Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 18 thaùng 06 naêm 2000
Leã Chuùa Ba Ngoâi Naêm B

Ñoïc Tin Möøng Mt 28,16-20

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Ñaët mình tröôùc Ba Ngoâi Thieân Chuùa ñeå ñöôïc hoaùn caûi.

 Taát caû chuùng ta haõy coøn nhôù, bieán coá lôùn nhaát ñang ñöôïc khôi ñoäng trong Giaùo Hoäi laø ñoùn möøng sinh nhaät 2000 naêm Chuùa Gieâsu sinh ra ñeå cöùu ñoä traàn gian. Nhö Ñöùc Gioan Phaoloâ II khaúng ñònh trong Toâng Thö Tieán Tôùi Thieân Nieân Kyû Thöù Ba "Cô caáu chuû ñeà cuûa ba naêm naøy taäp trung vaøo Ñöùc Kitoâ, Con Thieân Chuùa laøm ngöôøi, chæ coù theå mang tính thaàn hoïc Ba Ngoâi" (soá 39):

 Naêm thöù nhaát, 1997 daønh cho suy tö veà Ñöùc Kytoâ, Ngoâi Lôøi cuûa Chuùa Cha, laøm ngöôøi do hoaït ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn (soá 40).

 Naêm 1998, naêm thöù hai cuûa giai ñoaïn chuaån bò, ñaëc bieät daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn Ñaáng ñoàng baûn tính vôùi Chuùa Cha vaø Chuùa Con, trong maàu nhieäm tuyeät ñoái cuûa Thieân Chuùa vöøa laø moät vöøa laø ba, laø Ngoâi vò tình yeâu, taëng phaåm vónh haèng, nguoàn maïch vónh cöûu cuûa moïi aân hueä Chuùa ban trong traät töï saùng taïo, nguyeân lyù tröïc tieáp vaø theo moät nghóa naøo ñoù, laø chuû theå cuûa söï thoâng truyeàn maø Thieân Chuùa töï mình thöïc hieän trong traät töï cuûa aân suûng (soá 44).

Naêm 1999, naêm thöù ba vaø laø naêm cuoái cuøng, ñöôïc duøng ñeå môû roäng caùc chaân trôøi cho caùc tính höõu theo taàm nhìn cuûa chính Ñöùc Kitoâ: höôùng ñeán Cha treân trôøi bôûi Ngaøi Ñöùc Kitoâ ñaõ ñöôïc phaùi ñeán vaø trôû veà cuøng Ngaøi. (x. Ga 16,28 - soá 49)

 Trong Naêm Toaøn Xaù 2000, chuùng cuõng ñaõ coù cô hoäi nghe qua hoaëc tham döï qua nhöõng Ñaøi Truyeàn Thanh Truyeàn Hình, Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ Ñeä Nhò laø vò Giaùo Hoaøng ñaàu tieân ñaõ ñích thaân chuû söï Nghi Leã Môû Cöûa Thaùnh taïi caû Boán Ñeàn Thôø Caû ôû Roma: ÑTC ñaõ môû Cöûa Thaùnh taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ tröôùc Thaùnh leã Nöûa Ñeâm Giaùng Sinh 24 thaùng 12 naêm 1999, Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Lateranoâ vaøo chieàu Ngaøy Leã Giaùng Sinh 25 thaùng 12 naêm 1999, vaø Ñeàn Thôø Ñöùc Baø Caû vaøo ngaøy muøng 1 thaùng Gieâng naêm 2000. Vaøo luùc 11 giôø tröa ngaøy 18 thaùng Gieâng 2000, ngaøy baét ñaàu tuaàn leã Caàu Nguyeän cho Söï Hieäp Nhaát Kitoâ, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ chuû söï nghi leã Ñaïi Keát, môû Cöûa Thaùnh taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Phaoloâ Ngoaïi Thaønh. Taát caû nhöõng Giaùo Hoäi Kitoâ, hay nhöõng Coäng Ñoaøn Giaùo Hoäi Kitoâ, khoâng Coâng Giaùo, ñeàu ñaõ ñöôïc môøi gôûi ñaïi dieän tham döï nghi thöùc naày. Haõng Tin Coâng Giaùo Thuïy Só (Apic), hoâm thöù Hai, muøng 10 thaùng Gieâng 2000, ñaõ loan baùo tröôùc raèng Haàu Nhö Taát Caû caùc Giaùo Hoäi Kitoâ, hay coäng ñoàng giaùo hoäi Kitoâ, ñeàu gôûi ñaïi dieän tôùi tham döï.

 Ñaõ 2000 naêm nay, Taïi sao Ñöùc Kitoâ ñöôïc phaùi ñeán vôùi loaøi ngöôøi vaø Ngöôøi ñeán ñeå laøm gì? Ñöùc Gioan Phaoloâ traû lôøi nhö sau:

 "ÔÛ ñaây chuùng ta ñuïng chaïm ñeán ñieåm chính yeáu laøm cho Kitoâ giaùo khaùc haún vôùi caùc toân giaùo khaùc, trong ñoù coù dieãn taû ngay töø ñaàu vieäc con ngöôøi tìm kieám Thieân Chuùa. Nôi Kitoâ giaùo ñieåm khôûi ñaàu ñoù laø söï nhaäp theå cuûa Ngoâi Lôøi. ÔÛ ñaây, khoâng chæ coù vieäc con ngöôøi tìm kieám Thieân Chuùa, nhöng chính Thieân Chuùa ñích thaân ñeán noùi vôùi con ngöôøi veà chính Ngaøi vaø chæ cho con ngöôøi con ñöôøng cho pheùp con ngöôøi ñi tôùi Ngaøi Do ñoù, Ngoâi Lôøi Nhaäp Theå laø vieäc thöïc hieän khaùt voïng coù nôi taát caû caùc toân giaùo cuûa nhaân loaïi: söï thöïc hieän naøy laø coâng vieäc cuûa Thieân Chuùa vaø noù vöôït leân treân moïi mong ñôïi cuûa con ngöôøi. Ñaây laø moät maàu nhieäm aân suûng" (soá 6)

 Muïc tieâu haøng ñaàu cuûa Naêm Thaùnh 2000, theo Ñöùc Giaùo Hoaøng Gioan Phaoloâ II, laø cuûng coá ñöùc tin vaø chöùng taù cuûa caùc Kitoâ höõu. Do ñoù caàn phaûi taïo ra nôi taát caû caùc tín höõu nieàm öôùc ao neân thaùnh thöïc söï, loøng öôùc muoán maïnh meõ hoaùn caûi vaø ñoåi môùi baûn thaân, trong moät baàu khí caàu nguyeän chaêm chæ hôn vaø lieân ñôùi trong vieäc tieáp ñoùn ngöôøi khaùc, ñaëc bieät nhöõng ngöôøi ngheøo khoù nhaát (soá 42). Haõy nghe moät giaùo daân laø Mai Truùc (Maria Treu, ngöôøi Phi Luaät Taân) chia seû kinh nghieäm hoaùn caûi cuûa chò nhö sau

 Göông ngöôøi giaùo daân hoaùn caûi

 "Toâi may maén coù ñöôïc taát caû nhöõng ñieàu toâi öôùc ao ñeå ñöôïc haïnh phuùc: gia ñình hoaø thuaän yeâu thöông, nhieàu baïn, nhieàu sinh hoaït, nhieàu cô hoäi ñi ñoù ñaây, tham gia ñuû moân theå duïc theå thao, tham döï nhöõng buoåi hoaø taáu, daï hoäi, vaø coøn tích cöïc hoaït ñoäng giöõa nhöõng nhoùm sinh vieân. Vôùi toâi, Thieân Chuùa coù ñoù nhöng chæ khi naøo caàn toâi môùi chaïy ñeán vôùi Ngaøi, bình thöôøng toâi queân Ngaøi ñeå lo chuyeän rieâng toâi.

 Theá roài, moät hoâm toâi ñöôïc moät baïn thaân ruû ñi döï cuoäc hoïp cuûa phong traøo hieäp nhaát theá giôùi cuûa giaùo daân. Chính ôû ñoù toâi khaùm phaù ra Thieân Chuùa laø Tình Yeâu. Ngaøi thöông toâi trong tình traïng hieän coù cuûa toâi. Chính toâi coù theå yeâu thöông ñoàng loaïi baèng tình thöông cuûa Ngaøi. Theá laø cuoäc maïo hieåm môùi baét ñaàu ñeå soáng Tin Möøng, khôûi söï vôùi nhöõng ngöôøi trong gia ñình toâi.

 Laàn ñaàu tieân toâi gaëp oâng noäi toâi khi toâi 18 tuoåi. Lyù do vì oâng noäi toâi ñaõ boû rôi baø toâi trong caûnh tay xaùch naùch mang, goàm taát caû 5 ngöôøi con maø boá toâi laø con lôùn nhaát. Gia ñình toâi chaúng bao giôø nhaéc ñeán noäi, toâi hieåu ñoù laø ñeå traùnh gôïi laïi noãi ñau xoùt cho gia ñình.

 Nhöng caøng soáng Tin Möøng, toâi caøng caûm thaáy phaûi toû loøng yeâu thöông noäi. Toâi thöïc bò soác khi tôùi thaêm nhaø noäi maø chæ thaáy noäi coù nôi tuû cheø moät ñóa, moät xieân vaø moät muoãng. Töùc laø noäi moät mình nhö bò choân vuøi trong nhaø döôõng laõo! Toâi thöïc khoâng hieåu ñöôïc taïi sao gia ñình toâi coâng giaùo maø laïi xöû ñoái vôùi noäi nhö vaäy. Nhöng toâi khoâng daùm nghó theâm ñeå khoûi pheâ phaùn moät ai. Toâi tieáp tuïc moät mình thaêm noäi, moät mình ra söùc an uûi noäi trong caûnh coâ ñôn, boùc traùi cam nhö noäi thích, caét mieáng thòt cho vöøa mieäng, thænh thoaûng mua cho noäi chai röôïu nho, daét noäi doïc theo haønh lang vaø mang ñoà veà nhaø giaët cho noäi.

 Töø töø coá gaéng veà phía toâi trôû neân hoàn nhieân vaø trôû thaønh ngoân ngöõ cuûa tình caûm cuûa toâi ñoái vôùi noäi. Hai oâng chaùu hieåu nhau vaø chia seû cho nhau töø thaâm saâu. Ít laâu sau toâi caûm thaáy tình caûm aáy lan roäng ra trong gia ñình toâi.

 Khi noäi cheát, toâi khoâng coù ôû nhaø nhöng noäi khoâng ra ñi ñôn ñoäc vì caùc con cuûa noäi ñeàu tôùi thaêm vieáng vaø ñaëc bieät moät ngöôøi nhieàu naêm ñaõ muoán boû noäi luoân thì ñaõ ôû laïi vôùi noäi tôùi phuùt cuoái cuøng.

 Rieâng toâi coøn coù nhöõng bieán coá khaùc nöõa ñaåy toâi vaøo saâu hôn trong cuoäc maïo hieåm cho Tin Möøng. Hoâm ñoù, toâi ñang ngoài hoïc thì thình lình xaûy ñeán moät côn ñoäng ñaát döõ doäi. Taát caû vuøng ñaát toâi ñang ôû ñeàu rôi vaøo caûnh hoang taøn. Caû moät loaït phoá phöôøng, ñoài nuùi bò saäp, trong ñoù ngoâi nhaø toâi ñang ôû cuøng chung moät soá phaän. Toâi thoaùt cheát nhöng ngöôøi em gaùi sinh ñoâi cuûa toâi soá phaän ra sao?

 Ngaøy hoâm sau côn ñoäng ñaát, toâi ñaõ uoång coâng ñi tìm em toâi doïc theo haønh lang nhaø thöông nôi nhöõng ngöôøi bò thöông naèm la lieät.

 Em toâi khoâng coù ôû ñoù nhöng ñang naèm ôû giöõa nhöõng ngöôøi ñaõ cheát. Hai chò em töøng soáng gaén boù vôùi nhau töø ngaøy coøn trong daï meï. Nay em toâi khoâng coøn nöõa, sao toâi coù theå ñöùng vöõng ñöôïc! Toâi chæ coøn coù theå caäy döïa vaøo Chuùa vaø tình yeâu cuûa Ngaøi maø thoâi. Vaäy toâi ñaõ xin Chuùa ñöøng ñeå traùi tim toâi ñaäp moät caùch uoång coâng voâ ích, khoâng ñaùp laïi tình yeâu Ngaøi. Do ñoù toâi ñaõ ñeán ôû Li-baêng töø chín naêm nay, ñeå laøm chöùng cho tình yeâu Thieân Chuùa giöõa moät theá giôùi coøn ñaày haèn thuø. Thieân Chuùa ñaõ yeâu theá gian ñeán noãi ñaõ ban Con Moät Ngaøi (Ga 3,16). Chæ coù nôi tình yeâu beàn vöõng ñoù, toâi tìm ñöôïc ôn bình an ñeå laøm chöùng cho Chuùa."

 Hoaùn caûi ñeå trôû thaønh moân ñeä Ñöùc Gieâsu Phuïc Sinh

 Lôøi chia seû treân giuùp laøm saùng toû muïc tieâu haøng ñaàu cuûa Naêm Thaùnh 2000, theo Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II, laø cuûng coá ñöùc tin vaø chöùng taù cuûa caùc Kitoâ höõu. Ta ñoïc ñöôïc nôi chò giaùo daân Mai Truùc öôùc muoán maïnh meõ ñeå hoaùn caûi vaø ñoåi môùi baûn thaân. Theo höôùng naøo? Theo cuõng con ñöôøng tình yeâu maø Ñöùc Gieâsu ñaõ ñi vôùi choïn löïa öu tieân daønh cho ngöôøi ngheøo, khôûi söï töø oâng noäi bò boû rôi ñeán naïn nhaân cuûa chieán tranh taïi Li-baêng.

 Baøi Tin Möøng hoâm nay chuû yeáu cuõng noùi veà ôn hoaùn caûi ñoù vôùi kieåu noùi teá nhò laø "Haõy ñi vaø laøm cho muoân daân trôû thaønh moân ñeä cuûa Ñöùc Gieâsu" (Mt 28,19)

 Ñöùc Gieâsu Phuïc Sinh hieän ra treân moät ngoïn nuùi ôû Galileâ, ñoù laø maøn hieän ra quan troïng ñoái vôùi toaøn boä keá hoaïch cuûa Tin Möøng Maùttheâu. Nuùi (xem Mt 5,1; 17,1) vaø Galileâ (xem Mt 4,12-16) töøng laø ñòa ñieåm noåi baät cuûa ôn Maïc Khaûi. Muïc ñích cuûa cuoäc hieän ra choùt naøy khoâng chæ ñeå nhaéc laïi moïi ñieàu Ñöùc Gieâsu ñaõ daïy, nhöng ñeå truyeàn thoâng nhöõng ñieàu ñoù cho muoân daân treân theá giôùi. Ñeán löôït muoân daân cuõng phaûi daán thaân vaøo cuoäc bieán ñoåi ñoùn nhaän ôn hoaùn caûi ñeå trôû thaønh moân ñeä (c.19) cuûa Ñöùc Gieâsu Phuïc Sinh.

 Chöa heát, cuoäc daán thaân naøy coøn phaûi ñöôïc ñaåy tôùi cuøng vaø muoân daân phaûi ñöôïc ñöa vaøo söï soáng cuûa Ba Ngoâi Thieân Chuùa, laø Chuùa Cha, Chuùa Con vaø Chuùa Thaùnh Thaàn (c.19). Nhôø vaäy chính hoï cuõng seõ ñöôïc baûo ñaûm soáng söï soáng cuûa chính Ñöùc Gieâsu Phuïc Sinh nhö Ñaáng Thieân Chuùa ôû cuøng chuùng ta (xem Mt 28,20 vaø 1,23).
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Qua lôøi chia seû cuûa chò giaùo daân Mai Truùc ngöôøi Phi Luaät Taân, baïn nghó gì veà cuoäc maïo hieåm ñeå soáng Tin Möøng cuûa chò ? Veà ôn hoaùn caûi laây lan ra giöõa caùc thaønh phaàn cuûa gia ñình chò ? Veà choïn löïa cuûa chò laø ñi ñeán vôùi daân Li-baêng ñeå baøy toû tình yeâu Thieân Chuùa?

 2. Baïn nghó gì veà muïc tieâu haøng ñaàu cuûa naêm thaùnh 2000, theo Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II, laø cuûng coá ñöùc tin vaø chöùng taù cuûa caùc Kitoâ höõu ? Laø taïo neân nôi taát caû caùc tín höõu nieàm öôùc ao neân thaùnh thöïc söï, loøng öôùc muoán maïnh meõ hoaùn caûi vaø ñoåi môùi baûn thaân ? Laø chaêm chæ caàu nguyeän vaø lieân ñôùi trong vieäc ñoùn tieáp ngöôøi khaùc, ñaëc bieät nhöõng ngöôøi ngheøo khoù nhaát?

 3. Baïn nghó muïc tieâu noùi treân nhö Ñöùc Thaùnh Cha ñeà nghò, coù lieân quan gì vôùi baøi Tin Möøng hoâm nay chaêng ? Baøi Tin Möøng cho thaáy Ñöùc Gieâsu Phuïc Sinh phaùi caùc moân ñeä leân ñöôøng söù vuï, ñeå laøm cho muoân daân trôû thaønh moân ñeä cuûa Ngöôøi. Baïn nghó laøm theá naøo ñeå trôû thaønh moân ñeä Ñöùc Gieâsu?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page