Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 2 thang 12 nam 2001

Chua Nhat 1 Mua Vong Nam A

 

oc Tin Mng Mt 24,37-44

37 Thi ong Noe the nao, th cuoc quang lam cua Con Ngi cung se nh vay. 38 V trong nhng ngay trc nan hong thuy, thien ha van an uong, ci v lay chong, mai cho en ngay ong Noe vao tau. 39 Ho khong hay biet g, cho en khi nan hong thuy ap ti cuon i het thay. Cuoc quang lam cua Con Ngi cung se nh vay. 40 Bay gi, hai ngi an ong ang lam ruong, th mot ngi c em i, mot ngi b bo lai; 41 hai ngi an ba ang keo coi xay, th mot ngi c em i, mot ngi b bo lai.

42 "Vay anh em hay canh thc, v anh em khong biet ngay nao Chua cua anh em en. 43 Anh em hay biet ieu nay: neu chu nha biet vao canh nao ke trom se en, han ong a thc, khong e no khoet vach nha mnh au. 44 Cho nen anh em cung vay, anh em hay san sang, v chnh gi phut anh em khong ng, th Con Ngi se en.

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Bat au t Chua Nhat hom nay, ngi Cong giao bc vao giai oan phung vu ac biet goi la Mua Vong bao gom 04 Chua Nhat, e chuan b tinh than mng le Noel (25 thang 12).  Vay th tai sao Tin Mng hom nay lai cong bo mot bien co xem ra xa la, khong trc tiep hng ti Thien Chua sinh ra lam ngi?  Tai sao c Giesu, theo Tin Mng thanh Mattheu, lai noi en nhng chuyen het sc bnh thng, nh an uong, ci v lay chong, lam ruong, xay bot, v.v e roi bat ng khuyen cao ngi nghe phai tnh thc, v vao luc khong ng, Con Ngi se en nh ke trom?  Mua Vong ma khai m bang li canh tnh nh vay co the chuan b tinh than cac Kito hu chung ta nh the nao e mng le Noel nam nay?

Qua that, bai Tin Mng Chua Nhat 1 Mua Vong giup Kito hu chung ta at mnh trc c Giesu nh chnh Ngai hien ngo li vi ta hom nay, ma bien co sinh nhat ch la chi tiet nho cua cuoc i tran the Ngai a song.  Chac chan o khong phai la tron ban than cua ang Thien Chua thng yeu loai ngi, en noi mai mai t hien cho con ngi nh nguon hanh phuc vo tan ma con ngi khong bao gi kham pha ra het c.

oc gia sach Tin Mng theo thanh Mattheu eu biet noi dung cua sach nay gom 05 bai giang cua c Giesu, ma bai th nam noi ve thi ai mi (eschaton) vi tat ca s vien man cua no.  Se co nhng bien co long tri l at xay ra trc khi thi ai mi en.  Nhng muc ch chnh ma c Giesu nham ti, nh Mattheu ke lai, la giup cac mon e chuan b tinh than, trong khi ch i Con Ngi, tc chnh c Giesu se en mang tao thanh ti hoi vien man.

Rieng vi bai Tin Mng Mt 24,37-44 nay, c Giesu nhan manh rat ro ve s tnh thc ma moi Kito hu phai co, e on Chua en trong thi vien man.

+ Mot la phai tnh thc gia nhng cong viec rat bnh thng ta van lam moi ngay.  ay c Giesu ke ra cac viec bnh thng nh an uong, ci v lay chong, lam ruong, xay bot, v.v...  Moi Kito hu hom nay eu co the ke ra nhng viec chnh mnh van lam hang ngay, t viec noi tr, gia cong, en viec buon ban hay nghe nghiep.  c Giesu nhac en nan lut ln thi ong Noe, ma khong noi en s sa oa cua loai ngi thi o.  Ngai co y at chung ta trong boi canh bnh thng hien ta ang song.  Chnh trong boi canh o ta on nhan Nc Thien Chua en vi ta.

+ Hai la phai luon san sang on Chua en bat c luc nao.  Chua dung mot du ngon e nhan manh en s can thiet phai tnh thc.  Chua v ta nh chu nha no, neu biet vao canh nao trom se en, chac chan se canh thc khong e no ao ngach khoet vach!  Chua a ung ti ban nang t ve cua cac thnh gia e giup ho hieu c s tnh thc toi quan trong nh the nao oi vi s an toan cua mnh.  Vi cua cai vat chat ma a can phai tnh thc nh vay, phng chi la vi chnh tnh mang cua ta, th lai cang can phai tnh thc hn gap boi!  Nhng hnh anh ve hai ngi an ong lam ruong ma mot ngi c em i, ngi kia b bo lai; hai ngi an ba xay bot, mot ngi c em i, ngi kia b bo lai, cung noi len s can thiet rang phai thng xuyen tnh thc.  V sao?  V ngay gia nhng cong viec het sc bnh thng nh vay, van e song chet luon c at ra cho tng ngi: Mot ngi c em i hieu la c cu song nh tau ong Noe; ke kia b bo lai hieu la b bo ri e nc lut cuon i!

+ Nhng ai se cu mang cua tng ngi gia gia nh nhan loai?  Va cu bang cach nao?  Le Noel ch mi he m cho thay li giai ap: chu yeu do Thien Chua dan than vao kiep song con ngi.  ang Thien Chua ay mang tren than xac mnh tat ca s yeu hen va mong don cua con ngi.  Ngai se trai qua tron kiep song lam ngi gia boi canh lch s nh ang dien ra.  ang Thien Chua ay a khong coi thng bat c ieu g c ban cho Ngai nh chat lieu e song gia gia nh nhan loai.  Chat lieu ay co the la s song rat s ang chn thang mi ngay ni da me; cung co the la chuoi ngay long ong tren at khach que ngi e tranh ban tay khat mau cua bao chua Heroe.  Tat ca ch la chat lieu, nhng v c ang Thien Chua lam ngi u ai nhan lay lam cua mnh, nen no co gia tr vo song nh y nh ay yeu thng cua Thien Chua: Chua a khong a hy le va hien te, nhng a tao cho con mot than the.  Chua cung chang thch le toan thieu va le xa toi.  Bay gi Con mi tha: Lay Thien Chua, nay con ay, Con en e thc thi Y Chua. (Dt 10,6-7).

+ Nhng ve pha con ngi muon c cu cung can phai dan than on nhan tat ca nhng ieu c ban cho e song cho ra cuoc song thng ngay cua mnh.  Do o can phai tnh thc luon, e nh anh sang c tin ma nhan ra gia tr cua nhng ieu Chua hien ban cho mnh rat qu bau.  Nhng ieu Chua ban luon gom co tr khon, long men, nhat la c tin la anh sang co kha nang cho ta thay Thien Chua luon hien dien va bien oi moi s thanh chat lieu e ta song s song lam Con Thien Chua.  Chnh nh anh sang o ta khong phai ch en gi chet mi nghinh on Chua.  Ta se on Chua en trong i song moi ngay cua ta, gia nhng cong viec thng ngay.  Ta se lam moi viec v long men Chua yeu ngi th qua thc Chua a en ni long ta, e ta c ket hp vi Ngai ngay trong coi i nay; phng chi coi i sau tran ngap anh sang.

 

Mot so cau hoi gi y

1. Tai sao e chuan b mng le Chua Giesu sinh ra, Giao Hoi lai keu goi ta tnh thc e on Chua Giesu en trong ngay sau het?  Co phai Chua Giesu mot khi a sinh ra lam ngi th mai mai se la ngi, va khong bao gi can sinh ra lam ngi na?  Va v Chua Giesu lam ngi moi chang ng, eu e giup ta ket hp vi Ngai, hau co c s song doi dao Ngai ban, vay th tai sao phai nham ti ngay Chua quang lam mi co c s song o?  Co phai s song t ban chat luon tang trng nham ti s sung man?  Ban hieu the nao ve s sung man cua s song do Chua Giesu khi oc: T nguon sung man cua Ngi, tat ca chung ta a lanh nhan het n nay en n khac. (Ga 1,16).

2. Nhng tai sao Tin Mng Chua Nhat 1 Mua Vong lai khuyen cao ban tnh thc e on Chua Giesu en vi ban ngay gia nhng viec hang ngay ban van lam?  ieu o co noi len phan nao ve s song cua Chua Giesu ang c vien man ni ban chang?  Hay so sanh cung mot viec ban lam ngay hom nay: co phai gia tr cua viec o rat khac nhau do tinh than ban co the ket hp vi Chua Giesu hay khong?

3. Ban hieu the nao ve li Tin Mng Nh Ngoi Li van vat c tao thanh, va khong co Ngi th chang co g c tao thanh. (Ga 1,3)?  Nh vay xet cho cung, khong ch viec ban lam v long men Chua yeu ngi la co gia tr, ma chnh ban hien hu do tnh thng cua Chua a co gia tr roi, neu ban u ai chap nhan tnh thng Chua danh cho ban?

4. Ban ngh phng phap cau nguyen trong i song thng ngay co giup ban song bai Tin Mng hom nay chang?  Chnh ban co the giup Nhom Song Li Chua (NSLC) song tinh than Mua Vong nh the nao?  Ngc lai, NSLC cung co the giup ban song s sung man cua s song cua Chua Giesu trong Mua Vong nay chang?

 


Back to Home Page