Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2000
Chuùa Nhaät Leã Thaùnh Gia Naêm C

Ñoïc Tin Möøng Lc 2,22-40

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Thaùnh Gia Leân Ñeàn Thôø

 Ñoaïn Tin Möøng naøy ñaõ cho chuùng ta thaáy Con Thieân Chuùa ñaõ soáng maàu nhieäm nhaäp theå nhö theá naøo. Khi chaáp nhaän laøm ngöôøi Do Thaùi, Ngoâi Lôøi ñaõ chaáp nhaän nhöõng luaät leä cuûa Do Thaùi Giaùo. Ngaøi ñaõ chòu caét bì vaøo ngaøy thöù taùm sau khi sinh, vaø Ngaøi cuõng ñöôïc ñaët teân trong cuøng ngaøy. Nhö theá Con Thieân Chuùa ñaõ thaønh ngöôøi Do Thaùi. Ngaøi cuõng coù moät teân nhö moïi ngöôøi, teân Ngaøi laø Gieâsu. Ngoaøi ra, vì Ñöùc Gieâsu laø con ñaàu loøng neân Ngaøi thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa Thieân Chuùa (Xh 13,1-2). Cha meï Ngaøi phaûi chuoäc con baèng caùch noäp cho tö teá moät soá baïc (Ds 3,47-48). ÔÛ ñaây thaùnh Luca khoâng noùi ñeán chuyeän chuoäc con, nhöng laïi noùi ñeán chuyeän daâng Haøi Nhi cho Chuùa. Thöïc ra daâng con khoâng phaûi laø ñieàu maø luaät Moâseâ boù buoäc phaûi laøm, nhöng laø do loøng soát saéng. Sa-mu-en ngaøy xöa cuõng ñöôïc daâng nhö vaäy (1S 1,22).

 Chuùng ta nhìn ngaém Ñöùc Maria leân Ñeàn Thôø ñeå daâng leã vaät. Theo saùch Leâvi 12,2-8, ngöôøi phuï nöõ sinh con trai bò coi laø nhô trong 40 ngaøy, coøn sinh con gaùi thì bò nhô 80 ngaøy. Trong thôøi gian ñoù, baø phaûi ôû nhaø, khoâng ñöôïc ñuïng ñeán vaät thaùnh hay vaøo Ñeàn Thôø. Sau thôøi gian ñaõ ñònh treân, baø phaûi ñem ñeán cho tö teá Ñeàn Thôø moät con chieân moät tuoåi ñeå laøm leã toaøn thieâu vaø moät con chim gaùy hay moät boà caâu non ñeå laøm leã taï toäi. Neáu baø khoâng ñuû tieàn mua chieân thì phaûi daâng moät caëp boà caâu non hay laø moät ñoâi chim gaùy. Ñöùc Maria ñaõ daâng leã vaät cuûa ngöôøi ngheøo (c.24).

 Ngaøy nay chuùng ta coù theå thaáy nhöõng luaät treân ñaây laø khoù hieåu, thaäm chí khoù chaáp nhaän. Nhöng Con Thieân Chuùa ñaõ ñoùn laáy taát caû chæ vì Ngaøi muoán laø ngöôøi vaø laø ngöôøi Do Thaùi. Ngaøi ñöôïc caét bì nhö daáu chæ keát öôùc vôùi Gia-veâ, duø Ngaøi vaãn luoân laø moät vôùi Gia-veâ. Ngaøi ñöôïc daâng cho Thieân Chuùa duø Ngaøi ñaõ thuoäc troïn veà Thieân Chuùa. Thaùnh Luca muoán cho chuùng ta thaáy thaùnh Giuse vaø Meï Maria laø nhöõng ngöôø giöõ Luaät Chuùa moät caùch nghieâm tuùc vì loøng nhieät thaønh vaø yeâu meán. Boán laàn Luca noùi ñeán Luaät, Luaät Chuùa hay Luaät Moâseâ (cc.22.23.24vaø 27). Luaät bieåu loä yù muoán cuûa Thieân Chuùa vaø chi phoái ñôøi soáng ngöôøi tín höõu Do Thaùi. Chuùng ta ngôõ ngaøng khi thaáy Ñöùc Maria, Ñaáng maø chuùng ta tuyeân xöng laø ngöôøi sinh haï Con Thieân Chuùa, laïi chòu thanh taåy khi sinh con nhö nhöõng ngöôøi phuï nöõ khaùc.

 Caàn phaûi coù Thaùnh Thaàn môùi nhaän ra maàu nhieäm lôùn lao ñang toaû saùng nôi Haøi Nhi beù nhoû, con cuûa moät ñoâi vôï choàng ngheøo. Si-meâ-on laø ngöôøi coù Thaùnh Thaàn ôû treân, oâng ñöôïc thuùc ñaåy leân Ñeàn Thôø ñeå gaëp Ñaáng maø oâng suoát ñôøi ngoùng ñôïi (cc.25-27). Nhôø Thaùnh Thaàn soi saùng, oâng nhaän ra Haøi Nhi ngheøo heøn chính laø Ñöùc Kitoâ. OÂng boàng Ngaøi trong voøng tay, moâi baät leân lôøi chuùc tuïng. OÂng haïnh phuùc vaø maõn nguyeän vì ñaõ ñöôïc thaáy Ñaáng laø ôn cöùu chuoäc cho muoân daân, laø aùnh saùng cho daân ngoaïi, laø vinh quang cho daân toäc Ít-ra-en (cc.29-32). Ñeå nhaän ra Chuùa trong cuoäc soáng buoàn teû hay soâi ñoäng haøng ngaøy cuõng caàn coù moät ñôøi soáng ñaïo ñöùc, gaén boù vôùi Chuùa vaø khoâng ñeå mình bò meâ hoaëc bôûi taïo vaät. OÂng Si-meâ-on laø ngöôøi coâng chính vaø moä ñaïo. Coøn baø nöõ tieân tri Anna laø moät goaù phuï, ñaõ phuïng thôø Chuùa ñeâm ngaøy trong chay tònh vaø caàu nguyeän. Cuoäc gaëp gôõ Chuùa töôûng nhö tình côø, nhöng coù theå ñoù laø keát quaû cuûa moät söï chôø ñôïi vaø chuaån bò daøi laâu.

 Gia Ñình Cuûa Ngoâi Lôøi Laøm Ngöôøi

 Khi laøm ngöôøi, Ngoâi Lôøi ñaõ soáng trong moät gia ñình, coù meï, coù cha. Tuy thaùnh Giuse vaø Ñöùc Maria khoâng coù töông quan xaùc thòt vôï choàng, nhöng tình yeâu laïi khoâng bao giôø thieáu döôùi maùi nhaø Na-da-reùt. Chuùng ta khoâng bieát nhieàu veà ñôøi soáng cuûa Thaùnh Gia, nhöng trong caùc Tin Möøng thôøi thô aáu theo thaùnh Maùt-theâu vaø Lu-ca, chuùng ta luoân luoân thaáy Hai Ñaáng ôû beân nhau trong moïi bieán coá vui buoàn. Chính thaùnh Giuse ñaõ ñöa Ñöùc Maria ñi Beâlem ñeå ñaêng kyù. Ñoaïn ñöôøng khoâng phaûi laø ngaén vaø deã daøng ñoái vôùi moät phuï nöõ ñaõ gaàn ngaøy sinh nôû. Chaéc chaén caû hai ñaõ phaûi boái roái vaø lo aâu khi khoâng tìm ñöôïc moät quaùn troï aám aùp cho Haøi Nhi chaøo ñôøi. Thaùnh Giuse cuõng cuøng ñi vôùi Ñöùc Maria leân Ñeàn Thôø nhö trong ñoaïn Tin Möøng treân ñaây. Chuùng ta cuõng khoâng queân vieäc thaùnh Giuse hoä toáng Haøi Nhi vaø Ñöùc Meï troán sang Aicaäp, sau ñoù laïi ñöa veà Na-da-reùt sinh soáng ôû ñoù. Moät kyû nieäm khoù queân laø laàn Ñöùc Gieâsu ôû laïi Ñeàn Thôø khi Ngaøi 12 tuoåi. Nhöõng ngaøy daøi tìm kieám trong lo aâu vaø nöôùc maét cuûa hai oâng baø, vaø caû nieàm vui khi gaëp laïi ñöôïc con. Cuoäc soáng cuûa Thaùnh Gia khoâng phaûi laø luoân luoân phaúng laëng, cuõng coù luùc töôûng chöøng nhö coù theå tan vôõ (Mt 1,18-19). Chuùng ta thöôøng nghó moät ngöôøi soáng troïn veïn cho Chuùa theá naøo cuõng ñöôïc höôûng moät cuoäc ñôøi eâm aû vaø traøn ñaày may maén. Xeùt theo caùi nhìn cuûa ngöôøi ñôøi thì Meï Maria ñaõ gaëp nhöõng khoå ñau vaø baát haïnh. Baát haïnh lôùn nhaát laø phaûi chöùng kieán Con mình bò treo treân thaäp giaù giöõa tuoåi ñôøi dang dôû. Cuoäc soáng khoâng sao traùnh khoûi nhöõng hy sinh vaø maát maùt, nhöõng böïc boäi vaø lo aâu. Ñieàu quan troïng laø naém laáy tay Chuùa vaø caàm laáy tay nhau ñeå coù nghò löïc maø vöôït qua trong bình an thanh thaûn.

 Chuùng ta khoâng roõ coâng vieäc haøng ngaøy cuûa Ñöùc Maria. Chaéc Meï ñaõ lo vieäc may vaù, beáp nuùc vaø ñoäi nöôùc töø gieáng veà nhaø. Moät vieäc khaùc quan troïng hôn cuûa Meï laø caàu nguyeän. Meï thaáy mình ñang soáng beân moät Maàu Nhieäm vaø chính ñôøi hoân nhaân cuûa Meï cuõng laø moät maàu nhieäm. Chính vì theá, Meï ñaém mình trong caàu nguyeän, caùc bieán coá trôû neân lôøi noùi kín ñaùo cuûa Thieân Chuùa maø Meï thích "giöõ kyõ vaø haèng suy nieâm trong loøng" (Lc 2,50). Ñôøi soáng thieâng lieâng cuûa Meï laø khoâng ngöøng tìm hieåu veà Ñöùc Gieâsu vaø chaáp nhaän ñeå cho Con ra ñi hieán thaân phuïng söï Thieân Chuùa.

 Thaùnh Giuse laø ngöôøi ñöùng muõi chòu saøo cho cuoäc soáng cuûa caû gia ñình. Noùi ñeán cuoäc soáng laø noùi ñeán caùi aên, caùi maëc, vaø nhöõng nhu caàu thuùc baùch khaùc. Thôøi naøo cuõng coù nhöõng khoù khaên rieâng. OÂng thôï moäc Giuse phaûi vaát vaû ñeå lo sao cho gia ñình mình soáng ñöôïc. Lao ñoäng nghieâm tuùc ñeå phuïc vuï cho gia ñình: ñoù laø con ñöôøng neân thaùnh cuûa Giuse.

 Baàu khí cuûa toå aám ôû Na-da-reùt laø baàu khí yeâu thöông, caàu nguyeän vaø caàn cuø lao ñoäng. Ñöùc Gieâsu ñaõ lôùn leân veà moïi maët nhôø baàu khí naøy. Ñoäng töø lôùn leân cho ta thaáy Con Thieân Chuùa ñaõ muoán ñoàng haønh vôùi con ngöôøi. Ngaøi khoâng phaûi laø moät thaàn ñoàng, cuõng khoâng phaûi laø moät Phuû Ñoång Thieân Vöông. Ngaøi lôùn leân töø töø trong thôøi gian, thôøi gian laø aùnh maët trôøi laøm traùi xanh ñöôïc chín. Khoâng haáp taáp hoái haû, nhöng cuõng khoâng daäm chaân taïi choã. Hoâm nay cuûa Ngaøi vaãn lieân tuïc vôùi hoâm qua, nhöng laïi vöôït hoâm qua. Coù nhöõng ñieàu phaûi boû laïi ñeå ñoùn nhaän nhöõng ñieàu môùi. Haøi Nhi Gieâsu ñaõ ñi moät chaëng ñöôøng hôn 30 naêm ñeå trôû thaønh moät oâng Gieâsu tröôûng thaønh vaø chính chaén, saün saøng ñoùn nhaän söù maïng. Cöôøng traùng, khoân ngoan vaø ñaày traøn aân suûng: ñoù laø söï trieån nôû haøi hoaø cuûa Ñöùc Gieâsu. Chuùng ta caùm ôn Ñöùc Meï vaø thaùnh Giuse ñaõ cho theá giôùi moät Ñöùc Gieâsu bieát yeâu thöông, bieát say meâ caàu nguyeän vaø lao ñoäng khoâng meät moûi cho haïnh phuùc cuûa nhaân loaïi vaø Nöôùc Cha.
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Theo yù baïn, ngaøy nay caùi gì ñang ñe doïa haïnh phuùc gia ñình vaø vieäc giaùo duïc con caùi? Gia ñình xöa vaø nay coù gì khaùc bieät?

 2. Ñeå coù moät xaõ hoäi laønh maïnh vaø moät Giaùo Hoäi thaùnh thieän, caàn coù nhöõng gia ñình soáng theo maãu cuûa Thaùnh Gia. Theo yù baïn, caàn laøm gì ñeå xaây döïng moät gia ñình yeâu thöông, lao ñoäng vaø caàu nguyeän?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page