Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 16 thang 12 nam 2001

Chua Nhat 3 Mua Vong Nam A

 

oc Tin Mng Mt 11,2-11

2 Ong Gioan luc ay ang ngoi tu, nghe biet nhng viec c Kito lam, lien sai mon e en hoi Ngi rang: 3 "Tha Thay, Thay co ung la ang phai en khong, hay la chung toi con phai i ai khac?" 4 c Giesu tra li: "Cac anh c ve thuat lai cho ong Gioan nhng ieu mat thay tai nghe: 5 Ngi mu xem thay, ke que c i, ngi cui c sach, ke iec c nghe, ngi chet song lai, ke ngheo c nghe Tin Mng, 6 va phuc thay ngi nao khong vap nga v toi".

7 Ho i roi, c Giesu bat au noi vi am ong ve ong Gioan rang: "Anh em ra xem g trong hoang a? Mot cay say phat ph trc gio chang? 8 The th anh em ra xem g? Mot ngi mac gam voc lua la chang? Ka nhng ke mac gam voc lua la th trong cung ien nha vua. 9 The th anh em ra lam g? e xem mot v ngon s chang? ung the o; ma toi noi cho anh em biet, ay con hn ca ngon s na. 10 Chnh ong la ngi Kinh Thanh a noi ti khi chep rang: Nay Ta sai s gia cua Ta i trc mat Con, ngi se don ng cho Con en.

11 "Toi noi that vi anh em: trong so pham nhan a lot long me, cha tng co ai cao trong hn ong Gioan Tay Gia. Tuy nhien, ke nho nhat trong Nc Tri con cao trong hn ong.

Gi y e song va chia se Tin Mng

Sc nang cua bai Tin Mng hom nay nam cau hoi do nhom mon e cua ong Gioan Tay gia neu len vi c Giesu: Tha Thay, Thay co ung la ang phai en khong, hay la chung toi phai i ai khac? (c.3).

ang phai en thiet lap Nc Thien Chua

Khong rieng nhom mon e cua Gioan Tay gia, toan dan Do thai tng ch i ang phai en thiet lap Nc Thien Chua.  o la niem tin khong g co the lay chuyen.  Lch s cua dan toc nay tng trai qua nhng thi ky en toi nhat, nh thi dan b bat i lu ay ni Babylon, at khach que ngi vao nam 586 trc Cong Nguyen.  Nhng ngi Do thai luon nhn ve pha trc.  Ho luon ch ngay Gierusalem se la thanh o cua bnh an, ni muon dan se tuon en (x.Is 2,1-4).

Hai hng ch i c thay ro.  Nhieu ngi hy vong mot cuoc noi day e lat o chnh quyen thc dan do e quoc Roma dng nen. Phai loai bo ach o ho ay i dan Chua mi co the name quyen thong tr chong lai cac nc dan ngoai. Suot cuoc i tran the, c Giesu luon b c vong chnh tr o vay ham va thach o t pha dan chung. Khac han c vong chnh tr la c vong van chng khai huyen. ay Nc Thien Chua se xuat hien khi ma toan bo lch s loai ngi nh ta hien ang song se cao chung. Sach ngon s anien a cung cap cho loai c vong khai huyen nay mot hnh thu trong cac giai ngha giac m cua vua Ngu Banh Chan (Nabuchadnezzar) ve pho tng bang vang, bac, ong, sat va at set, bi ap v tan tanh, do mot tang a t tren rt xuong tren pho tng: Tang a o ap v pho tng nh the nao, th Thien Chua t tri cao se thiet lap mot vng quoc khong he b pha huy; ngc lai, chnh vng quoc ay se pha v tan tanh moi vng quoc lien he va a chung ti diet vong e mot mnh vng quoc ay se ng vng mai mai. (n 2,44). o la loai c vong khai huyen, cho thay lch s loai ngi se khong c cu chuoc. T no, lch s ay se tien en canh suy tan va b pha huy. Nhng Nc Thien Chua vnh hang se c thiet lap mai mai tren ong tro tan cua lch s o.

Ca hai luong c vong eu co chung mot muc tieu phai nham la chu toan luat Chua day: Neu nha t-ra-en trung thanh tuan gi Luat Chua, Thien Chua se oi mi dan Ngai. c Giesu la thanh vien cua dan toc Ngai. Ngai khong ng biet lap ngoai vong anh hng cua nhng ngi dan Do thai tng hy vong va khat vong. S iep cua Ngai, tc noi dung cua li Ngai giang ve Nc Thien Chua, co bao gom nhng yeu to cua ca hai loai c vong noi tren, nhng ac sac van thuoc rieng ve Ngai. Mot ang, Ngai chu trng rang Nc Thien Chua ma Ngai ng ra thiet lap phai c thiet lap ngay gia the gii ta ang song. ang khac, Nc o phai c hai hoa vi trat t t nhien va bnh an gia muon dan muon nc. Nc o khong phai la mot giac m hao huyen chang bao gi tr nen hien thc. Khong rieng ngi Do thai thi c Giesu, chnh chung ta ngay nay cung de b cam do t khc cai the gii ta ang song, v no co qua nhieu te nan, nen ta b cam do hy vong ni the gii ben kia ma thoi. c Giesu khong bao gi nuoi dng y tng o. Ngai tuyen bo cong trnh cu chuoc ap dung ngay vi the gii ta ang song, e the gii ay c canh tan va c thanh hien cho Thien Chua. Chnh the gii ta ang song phai tr nen cong oan yeu thng ma moi ngi nam n eu song than tnh nh anh ch em ruot mot nha v co Thien Chua la CHA.

ang khac, mot so ngi Do thai thi c Giesu chu trng hoi phuc lai trieu ai vua avt trong vien tng lam ba chu moi quoc gia. Chnh Giao Hoi thi Trung Co cung b cam do the hien quyen ba chu tren moi quyen lc tran the. Va ngay nay cam do tng t van con loi keo mot so ngi muon at Giao Hoi cay da vao c che, vao tai chnh va anh hng chnh tr e ton tai. o la nhng ieu ma c Giesu khong he giang day.

c Giesu cung khong he chu trng pha huy cai the gii nay e xay dng mot the gii khac. Lam nh vay la nhn nhan mot s that bai ve pha Thien Chua, la ang a dng nen the gii nay. The gii chung ta ang song khong the b loai bo, v o la cong trnh cua Thien Chua, cong trnh ma Ngai a dng nen va nhn nhan la tot lanh.

The gii ta ang song co muc ch la

tr ve vi ang sinh thanh nen mnh

The gii ta ang song co muc ch nham la e loai ngi tr ve vi ang sinh thanh nen mnh. Tren ng ve nha CHA, ieu quy bau nhat va co gia tr nhat, la t do ma Thien Chua a ban cho con ngi. Vi t do ay loai ngi nhan s song cung vi trach nhiem trong tay. Chnh nh co t do loai ngi vt tren moi tho tao tren trai at, e gan bo vi ang Thien Chua Tnh Yeu.

Thien Chua khong gat loai ngi sang mot ben, e thiet lap mot the gii trong o t do cua con ngi khong con c nhn nhan na. Ngc lai, Thien Chua van ton trong the gii nh Ngai a dng nen. Ni the gii ay neu loai ngi a lam dung t do khien the gii b bien chat, th nay nh c Kito, Con Thien Chua lam ngi, loai ngi c giup cach hu hieu e s dung quyen t do cua mnh hau gia nhap Nc Thien Chua.

Li rao giang au tien cua c Giesu la Anh em hay sam hoi, v Nc Tri a gan (Mt 14,17). Nc Tri la Nc Thien Chua. Nc o c hnh thanh ngang qua li noi, viec lam va tron cuoc song lam ngi cua c Kito. Cho nen khi c hoi Thay co ung la ang phai en khong, hay chung toi con phai i ai khac? (c.3), c Kito vach cho ngi en chat van thay nhng viec Ngi ang thc hien, ang hnh thanh nen Nc Thien Chua - ung nh li ngon s Isaia (26,19; 2,18-19; 35,5-6) tng loan bao ve Nc Thien Chua se en. Mot cach gian tiep c Giesu co y tra li ong Gioan Tay gia (va cho oc gia Tin Mng Mattheu na) rang: Toi ung la v Cu Tinh cac ngon s tng loan bao. Nhng c Giesu con them Phuc thay ngi nao khong vap nga v toi (c.6). Ngi co y noi rang: Cac ong se nhan ra ke hoach yeu thng cua Thien Chua neu cac ong hieu li Kinh Thanh theo cach mi me khac han vi cach cac ong tng gan bo vi t cach la cac v biet phai hoac cac nha thong luat; du sao, cac ong cung phai g bo khoi cac ong quan niem ve Nc Thien Chua gan lien vi mot che o chnh tr hoac vi nhng c vong khai huyen nh noi tren.

Thien Chua khong ng trung lap: Nc Thien Chua nh c Giesu ng ra thiet lap, he Tin Mng c cong bo cho ngi ngheo (c.5). Thien Chua khong ng trung lap. Ngai danh d u ai cho ngi ngheo, do o ho c hanh phuc (Mt 5,3). Ngi khong loai bo ngi giau. Ngi van en vi ho nhng muc ch la oi ho phai c hoan cai e yeu thng va giup ngi ngheo: Ong Giakeu la mot trng hp ien hnh ve n hoan cai o (Lc 19,1-10). c Giesu ke ra mot loat nhng ngi ngheo c Ngi thng cha tr, nh ngi mu, ke que, ngi cui, ke iec, ngi chet (c.5) tat ca eu cho thay Nc Thien Chua a en gan. Ngi ta ch can chon bc theo c Giesu, la c tham gia Nc o.

Ong Gioan Tay gia tr nen cao trong (c.11) chnh v ong gii thieu c Giesu la ang thiet lap Nc Thien Chua. T nay s cao trong la do viec ngi ta song gan bo vi c Giesu, khong do bat c t cach ca nhan nao khac. Ve ieu nay, ong Gioan Tay gia quan niem rat ung khi noi Ngi - c Giesu - phai noi bat len, con toi phai lu m i (Ga 3,30).

Mot so cau hoi gi y

1. Ban hieu the nao ve c vong chnh tr va c vong van chng Khai huyen lien quan ti ang phai en thiet lap Nc Thien Chua?

2. Chnh ban co bao gi b cam do loai bo the gii ban ang song chang?  Rieng c Giesu co thai o g ve the gii Ngai ang song; thai o ay tch cc hay tieu cc?

 


Back to Home Page