung vi Tin Mng: Cac con hay i day do muon dan, thanh tay ho nhan danh Cha va Con va Thanh Than, day ho tuan gi moi ieu Thay a truyen cho cac con. (Mt 28,19).

Do o thanh Phero a khuyen cao am ong nghe Ngai trong ngay le Chua Thanh Than Hien Xuong: Hay hoi cai va moi ngi trong anh em hay chu thanh tay nhan danh c Giesu Kito, e c tha th cac toi loi, va anh em se c lanh n Thanh Than. Vay nhng ai a lanh nhan li tong o Phero th chu thanh tay... (Cv 2,38).

Thanh tay la b tch cua c tin va la khi au cua cuoc song mi trong Chua Kito. Do o, Hoi Thanh hoi ngi d tong khi ngi o xin c chuan b e chu thanh tay: Con xin g cung Hoi Thanh Chua? Tha, con xin c tin. c tin mang lai cho con ieu g? Tha, s song i i. The roi, trc khi lanh nhan b tch thanh tay, ngi d tong se tai xac nhan chon la cua mnh bang cach cong khai t bo toi loi va tuyen xng c tin cua mnh trc mat cong oan.

Cac tre em mi sinh cung c ra toi trong c tin cua Hoi Thanh.

Cha me, cac ngi au, cac ngi hien dien trong buoi c hanh b tch thanh tay, eu tai cam ket ve cac li ha dp thanh tay va li tuyen xng c tin. Ho cung cam ket giao duc cac tre em trong i song Kito hu, ti ngay cac em trng thanh e co the khang nh s gan bo rieng cac em vi Chua Kito va Hoi Thanh.

B tch thanh tay luon la mot hanh ong cua cong oan Kito hu. Hanh ong ay tap hp ngi chu phep ra vao cong oan ma Chua Kito, qua Thanh Than, a thiet lap nen mach suoi n cu o. Cong oan ay am bong con cai mi sinh nang niu du dat qua cac giai oan ke tiep cua cuoc hanh trnh c tin.

Nhng, ngc dong thi gian, mau goc cua b tch thanh tay cua Hoi Thanh a xuat hien tai song Gioan. c Giesu, ang trong trang vo toi a khiem nhng chu phep ra cua ong Gioan Tay gia. Con Thien Chua vo toi en gia chung ta la toi nhan e cu o chung ta. C ch nay mac khai y ngha cua ca i Ngai. Ngai chang can phai sam hoi va chu thanh tay nhng Ngai a chap nhan e cho mnh b luan an bat cong va b ket an t chnh la e cu o ta.

Mot so cau hoi gi y

 1. V sao c Giesu la ang vo toi lai vui long chu phep ra cua ong Gioan Tay gia, la phep ra xin n tha toi?

 2. Tai sao cac tre em mi sinh ma a c chu phep thanh tay. Ai la ngi co trach nhiem giao duc c tin cho cac em? Giao duc cac em nh the nao va cho ti khi nao?

 


Back to Home Page