Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 25 thaùng 06 naêm 2000
Leã Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa Kitoâ Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Mc 14,12-16.22-26

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Caäu beù hieán maùu cho em

 Moät beù trai taùm tuoåi laâm chöùng beänh nguy hieåm. Caû thaùng trôøi em vaät loän vôùi thaàn cheát. Khi caùc baùc só cho bieát cuoái cuøng em ñaõ thoaùt khoûi löôõi haùi töû thaàn thì em vaø gia ñình ñeàu möøng rôõ.

 Nhöng ñeán löôït em gaùi cuûa beù trai naøy laâm phaûi chöùng beänh nhö anh noù. Caû gia ñình laïi rôi vaøo caûnh aâu lo. Caùc baùc só cho bieát caùch duy nhaát ñeå cöùu soáng beù gaùi laø söû duïng maùu cuûa anh môùi khoûi beänh.

 Khoâng theå traùnh neù vaán ñeà, ngöôøi ta phaûi hoûi yù kieán beù trai. Thoaït ñaàu em toû ra lo laéng, nhöng trong choác laùt, em ñaõ cöông quyeát traû lôøi: Vaâng, con saün saøng hieán maùu cho em con.

 Quaû thaät, nhôø söû duïng maùu cuûa anh môùi ñöôïc khoûi, tieáp cho em ñang meâ man, caùc baùc só ñaõ cöùu soáng beù gaùi. Coù ñieàu, beù trai ñaõ laøm cho caùc baùc só ngaån ngöôøi ra khi neâu caâu hoûi: Vaäy ra, con vaãn coøn soáng aø? Beù cöù töôûng mình seõ taét thôû ngay sau khi tieáp maùu cho em.

 Nôi caäu beù taùm tuoåi ta chieâm ngöôõng moät tình yeâu lôùn: "Khoâng coù tình thöông naøo cao caû hôn tình thöông cuûa ngöôøi ñaõ hy sinh tính maïng vì baïn höõu cuûa mình" (Ga 15,13). Maëc daàu khoâng cheát nhö em töôûng, nhöng söï saün saøng cheát vì tình ruoät thòt ñaõ khieán cho tình thöông cuûa em trôû neân cao caû.

 Ñöùc Gieâsu hieán maïng soáng cho ta.

 Nhöng tình thöông cuûa beù trai naøy laøm sao saùnh ñöôïc vôùi tình thöông cuûa chính Chuùa Gieâsu! Chuùa khoâng nhöõng hy sinh maùu ñaøo ñoå ra vì muoân ngöôøi maø coøn tieáp tuïc hieán troïn cuoäc ñôøi mình nhö con ñöôøng ñeå ai naáy böôùc ñi haàu trôû veà cuøng Cha. Mình vaø Maùu Chuùa noùi leân cuoäc hieán daâng troïn veïn cho loaøi ngöôøi ñöôïc soáng moät caùch vónh vieãn.

 Toaøn boä Tin Möøng Maùccoâ laø ñeå cho thaáy Ñöùc Gieâsu Con Thieân Chuùa ñeán ñeå thieát laäp Nöôùc Thieân Chuùa nôi baûn thaân Ngöôøi. Nöôùc aáy ñöôïc thieát laäp nhôø tình yeâu cao caû do vieäc Ngöôøi hy sinh maïng soáng mình (Mc 14,24). Ba chöông cuoái cuøng cuûa Tin Möøng Maùccoâ (14,15 vaø 16) vôùi trình thuaät ñaõ trôû neân quen thuoäc vôùi cuoäc töû naïn vaø phuïc sinh cuûa Ñöùc Gieâsu, chính laø toät ñænh cuûa taán kòch phöùc taïp cho thaáy tính chaát cuûa Nöôùc Thieân Chuùa.

 Nöôùc ñoù khoâng döïa vaøo söï trung tín cuûa nhoùm Möôøi Hai moân ñeä ñöôïc Ñöùc Gieâsu môøi goïi, tuyeån choïn vaø huaán luyeän. Quaû thaät, caû nhoùm ñaõ tan taùc khi moät ngöôøi trong nhoùm phaûn boäi vaø noäp Ñöùc Gieâsu cho ngöôøi ta ñem ñi gieát (Mc 14,43-52).

 Maëc daàu nhan ñeà cuûa Tin Möøng Maùccoâ giôùi thieäu Ñöùc Gieâsu laø Con Thieân Chuùa (Mc 1,1), nhöng lôøi tuyeân xöng "Quaû thaät ngöôøi naøy laø Con Thieân Chuùa" (Mc 15,39), khoâng phaùt ra töø mieäng baát cöù ngöôøi moân ñeä naøo cuûa Ñöùc Gieâsu. Lôøi ñoù do vieân ñaïi ñoäi tröôûng Roma phaùt bieåu sau khi ñaõ thi haønh aùn töû cho Ngöôøi! Ngöôøi ñuùng laø Ngöôøi Toâi Tôù chòu ñau khoå ñeå ñeàn toäi cho daân nhö ngoân söù Isai ñaõ loan baùo (52,13-53,12) vaø Ngöôøi thöïc hieän ñieàu ñoù vôùi tö caùch laø Con Thieân Chuùa ñuùng theo keá hoaïch yeâu thöông cuûa Thieân Chuùa maø cuoäc Vöôït Qua cuûa Israel xöa chæ laø hình boùng.

 Xöa trong Cöïu Öôùc daân Do Thaùi töøng cöû haønh böõa aên Vöôït Qua ñeå kyû nieäm cuoäc giaûi thoaùt khoûi aùch noâ leä Ai Caäp: "Ñöùc Chuùa seõ raûo khaép Ai Caäp ñeå ñaùnh phaït, vaø khi thaáy maùu treân khung cöûa, Ñöùc Chuùa seõ vöôït qua tröôùc cöûa vaø khoâng ñeå cho thaàn tru dieät vaøo nhaø anh em maø ñaùnh phaït." (Xh 12,23): Maùu boâi treân khung cöûa chính laø maùu cuûa Chieân Vöôït Qua.

 Thaùnh Leã chính laø Leã Vöôït Qua môùi.

 Nay trong Taân Öôùc chính Ñöùc Gieâsu laø chieân cuûa leã Vöôït Qua môùi. Söï cheát vaø söï phuïc sinh cuûa Ngöôøi laø caùch thöùc môùi vaø hoaøn haûo theo ñoù Thieân Chuùa cöùu moïi ngöôøi khoûi aùch noâ leä. Noùi theo Coâng Ñoàng Vatican II: "Ñaáng Cöùu Ñoä chuùng ta, trong böõa tieäc sau cuøng ñeâm Ngaøi bò trao noäp, ñaõ thieát laäp hy teá Thaùnh Theå baèng Mình vaø Maùu Ngaøi ñeå löu truyeàn hy teá thaäp giaù suoát doøng theá kyû cho ñeán khi Ngaøi tôùi vaø ñeå trao cho Giaùo Hoäi, hieàn theâ yeâu daáu cuûa Ngaøi, cuoäc töôûng nieäm noãi cheát vaø phuïc sinh cuûa Ngaøi. Ñoù laø bí tích tình yeâu, daáu chæ hieäp nhaát, daây lieân keát ñöùc aùi, böõa tieäc Vöôït Qua, trong ñoù ta laõnh nhaän Ñöùc Kitoâ laøm löông thöïc nuoâi döôõng, laõnh nhaän traøn ñaày ôn thaùnh trong taâm hoàn vaø laõnh baûo chöùng vinh quang töông lai" (SC 47).

 Lôøi loan baùo ñaàu tieân veà Thaùnh Theå ñaõ phaân reõ caùc moân ñeä cuõng nhö lôøi loan baùo veà cuoäc töû naïn ñaõ khieán hoï vaáp ngaõ: "Lôøi naøy quaù naëng, ai nghe noåi?" (Ga 6,60). Thaùnh Theå vaø Thaäp giaù laø nhöõng vieân ñaù vaáp, ñieàu ñoù cuõng huyeàn nhieäm vaø khoâng ngöøng thaønh cô hoäi phaân reõ. Ñoù laø luùc Ñöùc Gieâsu neâu caâu hoûi giuùp nhoùm Möôøi Hai khaúng ñònh veà nieàm tin cuûa mình: "Coøn anh em, anh em cuõng muoán boû ñi sao?" (Ga 6,67). Thöïc ra, caâu hoûi ñoù luoân vang doäi qua caùc theá heä, môøi goïi ngöôøi tín höõu Kitoâ yeâu meán Ngaøi, ñeå khaùm phaù chính Ngaøi vì "mình Ngaøi coù lôøi ban söï soáng ñôøi ñôøi" (Ga 6,68). Hoï ñöôïc môøi tieáp nhaän ôn ban Thaùnh Theå trong nieàm tin laø tieáp nhaän chính Ngaøi.

 Baøi Tin Möøng hoâm nay cuøng vôùi baøi Tin Möøng töông ñöông trong Maùttheâu, Luca (Mt 26,26-29; Lc 22,19-20) vaø thö Phaoloâ (1Co 11,23-25) ñeå laïi cho Giaùo Hoäi trình thuaät veà thieát laäp Thaùnh Theå. Coøn Tin Möøng Gioan chöông 6 thuaät laïi baøi giaûng cuûa Ñöùc Gieâsu trong hoäi ñöôøng Caphanaum laø baøi giaûng chuaån bò vieäc thieát laäp bí tích Thaùnh Theå.

 Ta löu yù ñieàu toâng ñoà Phaoloâ nhaán maïnh laø chính ngaøi ñaõ laõnh nhaän töø nôi Chuùa ñieàu ngaøi truyeàn laïi: "Trong ñeâm bò noäp Chuùa Gieâsu caàm laáy baùnh, daâng lôøi taï ôn, roài beû ra vaø noùi: "Ñaây laø Mình Thaày hieán teá vì anh em, anh em haõy laøm nhö Thaày vöøa laøm ñeå töôûng nhôù Thaày Ñaây laø Maùu Thaày, Maùu ñoå ra ñeå laäp Giao Öôùc môùi; moãi khi uoáng, anh em haõy laøm nhö Thaày vöøa laøm ñeå töôûng nhôù ñeán Thaày." (1Co 11,23-25).

 Ñieàu ñöôïc Ñöùc Gieâsu nhaéc ñi nhaéc laïi laø "Haõy laøm nhö Thaày vöøa laøm ñeå töôûng nhôù ñeán Thaày." Do ñoù môùi coù thaùnh leã. Ñaëc bieät, "ngaøy thöù nhaát trong tuaàn", ngaøy Chuùa Nhaät, ngaøy phuïc sinh cuûa Ñöùc Gieâsu, caùc tín höõu tuï hoïp "beû baùnh" (Cv 20,7). Vieäc cöû haønh Thaùnh Theå löu truyeàn töø ñoù ñeán nay, tôùi möùc ngaøy nay ta thaáy bí tích Thaùnh Theå ñöôïc cöû haønh khaép nôi trong Giaùo Hoäi vôùi cuøng moät caáu truùc neàn taûng. Thaùnh leã thöïc söï laø trung taâm cuoäc soáng Giaùo Hoäi. Thaùnh Leã goàm hai phaàn chính:

 Thaùnh Leã goàm hai phaàn chính:

 + Tuï hoïp nhau, phuïng vuï Lôøi Chuùa vôùi nhöõng baøi ñoïc Kinh Thaùnh, baøi giaûng vaø lôøi caàu nguyeän cho moïi ngöôøi.

 + Phuïng vuï Thaùnh Theå vôùi vieäc daâng baùnh röôïu taï ôn hieán thaùnh vaø röôùc leã.

 Phuïng vuï Lôøi Chuùa vaø phuïng vuï Thaùnh Theå cuøng taïo neân, theo Coâng Ñoàng Vatican II "moät haønh vi toân thôø duy nhaát" (SC 56): baøn tieäc baøy doïn cho ta nôi Thaùnh Theå vöøa laø Lôøi Thieân Chuùa, vöøa laø Thaân Mình Chuùa.

 Cuoäc cöû haønh dieãn ra nhö sau:

 Moïi ngöôøi tuï hoïp. Caùc tín höõu tuoán ñeán nôi cöû haønh Thaùnh Theå. Ñöùng ñaàu laø Ñöùc Kitoâ, nhaân vaät chính cuûa bí tích Thaùnh Theå. Ngaøi laø Thöôïng Teá cuûa Taân Öôùc. Chính Ngaøi chuû toaï caùch voâ hình toaøn boä cuoäc cöû haønh Thaùnh Theå. Ñeå ñaïi dieän Ngaøi, giaùm muïc hay linh muïc (haønh ñoäng nôi baûn thaân Ñöùc Kitoâ laø Ñaàu) chuû toaï cuoäc hoïp, dieãn giaûi sau caùc baøi ñoïc, tieáp nhaän leã daâng, vaø ñoïc kinh nguyeän Thaùnh Theå. Moïi ngöôøi ñeàu coù vai troø tích cöïc trong cöû haønh, moãi ngöôøi moãi caùch: ñoïc saùch, mang leã daâng, trao mình Chuùa vaø toaøn theå daân Chuùa ñaùp Amen bieåu loä haønh vi tham döï.

 Phuïng vuï Lôøi Chuùa goàm nhöõng baûn vaên caùc ngoân söù, noùi khaùc, Cöïu Öôùc vaø "caùc hoài kyù toâng ñoà"; caùc thö vaø Tin Möøng. Baøi giaûng khuyeán khích moïi ngöôøi tieáp nhaän Lôøi ñuùng nhö Chuùa daïy vaø ñem ra thöïc haønh. Sau baøi giaûng laø nhöõng lôøi caàu cho moïi ngöôøi.

 Daâng leã vaät: mang hoaëc röôùc baùnh vaø röôïu leân baøn thôø. Baùnh röôïu seõ laø cuûa leã ñöôïc linh muïc daâng leân nhaân danh Ñöùc Kitoâ trong hy leã Thaùnh Theå ñeå trôû thaønh Mình vaø Maùu Ñöùc Kitoâ.

 Töø thuôû ñaàu cuøng vôùi baùnh röôïu ñeå trôû neân Thaùnh Theå, caùc tín höõu coøn mang quaø taëng ñeå chia seû vôùi nhöõng ai thieáu thoán. Thoùi quen quyeân goùp naøy luoân hieän thöïc theo maãu göông Ñöùc Kitoâ, Ñaáng ñaõ neân ngheøo ñeå chuùng ta neân giaøu (GLGHCG 1348-1351).
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn taâm ñaéc gì veà caäu beù taùm tuoåi saün saøng hy sinh maïng soáng mình ñeå cöùu em khoûi cheát ? Baïn nhaän ra nhöõng khaùc bieät naøo giöõa caäu beù aáy vaø Chuùa Gieâsu Ñaáng ñaõ hy sinh maïng soáng ñeå cöùu chuoäc baïn vaø caû nhaân loaïi?

 2. Baïn ñoïc laïi phaàn cuoái tôø chia seû naøy ñeå nhaän ra vai troø tham döï Thaùnh Theå cuûa nhöõng nhaân vaät sau ñaây: Ñöùc Kitoâ ? Giaùm Muïc hoaëc Linh Muïc chuû teá ? Chính baïn hoaëc con em baïn coù theå ñoùng vai troø naøo khi tham döï Thaùnh Leã?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page